Ja 11

1Gawra wo pôni bay uwôgeri Lajar mô Bétani a, ôbi ômiɲ. Sa iyére hende to hen na, si Mari naɲ yêre Mart môrji ya. 2(Mari hende to hen na na, na to na wusiɲ Kelma ider sa têri a men, na mô naɲ guseri sare men hen. Aɲ Lajar bi wo ômiɲ hen na yêêne.) 3Si Mari naɲ Mart jé kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Kelma, gel kwo ju geyri gaɲ hen ômiɲ.» 4Kiriɲa Jésu toy hen iyôŋ menba, ôbi kôl iyôŋ ba: «Ômɲare to hen na, na to a diri ré, niɲba, na to a gelé hini emê wo Emen men, na to bay ayiɲ kibi Kema Emen a men.» 5Jésu gey Mari naɲ yêre Mart men, yêneji Lajar a men damaŋ. 6Wulê bi wo ôbi toy wo Lajar ré ômiɲ hen na, ôbi hô wôl sa wôô cêgê a, kiriɲ ka ôbi môriɲ ya hen. 7Menba, ôbi kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: «Na herêŋge Judé.» 8Menba, bay tôri kôli iyôŋ ba: «Rabi, Jubɲê na gey ciré gôbem deré naɲ keram haw hen menba, já hô herê Judé sôŋ ba?» 9Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Wulê pôn ba, na tare môj kibi wôô ré ba? Hena kwôni ré ô kiriɲ tu tare ba, a hebiriɲ né, wôsa ôbi gel kiriɲ ka peraŋgi ka sa terare a nà. 10Niɲba, hena kwôni ré ô kiriɲ yoyre na, ôbi a hebiriɲ wôsa kiriɲ ka peraŋgi ka ôbi ré geliɲ kiriɲ naɲ.» 11Cêgi kwôlê bi wo hen na, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Melaɲnena Lajar yi kum, aɲ na erê eŋgéri.» 12Menba, bay tôri kôli iyôŋ ba: «Kelma, hena ôbi ré yi na kum ba, ôbi a berarê seŋge.» 13Jésu kôlji na kwôli temay Lajar niɲba, bay kôl yaŋ ba ôbi ré kôlji na kwôli kum. 14Menba, Jésu kôlji waŋ a ta iyôŋ ba: «Lajar ma. 15Yen dôren gaɲ wô sarŋge wô naɲê wo en naɲ kiriɲ bay ka hen, wôsa ôbi wo hen a lê dema kené bê bôrŋge san a. Na erêŋge uɲéri.» 16Sa kwôlê bi wo hen a na, Tomas wo bay uwôgeri Kerma hen kôliɲ megêri bay tô Jésu ka baa hen iyôŋ ba: «Nabay kôba, na erêŋge men. Hena ré temare hende kôba, na maŋge naɲ ɗi.» 17Kiriɲa Jésu sa menba, toy wo Lajar ré emiɲ li wulê pôrbu kamɲê niɲ. 18Bétani naɲ Jérusalêm na, perêrji ɗa seŋge, na kilomêter subu mera. 19Na hen iyôŋ a, Jubɲê kwône ré eraji temare ligi si Mari naɲ Mart a wô jalê bôrji wô yêniji wo ma hen. 20Kiriɲa Mart toy wo Jésu era hen ya, menba, hende hena jô kwini aɲ Mari ba, mô baa ira. 21Mart kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Kelma, hena henaŋ jeré ná nà ba, yênini henaŋ ré ma ré tô. 22Niɲba, haw hen kôba, en hôn wo aŋga yôŋ yôŋ ka jeré eŋgeriɲ Emen ba, ôbi ré bem.» 23Menba, Jésu kôle iyôŋ ba: «Yênê a jê sé kamɲê.» 24Mart uwôli sara iyôŋ ba: «En hôn wo ôbi ré jê sé kamɲê kiriɲa ɓiɲé ka ma ré jê sé Wulê woɲ jerê kwôlê a hen.» 25Menba, Jésu kôle iyôŋ ba: «Nôbi, ena ôbi biɲ ɓiɲé jê sé kamɲê men, ena ôbi biji merê tu geɲ a men. Hena kwôni ré bi bôri san a ba, ré ma na ma kôba, a merê tu geɲ. 26Men, i i wo mô tu geɲ aɲ bi bôri san a ba, a ma ré kwôy. Mu bi bôrê sara ba?» 27Mart kôli iyôŋ ba: «En bi bôn sam a Kelma, wo jeré na Krist kwo Emen dôri hen, Kema Emen wo ré era sa terare a nà bi.» 28Kiriɲa hende kôl hen iyôŋ menba, kuriɲ ô ta. Aɲ uwôge yêre Mari jigêd aɲ kôle iyôŋ ba: «Rabi ɗebu hen ya uwôgerê.» 29Kiriɲa Mari toy hen iyôŋ menba, hende hena kerê jô kwini. 30Wôsa Jésu sa biɲ sa iyére hende to hen ré tô niɲba, ôbi baa na kiriɲ ka Mart ré uwoɲni ya hen. 31Menba, Jubɲê ka ré mô bô ira naɲ Mari wô jalê bôre hen, kiriɲa bay gel wo hende hena kerêd si nô hen iyôŋ na, bay hena ô tôre a aɲ kôlji iyôŋ ba: «Yaŋ ba, hende ô na sa kamɲê ta erê sômê.» 32Kiriɲa Mari sa biɲ kiriɲ ka Jésu ɗebiɲ ya hen na, kiriɲa hende gili menba, hende kuriɲ tôŋ têri a aɲ kôli iyôŋ ba: «Kelma, hena henaŋ jeré ná nà ba, yênen henaŋ ré ma ré.» 33Jésu gel wo hende sôm men, Jubɲê ka ré bare hen kôba, sôm a men na, bôri erem kwôlê gaɲ aɲ cémni uwôsiɲ. 