Ja 10

1«Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen: kwôni wo si si kibi geré wo iyéy gamgê ré, niɲba, si si tu telare aɲa ré ô bô a na, na ôbi gemsare men, na bandi a men. 2Niɲba, kwôni wo si si kibi geré ba, ôbi a na ôbi abê gamgê hen ɗi. 3Ôbi gemé kibi iyé gamgê hen bôl kibi iyére biri aɲ gamgê toy tôri hôn men, ôbi uwôge ka na kari hen, naɲ heniji heniji aɲ ôbi siɲ naɲ ci nô. 4Kiriɲa ôbi siɲ naɲ gamgê kari bay ka hen kêm nô niɲ na, ôbi a derê tumôrji men, bay a erê tôri a a men, wôsa bay hôn tôri. 5Gamgê bay ka hen ô tô kwôni wo ɗaŋgi a ré, niɲba, bay a geréri ɗi wôsa bay hôn tôri ré.» 6Jésu kôlji gwosoy kwôlê bi wo hen niɲba, bay hôn kwôlo ôbi kôlji hen ré kwôy. 7Menba, Jésu hô kôlji iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen: en yi mega kibi geré wo iyéy gamgê iyôŋ. 8Ɓiɲé kêm ka na era tumôn hen na, na bay gemsare men, na bandi a men aɲ gamgê na toy tôrji ré. 9Ena kibi geré. Hena kwôni ré si legen na, ôbi a uɲé gelê men, ôbi a era ira men, a sé men, ôbi a uɲé kalmê kaɲ emê ka lebé dô a men. 10Ôbi gemsare ba era na wô gemsare men, deré temare men, mênê kiriɲ a men. Niɲba, nôbi en era bi ɓiɲé ré mô tu geɲ men, ré uwôɲ terê kibi wo gay gay wo bô a hen a men.» 11«Ena ôbi abê gamgê wo dôri. Ôbi abê gamgê wo dôri na, ay yiri uléɲ wô gamgê kari. 12Niɲba, kwôni wo abe gamgê wô uwôɲiɲ gursu mera ɗiba na ôbi abêrji ré men, gamgê kôba na kari ré a men hen na, kiriɲa ôbi gel heŋ era menba, ôbi ge ɗiji aɲ, aɲ heŋɲê waserêji. 13Ôbi li hen iyôŋ wôsa ôbi li jé na wô uwôɲiɲ gursu mera, ɗiba, erem sa gamgê a ré. 14- 15Ena ôbi abê gamgê wo dôri. Mega wo Iban hônen men, nôbi kôba, en hôni men hen iyôŋ na, en hôn gamgê kaɲê men, bay kôba hônen men. En ay yen uléɲ wô sa gamgê kaɲê. 16En ôriɲ naɲ gamgê ka pôni ka naɲ bô ira nà tô. Gamgê bay ka hen na, na erê eraɲ naɲ ci, aɲ bay a toyé tôn aɲ bay kêm a sa daɲ kiniji pôn men, ôbi gemérji kôba, a pôn a men.» 17«Iban geyen na wôsa en ay yen uléɲ dema ené sa uɲé hôriɲ tô hen. 18Aɲ yen bi wo en ay uléɲ hen na, na kwôni a ɓeren ereŋ né, niɲba, na nôbi a ayê bé naɲ bô geyé wuɲê. En nêm ɗé yen biɲ temare men, en nêm derê yen kebre a a men. Na tôô Iban to kelan a ené li hen.» 19Sa kwôlê bi wo ôbi kôl hen na, kariɲare hô yi perê Jubɲê. 20Ka pôni perê kwône kôl iyôŋ ba: «Tunu to habiɲ bôri a men, na kubra a men, menba, wô mi a kené toy kwôlê kibri a ba?» 21Men né, ka pôni kôl iyôŋ ba: «Kwôni wo tunu to habiɲ bôri ba, a kelê kwôlê hen iyôŋ né men, tunu to habiɲ ba, a belê tu ôbi tu tiɲ ba men». 