Ja 15

1«Ena yi tiɲaɗor toɲ tiri hen men, Iban a na ôbi gemére men. 2Kam kôbi tiɲaɗor to yê ré ba, ôbi dere jô aɲ, niɲba, to yê ba, ôbi ɲane bi ré hô yê damaŋ a. 3Haw hen kena ɓiɲé ka sédelé sa kibi kwôlo na en ulêŋge béréri hen. 4Hena kené biɲ naɲ en ba, nôbi ba, kôba na biɲ naɲ ken men. Hena kôbi tiɲaɗor ré baa yi gurôre a ré ba, a nêmê yê sa kibri biɲ né, hen iyôŋ na, kenbay kôba, hena kené biɲ naɲ en ré ba, ka nêmê lê ani kani ka dôri sa kebreŋge ré kwôy hen iyôŋ men.» 5«Nôbi ena yi tiɲaɗor aɲ kenbay kena kami kôbre. A hena kwôni ré biɲ naɲ en aɲa nôbi ené biɲ naɲ ɗi a men na, ôbi a lê aŋga dôri damaŋ biɲ Emen, wôsa hena nôbi ené naɲ ken ré ba, ka lê ani kani sa kebreŋge ré. 6Hena kwôni ré biɲ naɲ en ré ba, bay a uwôli aɲ, môɲ kam kôbi tiɲaɗor to bay na soor aɲ hay menba, bay pô bi bô tare a aɲ uwoyéɲ hen iyôŋ. 7Hena kené biɲ naɲ en men, hena kwôlê wuɲê yi bôrŋge a a men na, eŋgeréŋge aŋga yôŋ yôŋ ka ken gey aɲ ka uɲé. 8Hena kené li aŋga damaŋ biɲ Emen na, bay a ayê kibi Iban men, ôbi a, kené yiɲ bay tôn a men tô. 9Mega wo Iban geyen hen iyôŋ na, nôbi kôba, en geyéŋge hen iyôŋ men. Biɲge naɲ en, aɲ bi na peréŋge. 10Hena kené bi kwôlê sa tôô tiɲê ba, na peréŋge mega wo nôbi en biɲ kwôlê sa tôô to Iban a, aɲ ôbi puren hen iyôŋ men.» 11«En kelêŋge kwôli are bay ka hen, aɲ bi yi derê wo yi yena hen na, ré yi yerŋge a iyôŋ men, aɲ bi yi derê woŋge bi wo hen ré dô dô cerêd. 12Na tôô tiɲê nôbi a na: ‹Periɲge yerŋge mega nôbi kôba, en peréŋge hen iyôŋ men.› 13Ayê yem biɲ temare wô sa milɲêm na, peré wo ɗê kwo hen ba, naɲ. 14Hena kené li aŋga en ay tôô béŋge hen na, kena milɲên. 15Na uwôgêŋge manê cêgê ré niɲ yôd, wôsa kwôni wo na mana na, hôn aŋga ôbi iyéyri li hen né. Nôbi en uwôgêŋge milɲên wôsa en geléŋge aŋga Iban na gelon hen kêm. 16Na kenbay a dôren né, niɲba, na nôbi a terêŋge aɲ jéŋge aɲ bi jé lêreŋge ré yi kwo dôri kwôy kwôy men, ré yi naɲ kiniji a men. Aɲ bi kiriɲa kené eŋgeriɲ Iban aŋga yôŋ yôŋ naɲ henen ba, ôbi ré béŋge a men. 17Tôô to en ay béŋge a na: ‹Periɲ yerŋge.› » 18«Hena ɓiɲé ka sa terare a nà ré derêŋge yôd na, ken hôn wo bay na ré kaɲen yôd na hen iyôŋ men. 19Hena henaŋ kené na ka sa terare a nà ná, sa terare henaŋ ré geyé aŋgare. Niɲba, kena ka sa terare a nà ré men, en terêŋge na perê ɓiɲé ka sa terare a nà na wô bi wo hen aɲa bay ré derêŋge yôd hen. 20Erméŋge sa kwôlo na kelêŋge hen: ‹Mana a gôliɲ sa dami wori ré.› Hena bay na ré gelen gusiɲ ba, kenbay kôba, bay a geléŋge gusiɲ hen iyôŋ men, hena bay na ré bi kwôlê sa kwôlê wuɲê a ba, bay a bê sa kwoŋge a hen iyôŋ men. 21Niɲba, bay a lêŋge are bay ka kêm hen wô kibi henen, wôsa bay hôn kwo joon hen né. 22Hena na ené sa ré men, na en kôlji kwôlê wo Emen ré a men na, têriɲ henaŋ ré naɲê yirji a. Niɲba, haw hen, bay a derê kibriji wô sa têriɲ toji biɲ né. 23Kwôni wo kaɲen ba, kaɲ na Iban hen men. 24Hena na ené li perêrji a aŋga kwôni na li tumô sa pôn ré hen na, têriɲ henaŋ né naɲê yirji a, niɲba, haw hen wo bay gel are bay ka en li hen kôba, bay kaɲêni nibay naɲ Iban. 25Niɲba, yi hen iyôŋ bi kwôlo na liɲ bô magtubu tôô toji a kôl iyôŋ ba: ‹Bay kaɲen yôd na ɗéɲ iyôŋ › hen na, bi ariri ré liɲ.» 26Menba, Jésu hô kôlji iyôŋ ba: «Kiriɲa hende lê naɲ ken to na Tunu toɲ hendi yêgê sa kwôlê woɲ tiri biɲ ɓiɲé hen to hena ligi Iban a a sa na, hende a sa derêŋge kwôlen. 27Men, kenbay kôba, ka sa derê kwôlen, wôsa na kena naɲ en kiriɲa na en ayiɲ tô jé wuɲê kwôy kemnêŋ kemnêŋ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\