34Menba, Jésu eŋgere Mari iyôŋ ba: «Ken emni yôŋ ba?» Menba, hende kôli iyôŋ ba: «Kelma, era ju sa gel.» 35Menba, Jésu sôm. 36Kiriɲa Jubɲê gel wo Jésu sôm hen iyôŋ menba, bay kôl iyôŋ ba: «Geléŋge geyé wo ôbi geyri kêm hen.» 37Aɲ ka pôni perêrji a kôl iyôŋ ba: «Ôbi wo na bôl tu ôbi tu tiɲ hen, henaŋ ré nêmê lê aɲ bi Lajar ré ma ré ré ba?» 38Menba, bôri erem kwôlê damaŋ a sôŋ aɲ ôbi ô sa kamɲê. Kamɲê bay ka hen, na uwormo keram a aɲ kulmaŋ keram ɗiɲ kibé. 39Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Nôgêŋge kulmaŋ keram hen aɲ.» Menba, Mart yêri ôbi temare bi wo hen, kôli iyôŋ ba: «Kelma, ôbi emiɲ li wulê pôrbu aɲ ɗiɲé niɲ.» 40Menba, Jésu kôle iyôŋ ba: «Na en kôlê hena meré bi bôrê san a ba, meré gelé néé wo Emen ré ba?» 41Menba, bay nôge kulmaŋ keram wo yi kibi kamɲê a hen aɲ, aɲ Jésu ay tiri bôriɲ kiriɲ si ta aɲ kôl iyôŋ ba: «Iban, en lêm dosé wô kwôlo ju toy keben a niɲ hen. 42Kuɲê nôbi ba, en hôn wo jeré toy kwôlê keben a kwôy kwôy haɲê, niɲba, en kôl na wô kwônê ɓiɲé ka ɗebu méren ta hen ɗi, bi bay ré bi bôrji san a mega wo ré na jôbi a ré joon hen.» 43Kiriɲa ôbi kôl hen iyôŋ menba, kôl naɲ tôri to dami kôl iyôŋ ba: «Lajar, so nô.» 44Menba, ôbi temare bi wo hen nuŋgero so. Têri naɲ kôbri lêgeriɲ ta naɲ kibi bargay men, tiri hariɲ naɲ kibi bargay a men, menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Beseréŋgeri aɲ ken ɗiri ô.» 45Jubɲê ka kwôni ka era temare uɲé Mari hen gel aŋga Jésu li hen, menba, bay bi bôrji sari a. 46Niɲba, ka pôni perêrji a ôrji uɲé Parisiɲêɲê aɲ kôlji kwôli aŋga Jésu ré la hen. 47Menba, damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ Parisiɲêɲê uwôgeji daɲare to Sanédrên aɲ kôl iyôŋ ba: «Na lêŋge na iyeŋ ba? Wôsa gawra wo hen na, li giɲê kwône. 48Hena nana ɗéŋgeri li hen iyôŋ na, ɓiɲé kêm a bê bôrji sari a, menba, Rômêɲê a eraji sa mênê iyéy Emen tona men, tô yê wona a men.» 49Menba, kwo pôni perêrji a bay uwôgeri Kayib na dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe elê bi wo hen a, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Ken hôn ani ré kwôy. 50Bi gawra pôn nêŋ ré ma wô sa ɓiɲé kêm a derê laba, bi sa iyére ré mêniɲ derê ɗi ba?» 51Ôbi kôl hen iyôŋ na sa kibri ré, wôsa elê bi wo hen na, ôbi na dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe aɲ ôbi kôlji ta mega wo Jésu ré sa ma wô sa iyére. 52Na wô sa iyére pôn mera ré, niɲba, na wô hô dayê ɓiɲé ka Emen ka useriɲ hen liɲ kurôŋgi yi wo pôn. 53Ayiɲ tôri wulê bi wo hen na, bay way kwôli ciré deréri. 54Na ôbi aɲa Jésu ré gel yiri waŋ waŋ tu Jubɲê ré hen, aɲ ô sa iyére to kwa derô gwôlê to bay uwôgere Eperêm hen ô merê ya naɲ bay tôri. 55Mega wo geserê lê Pak wo Jubɲê baa ɗa menba, ɓiɲé ka naɲ sa iyére iyére kwône ôrji Jérusalêm a tumô Pak a dê ciré erê lôɲê yirji wô séliɲ tumô Emen a. 56Bay woge Jésu aɲ bay eŋgeriɲ perêrji a derô haba wo iyéy Emen a iyôŋ ba: «Ken erem mega wo ôbi ré era kini geserê na ré ba?» 57Wulê bi wo hen na, damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ Parisiɲêɲê na kôliɲ ɓiɲé iyôŋ ba: «Hena kwôni wo ré hôn kiriɲ ka Jésu môriɲ ya ba, ré kôl ta aɲ bi ciré erê ɓeréri.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\