Jak 4

1Gederiɲare to ken gedereriɲ men, naɲare to ken nayriɲ a men hen ba, tôrji hena na yôŋ ba? Na doy aŋga habiɲ ka yi bôrŋge a hen a lê aɲa kené gereriɲ men, ken nayriɲ a men hen né ba? 2Ken li tu bôriyare sa are a, niɲba, ken uwôɲ né, na ôbi á, kené kena deriɲ megêrŋge hen. Men, ken li terbére sa are a, niɲba, ken nêm uɲé ré, na ôbi á, kené nayriɲ men, kené geririɲ yerŋge a men hen. Aŋga ken ôriɲ doyriji hen nà, ken uwôɲ né wôsa ken uwôliɲ Emen né. 3A hena kené uwôliɲ Emen are kôba, ken uwôɲ né wôsa ken uwôli naɲ ermé wo habiɲ hen wôsa ken uwôl na wô tu bôriyare to lêŋge hen mera. 4Kenbay ka ken ɗebe sa têrŋge a ré hen, ken hôn mega wo hena kwôni ré gey aŋga sa terare a nà ba, ré na ôbi bayi Emen iyôŋ né ba? Men, kwôni wo gey erê tô aŋga sa terare a nà na, a yé ôbi bayi Emen. 5Ken erem mega wo kwôlo liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Emen li terbére sa Tunu to ôbi béna hen.» Hen ba, ken bô mega wo ré na kwôlo beray ba? 6Menba, ôbi hô li derê damaŋ naɲ na a men. Wôsa liɲ bô magtubu a kôl iyôŋ ba: «Emen kaɲ bay uwôyrê yi, niɲba, ôbi tô kibri sa bay dôbê sa hen ɗi .» 7Iyôŋ ba, ken dôbe sarŋge biɲ Emen kwôlê. Ɗebiɲge Sidan iyêre menba, ôbi a geréŋge. 8Eraŋge ɗa ligi Emen a menba, ôbi kôba, a dôrê ɗa legerŋge a men. Kenbay bay têriɲ hô hebéŋge yi têriɲ ré niɲ. Men, kenbay kaɲ bay kelê kwôlê kebreŋge wôô wôô hen kôba, ken ɗi ermé woŋge yi kiriɲ pôn yôd a men. 9Bi turŋge li ɲa wô kibi têriɲ lêreŋge men, sômêŋge men, ɓarêŋge men, bi ayê woŋge beliɲ sômê men, bi yi derê woŋge biliɲ tu ɲa a men. 10Dôbêŋge sarŋge biɲ Emen a aɲ ôbi a bé ka yé ka damné tiri a. 11Yênên, sêɲge tôrŋge ken kôliɲ kwôlo habiɲ né. Hena kwôni ré jô kwôlê sa yêêni a réba liri ɲôm men na, ôbi kôl na kwôlo habiɲ gengiɲ sa tôô men, jô na kwôlê sara hen a men. A hena kwôni ré jô kwôlê sa tôô na, ôbi bure kwôlê ré. 12Iyôŋ ba, na Emen pôn nêŋ a na ôbi béére tôô men, ôbi a na ôbi jerê kwôlê a men. Men, ôbi pôn nêŋ a na ôbi gôliɲ naɲ kiriɲ men, ôbi mênê kiriɲ a men. Jôbi ba, ju na i aɲa jeré jô kwôlê sa megêm hen ba? 13Dôbêŋge marŋge dô ken toyiɲ kwôlo na kelê hen. Kenbay ka ken kôl iyôŋ ba: «Kemnêŋ réba kiya niɲa erê sa iyére to hen a, niɲa erê merê ya lê elê pôn wô lê jeŋga wogiɲ gursu.» 14Ken hôn aŋga kiya a sa hen né aɲ ken yi môɲ kiriɲ ka geri ka ge aɲ sem iyôŋ menba, naɲ mera hen iyôŋ. 15Ɗôd wori ba, ré kené kelê iyôŋ ba: «Hena Emen né gey bi niné mô baa sa terare a nà baa ya tô na, niɲa lê aŋga na, aŋga hen.» 16Wo kené kôl hen iyôŋ ba, ken kaɲ, aɲ ken uwôyrê yerŋge men, ken di deŋgôrŋge a men hen iyôŋ na, na aŋga dô ré. 17Iyôŋ ba, hena kwôni ré hôn aŋga dôri ka ôbi ré lê aɲa ré li ré na, ôbi li têriɲ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\