Ja 13

1Wulê pôn tumô sa lê geserê Pak a na, Jésu hôn wo wulê wo ɗiré henaɲ sa terare a nà herê ligi Ibari a ré baa ɗa niɲ. Ôbi na pur ɓiɲé kari ka sa terare a nà. Ôbi pirji kwôy wo ôbi deriɲ kibi wulê wori sa terare a nà. 2Kiriɲa Jésu naɲ bay tôri môrji kibi emê a perare menba, Sidan na dôbe ermé wo habiɲ bô Judas Iskariyôt woɲ kema Simô a bi ré sa dese Jésu. 3Jésu hôn wo Emen ré biri néé sa are kêm men, ôbi hôn wo ɗiré hena na ligiri a men, ɗiré hô na ligiri a a men. 4Menba, ôbi hena kibi emê bi wo hen a dô bargay ka sa megêrji a hen yiri a aɲ, menba, ay kibi ka ôbi ré hariɲ tô bôri hen. 5Menba, ôbi bi kam bô dasa a piliɲ tê bay tôri aɲ mô naɲ kibi bargay bay ka ôbi ré hariɲ tô bôri hen. 6Kiriɲa Jésu sa sa Simô Piyêr a menba, Piyêr kôli iyôŋ ba: «Kelma, jôbi a hô pelen nôbi tên ɗi ba?» 7Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Aŋga en li hen na, ju hôn bôrji haw hen né, niɲba, era tumô hen na, já sa henê bôrji tô.» 8Menba, Piyêr hô kôli iyôŋ ba: «Já pelé tên nôbi ré kwôy.» Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Hena ené pelem têm né ba, já yé ôbi tôn ré kwôy.» 9Menba, Simô Piyêr hô kôli iyôŋ ba: «Kelma, hena ré na hen iyôŋ ba, pul tên mera ré, niɲba, ju pul kôben naɲ san kêm a men.» 10Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Kwôni wo pul yiri ba, sél niɲ aɲ na têri a ré pelé mera. Kenbay kena ɓiɲé ka séli, niɲba, ken sél kêm né.» 11Wôsa Jésu hôn kwo a ayê sari hen, aɲa ré kôl iyôŋ ba: «Ken sél, niɲba, ken sél kêm né hen.» 12Kiriɲa ôbi pilji têrji kô niɲ men, tôbe bargay kari hôriɲ a men niɲ na, ôbi hô mô kibi emê aɲ kôlji iyôŋ ba: «Aŋga en li hen ba, ken hôn bôrji ba? 13Ken uwôgen Rabi men, Kelma men. Ken uwôgen na ya wôsa ena ôbi sarŋge men, Kelma woŋge a men, na tiri. 14A hena nôbi woɲ Rabi woŋge men, Kelma woŋge a men hen, a peléŋge têrŋge hen na, kenbay kôba, ken piliɲ têrŋge hen iyôŋ men. 15Wôsa en li hen iyôŋ geléŋge na gelé aɲ bi kené liɲ perêrŋge a hen iyôŋ men, mega wo nôbi en liɲ hen iyôŋ men. 16Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen: mana a gôliɲ sa dami wori ré men, ôbi jé a gôliɲ sa kwo jori hen né men. 17Haw hen wo ken hôn are bay ka kêm hen niɲ na, hena kené li arirji ba, yerŋge a sa derêŋge.» 18«En kôl hen iyôŋ, na wô sarŋge kenbay kêm né, wôsa en hôn ɓiɲé ka en tôrji hen. Niɲba, kwôlo na liɲ bô magtubu to Emen a hen na, arirji a liɲ. Kwôlê bi wo hen na, kôl iyôŋ ba: ‹Kwo ôm kwô naɲ en hen na, ôbi a hô yé ôbi bareren .› 19En kelêŋge haw hen pa dema are bay ka hen ré sa tô, aɲ kiriɲa bay sa niɲ ba, kené hôn mega wo ‹Ena kwo en kôl ené na ôbi hen.› 20Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen: kwôni wo ɓu kwo en jéri hen yiri a na, na nôbi a, ôbi ré ɓeren yiri a hen men, kwo ɓeren nôbi yiri a ba, ɓu na kwo joon hen yiri a hen men.» 21Jésu kôl hen iyôŋ menba, ermé kwôlê liri damaŋ aɲ ôbi kôl iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen: kwôni pôn perêrŋge a hen a sa ayê san.» 22Menba, bay tôri bôriɲ tirji aɲ bay hôn na ba, ôbi ré kôl na kwôli i ba ré. 23Ôbi tôri wo pôni kwo ôbi geyri gaɲ hen, mô kwari a aɲ yi ley kabrêri a. 24Simô Piyêr liri kôbri ré eŋgeriɲ Jésu na ba, ré na i a ôbi ré kôliɲ kwôli hen ba? 25Ôbi tôri wo ôbi geyri gaɲ bi wo hen yi kabrêri a aɲ kôli iyôŋ ba: «Kelma, na i bi ba?» 26Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Na kwo na ɓeré mapa jibiɲ kiliɲ biri hen.» Ôbi ɓu mapa jibiɲ kiliɲ aɲ biɲ Judas woɲ kema Simô Iskariyôt. 27Kiriɲa Judas eŋge mapa bi wo hen kôbi Jésu a menba, Sidan ô bôri a menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Aŋga ju gey lê hen na, ju li lew ham niɲ.» 28Niɲba, tô bay tôri ka môrji kibi emê naɲ ci hen hôn na ba, wô mi a Jésu ré kôl hen ba, ré kwôy. 29Aɲ ka pôni kôl yaŋ ba, mega wo Judas ré na ôbi gemé lari hen na, Jésu ré gey kelêri na iyôŋ ba: «Ô kelé aŋga na liɲ geserê Pak réba ré kôli ré li naɲ bay nimré men.» 30Judas eŋge mapa bi wo hen menba, hena si nô men. Kiriɲ hendu niɲ a men. 31Kiriɲa Judas si nô niɲ menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Haw hen bay a gelé damɲare tiɲê nôbi Kema Gawra men, bay a gelé damɲare to Emen sa keben a men. 32Hena bay ré gel damɲare to Emen wô sa kibi keben na, ba ɗa wo Emen naɲ yiri kôba, a gelé damɲare to Kemari men. 33Yênên kaɲê, na merê naɲ ken gaɲ ré niɲ. Ka wogen niɲba, mega wo na en kôliɲ Jubɲê hen iyôŋ na, ka nêmê erê kiriɲ ka na erê ya hen né. 34Na ɗéŋge tôô to kôrbi tôŋ: Periɲge yerŋge. Mega wo en peréŋge hen iyôŋ na, kenbay kôba, ken periɲ yerŋge hen iyôŋ men. 35Kiriɲa ken periɲ yerŋge hen iyôŋ dema ɓiɲé kêm ré henê wo kené na bay tôn tô.» 36Menba, Simô Piyêr kôli iyôŋ ba: «Kelma, já erê na yôŋ ba?» Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Kiriɲ ka na erê ya hen na, já nêmê erê ya haw hen né, niɲba, dê iyôŋ a dema, jeré sa erê tôn a tô.» 37Menba, Piyêr kôli iyôŋ ba: «Kelma, wô mi a ené erê tôm a haw hen né ba? Na temare hende kôba, na ma wô sam.» 38Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Na tiri wo já geyé ma wô san ba? Na tu kwôlê a ené kôlem hen: kura a yelé ré tô menba, já uwôserê têê subu jeré hônen né.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\