Ja 18

1Kiriɲa Jésu uwôl Emen hen iyôŋ kô niɲ menba, ôbi naɲ bay tôri ɗayji si cêgi tu kam ka bay uwôgeri Sédrôn aɲ bay ô bô yagê wo pôni wo bay baniɲ gurô ya wo yi kiriɲ bay ka hen a. 2Menba, Judas wo a sa ayê sari hen hôn kiriɲ bay ka hen dô, wôsa Jésu naɲ bay tôri ôrji ya gaŋ gaŋ. 3Menba, Judas dera asgarɲê naɲ bay gemé iyéy Emen ka damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ Parisiɲêɲê a joji hen eraɲ kiriɲ bay ka hen naɲ tare toɲ tô deɲere men, lampa men, aŋgaɲ maɲê a men. 4Jésu hôn aŋga ré sa liri hen, menba, ôbi jera kwiniji aɲ kôlji iyôŋ ba: «Ken woge na i ba?» 5Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Nini woge na Jésu wo Najarêt.» Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Na nôbi bi a na.» Judas woɲ ôbi ayê sari hen kôba, naɲ ci ya men. 6Kiriɲa Jésu kôlji iyôŋ ba: «Na nôbi bi a na», menba, bay hô naɲ cêgeriji aɲ heriɲji. 7Jésu hô eŋgeriji iyôŋ ba: «Ken woge na i ba?» Menba, bay kôl iyôŋ ba: «Nini woge na Jésu wo Najarêt.» 8Menba, Jésu hô uwôlji sara iyôŋ ba: «Ré ené kelêŋge tumô ré na nôbi bi a ré na ré ba? A hena ré na nôbi a kené wogen ba, kamaŋ ka hen ba, ken ɗiji ô aŋgaji.» 9Ôbi kôl hen iyôŋ bi kwôlo na ré liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Ka na ju ben hen na, kwôni pôn nêŋ iyôŋ kôba, kay ré hen na, ariri ré liɲ.» 10Simô Piyêr wo ôriɲ naɲ yebere toɲ kaskar to kôbri a hen, dô diɲ maa mana wo pôni wo dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe woɲ gusurô jô. Mana bi wo bay di mari jô hen na, hini na Malkus. 11Menba, Jésu kôliɲ Piyêr iyôŋ ba: «Dôbe yebere tom hôriɲ bô sabare a. Ju gey bi ené geliɲ gusiɲ to Iban na ɗi gengiɲ san hen né ba?» 12Menba, asgarɲê naɲ dami woji men, bay gemé iyéy Emen a men ɓeroji Jésu aɲ harêri naɲ gaŋne. 13Menba, tumô ba, bay ôriɲ naɲ ɗi iyé Aan a wo na môy Kayib woɲ dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe bô elê bi wo hen a hen. 14Men, na Kayib bi a na kôliɲ damné ka Jubɲê iyôŋ ba: «Hena gawra pôn ré ma wô sa ɓiɲé ka sa ira ba, dô hen.» 15Simô Piyêr naɲ ôbi tô Jésu wo pôni kôbiji tô Jésu. Ôbi tô Jésu wo pôni bi wo hen na, dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe hôni dô. Na ôbi á, bay ré ɗiri ô naɲ Jésu ira derô haba wo dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe bi wo hen a hen. 16Niɲba, Piyêr ba, ɗebo baa nô kibi geré. Menba, ôbi tô Jésu bi wo hen so sa iyêl naɲ iyore to gem kibi geré hen menba, hende ɗi Piyêr ô ira men. 17Hende gemé kibi geré hende to hen eŋgeriɲ Piyêr iyôŋ ba: «Jôbi ju na ôbi tô gawra bi wo hen men, ré ba?» Menba, ôbi kôle iyôŋ ba: «Eŋ eŋ, ena ôbi tôri ré.» 18Kelanê dii menba, bay jé naɲ bay gemé iyéy Emen hen lamji tare iyêbe. Menba, Piyêr kôba, era sa iyêbe naɲ ci men. 19Dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe eŋgeriɲ Jésu kwôlê gengiɲ sa bay tôri men, sa ari gelé kari a men. 20Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «En kôl kwôlê wuɲê tu wolé men, en geliɲ ɓiɲé are bô iyéy daɲare a men, bô iyéy Emen a men, kiriɲ ka Jubɲê kêm daɲ ya