22Bay li geserê woɲ belê kibi iyéy Emen Jérusalêm a kibi kelanê a. 23Menba, Jésu ô palê derô haba wo iyéy Emen a si tô pal wo uwôgeri ré na kwo Salomôn hen. 24Menba, Jubɲê sa mééri ta aɲ kôli iyôŋ ba: «Kiriɲa yôŋ a jeré bé bôrni kuriɲ tôŋ ba? Hena jeré na Krist, kwo Emen dôri hen ba, ju kelêni waŋ ta niɲa toyé.» 25Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Na en kelêŋge niɲba, na ken kaɲ bê bôrŋge sara. Wôsa aŋga en li naɲ hini Iban hen na, na bay a derê kwôlen. 26Niɲba, ken bi bôrŋge sara ré, wôsa kena gamgê kaɲê ré. 27Gamgê kaɲê na, toy tôn men, en hônji men, bay era tôn a a men. 28Men, nôbi en biji bay mô tu geɲ naɲ kwiniji men, bay a mênê ré yôd men, kwôni a dôrji kôben a ré a men. 29Iban bi wo na ben ɓiɲé bay ka hen na, gôliɲ sa are kêm aɲ kwôni nêm derêji kôbri a ré a men. 30Nibay naɲ Iban niɲa gawrê ka pôn.» 31Menba, Jubɲê hô pô jerew ciré gôbiɲ Jésu deré. 32Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «En li aŋga dôri ka hena yi Iban a kwône geléŋge niɲba, na wô ka yôŋ pôn aɲa kené kena gôben deré kwôliji hen ba?» 33Menba, Jubɲê uwôli sara iyôŋ ba: «Na wô lê aŋga dôri a niné gôbem deré hen mera ré, niɲba, wô tiiré wo ju tiiré Emen men, wô wo jôbi ju na gawra menba, ju li yem môɲ Emen iyôŋ a men hen.» 34Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Liɲ bô magtubu tôô toŋge a kôl Emen na ré kôl iyôŋ ba: ‹Kena emen men .› 35Nini hôn kwôlo magtubu to Emen ré kôl hen na, kwôni a mênê ré wôsa na ɓiɲé bay ka bay na uwôl béré kwôlê wori biji hen a, Emen ré uwôgeji emen men hen. 36Wôsa kuɲê nôbi ba, na Iban a dôren aɲ joon sa terare a menba, ken kôl ené tiiré na Emen wô kelê wo en kôl ené na Kema Emen hen. 37Hena ené li aŋga Iban li hen men né, ken bi bôrŋge san a ré men. 38Niɲba, hena ené li aŋga Iban li hen aɲa kené gey bê bôrŋge san a ré na, ken bi bôrŋge sa aŋga Iban li bay ka en li hen. Hen iyôŋ hari kôba, ken bi bôrŋge sa are bay ka hen a bi ken hôn dô mega wo Iban ré biɲ naɲ en men, nôbi kôba, ené biɲ naɲ ɗi men.» 39Sa kwôlê bi wo hen a na, Jubɲê hô woge ciré ɓeréri, niɲba, ôbi si selay ô. 40Menba, Jésu hô ô cêgi cér wo Jurdê kiriɲ ka Ja ôbi lê batêm na liɲ ɓiɲé batêm ya hen, aɲ ô merê ya. 41Ɓiɲé kwône era ligiri a aɲ kôl iyôŋ ba: «Ja ôbi lê batêm na li giɲê wôni pôn nêŋ iyôŋ né, niɲba, kwôlo ôbi na kôl kêm gengiɲ sa gawra bi wo hen na, na kwôlê woɲ tiri.» 42Menba, kiriɲ bay ka hen na, ɓiɲé kwône bi bôrji sari a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\