Ja 17

1Kiriɲa Jésu kôl hen iyôŋ kô niɲ menba, ay tiri bôriɲ kiriɲ si derômaraŋ aɲ kôl iyôŋ ba: «Iban, wulêri nêm niɲ. Ay kibi Kemam aɲ bi Kemam kôba, ay kem men. 2Wôsa ju biri tôô sa ɓiɲé ka sa terare a nà kêm bi ré biɲ ka ju biri hen merê wo naɲ kwini. 3Aɲ merê wo naɲ kwini bi wo hen na, na bi bay ré hônem jôbi Emen woɲ tiri pôn nêŋ ham hen men, bay ré hôn Jésu Krist wo ju jori hen a men. 4En gel damɲare tom sa terare a nà men, en li jé wo na ju bên kôben a hen kô niɲ a men. 5Iyôŋ ba, Iban, haw hen wo ju môriɲ hen na, ju hô ben damɲare tiɲê to na en baɲ legem a tumô pa dema tô terare na ré ɗiɲ tô hen.» 6«Ɓiɲé ka sa terare a nà, ka na ju teraji ben hen na, en li kwôy aɲ bay hôn damɲare tom. Bay na kam aɲa jeré ben hen, ôbi a, bay ré bi kwôlê sa kwôlê wom a hen. 7Aɲ haw hen, bay hôn mega wo are kêm ka jeré ben hen na, ré hena na legem a. 8Wôsa na kwôlo na ju kelan a ené kôlji men, bay eŋge biɲ bôrji sara aɲ bay hôn dô wo ené hena na legem a tiri men, bay bi bôrji sam a mega wo jôbi a na ré joon a men.» 9«Na wô sarji bay a ené uwôlem hen. En uwôlem na wô sa ɓiɲé ka sa terare a nà ré, niɲba, wô sa ka ju ben hen, wôsa bay na kam. 10Wôsa aŋga na kaɲê ba, na kam men, ka na kam ba, na kaɲê men. Aɲ bay ré geliɲ damɲare tiɲê yirji a. 11Nôbi ena kwo sa terare a nà ré niɲ, niɲba, bay ba, baji sa terare a nà tô, wôsa na herê legem a. Iban wo yi naɲ jeŋgêri, ɓiɲé ka na ju ben hen na, ju gemji naɲ henem, aɲ bi bay yi mega gawra wo pôn, mega wo nabay kôba, nana pôn hen iyôŋ men. 12Kiriɲa na en baɲ naɲ ci sa terare a nà tô na, na en gemji naɲ henem. Na en gem ka na ju ben hen ɗiba, kwôni pôn nêŋ iyôŋ kôba, na kay ré. Niɲba, na kema woɲ ôbi mênê pôn hari a kayê, aɲ bi kwôlo na yi bô magtubu to Emen a hen ré ô naɲ geréri. 13Aɲ haw hen wo na herê legem a hen na, en kôl kwôli are bay ka hen wo en baa sa terare a nà tô, bi bay ré uwôɲiɲ yi derê wuɲê mega wo yen nôbi kôba, dôren hen iyôŋ men. 14En kôlji kwôlê wom menba, ɓiɲé ka sa terare a nà kaɲji yôd, wôsa bay li aŋga ɓiɲé ka sa terare a nà li hen né, mega wo nôbi kôba, ena kwo sa terare a nà ré hen iyôŋ men. 15En uwôlen na wo jeré pôrji sa terare a nà ôriɲ legem a ré tô, niɲba, jeré gemji wô wo Sidan woge wô bêji kayê hen ɗi. 16Bay na ka sa terare a nà ré, mega wo nôbi kôba, ena kwo sa terare a nà ré hen iyôŋ men. 17Bi tu kwôlê wom liji bi bay yi ɓiɲé ka yi naɲ jeŋgêrji, wôsa kwôlê wom na, na tu kwôlê. 18Mega wo na ju joon perê ɓiɲé ka sa terare a nà hen iyôŋ na, nôbi kôba, en jéji perê ɓiɲé ka sa terare a nà hen iyôŋ men. 19En ay yen liɲ jé bem wô sarji aɲ bi bay kôba, ré ayiɲ yirji liɲ jé bem tiri hen iyôŋ men.» 20«Na wô sarji bay piniji a ené uwôlem hen né, niɲba, wô sa ka a bê bôrji san a wô kwôlo bay ka ju ben hen a dôrji hen a men. 21En uwôlem na wo bay kêm ré yi mega gawra wo pôn. Iban, bi bay biɲ pôn naɲ na, mega wo nabay kôba, nana yi môɲ gawra wo pôn hen iyôŋ men, bi bay yi mega gawra wo pôn iyôŋ men. Aɲ bi ɓiɲé ka sa terare a nà ré bi bôrji san a wo jôbi a ré joon hen. 22Hini emê wo na ju ben hen na, nôbi kôba, en biji men, aɲ bi bay ré biɲ pôn mega wo nabay nana biɲ pôn hen iyôŋ men. 23Aɲ nôbi naɲ ci niɲa gawra wo pôn mega wo jôbi naɲ en nana gawra wo pôn hen iyôŋ men, aɲ bi bay ré biɲ pôn dô. Ôbi a, ɓiɲé ka sa terare a nà ré henê wo jôbi a na ré joon men, jeré geyji môɲ kwo jeré geyen hen iyôŋ men hen.» 24«Iban, en gey bi kiriɲ ka ené merê ya hen na, ɓiɲé ka na ju ben hen ré mô ya men, aɲ bi bay ré gel damɲare to na ju ben hen, wôsa ju geyen ca tumô dema tô terare na ré ɗiɲ tô. 25Iban woɲ ôbi lê aŋgaɲ derôre, ɓiɲé ka sa terare a nà na hônem ré, niɲba, nôbi en hônem, aɲ ka na ju ben hen hôn wo jôbi a na ré joon. 26En li aɲ bay hônem men, na hô lê aɲ bi bay hônem damaŋ a. Aɲ bi geyé wo ju geyen hen na, bi bay kôba, geyiɲ megêrji hen iyôŋ men, bi nôbi ené biɲ pôn naɲ ci a men.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\