hen a men ɗiba, en li ani kani naɲ uwôbê ré. 21Wô mi a jeré eŋgeren ba? Eŋgeriɲ ɓiɲé ka na toy kwôlo na en dô hen. Wôsa bay hôn kwôlê bi wo na en dôrji hen.» 22Kiriɲa Jésu kôl hen iyôŋ menba, ôbi gemé iyéy Emen wo pôni kwo ré ɗebe kwa hen di Jésu tô mari a aɲ kôli iyôŋ ba: «Na hen iyôŋ a jeré uwôliɲ dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe kwôlê sara hen ba?» 23Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Hena ené iyêl habiɲ ba, ju gelen kwôlê bi wo en iyêl habiɲ hen. A hena kwôlo ené iyêl hen na tiri ba, wô mi a jeré dên ba?» 24Menba, Aan jéɲ naɲ Jésu naɲ kôbri wo ré hariɲ biɲ dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe Kayib. 25Kiriɲ bay ka hen na, Piyêr ɗebe iyêbe tare tori hende to hen baa ya menba, kwôni wo pôni eŋgereri iyôŋ ba: «Jôbi kôba ju na perê bay tô gawra bi wo hen men ré ba?» Menba, Piyêr uwôser kôl iyôŋ ba: «Eŋ eŋ, ena ôbi tôri ré.» 26Mana wo dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe wo pôni na gôbri kwo Piyêr na di mari jô hen kôli iyôŋ ba: «Kamaŋ, na en gelem bô yagê a naɲ ɗi ré ba?» 27Niɲba, Piyêr hô uwôser a menba, kiriɲ bay ka hen na, kura yel. 28Tô kiriɲ cud menba, bay henaɲ naɲ Jésu iyé Kayib a ôriɲ iyé ôbi emê sa iyére woɲ Rômê wo bay uwôgeri Pilat hen. Niɲba, damné ka Jubɲê ôrji ira ré wôsa Pilat na Jub ré, wôsa erê iyé kwôni na Jub ré na, a lê aɲ bay a kagemê. Bay gey bi yirji ré kagem né, bi ciré ômiɲ geserê Pak. 29Na ôbi á, ôbi emê sa iyére Pilat ré so nô dema ré sa uwoɲji hen. Kiriɲa ôbi sa menba, eŋgeriji iyôŋ ba: «Na kwôli mi a kené uwôl sa gawra bi wo hen a ba?» 30Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Hena gawra bi wo hen henaŋ ré li habrê wôni ré ba, henaŋ niné eraɲ naɲ ɗi tumôm a ba?» 31Menba, Pilat uwôlji sara iyôŋ ba: «Ɓeréŋgeri ken ôriɲ aɲ kenbay ken ô jerê kwôlê sari a naɲ tôô toŋge.» Menba, bay hô uwôli sara iyôŋ ba: «Kenbay kaɲ Rômê ken kelêni niné uwôliɲ kwôni kwôlê woɲ temare sari a ré.» 32Na hen iyôŋ aɲa kwôlo Jésu na kôl gengiɲ sa geré temayri to ɗiré ma hen, ariri ré liɲ hen. 33Menba, Pilat bul hô ira ô uwôgê Jésu aɲ eŋgereri iyôŋ ba: «Ju na kelma wo Jubɲê bi ba?» 34Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Kwôlo ju eŋgeren hen, na kwo jôbi a ermé hen iyôŋ laba, na kwôni a kôlen hen iyôŋ gengiɲ san ɗi ba?» 35Menba, Pilat uwôli sara iyôŋ ba: «Nôbi ena Jub ba? Na yênêm kam naɲ damné kaɲ bay bê kwôbe a eraɲ naɲ ju ben. Niɲba, ju la na mi ba?» 36Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Emê iyére tiɲê na to sa terare a nà ré. Hen aɲa emê iyére tiɲê henaŋ ré na to sa terare a nà ná, henaŋ manê kaɲê henaŋ ré karê maɲê wô san aɲ bi bay ré ɓuren biɲ damné ka Jubɲê ré. Niɲba, na hen iyôŋ né, wôsa emê iyére tiɲê na to sa terare a nà ré.» 37Menba, Pilat hô eŋgereri iyôŋ ba: «Iyôŋ ba, ju na kelma ɗê?» Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Na ôbi, a jeré kôl hen, ena Kelma. Nôbi en yêɲ aɲ en era sa terare a nà wô derê kwôli tu kwôlê aɲ ɓiɲé kêm ka na ka tu kwôlê hen na, bay toy kwôlê wuɲê bi wo hen.» 38Menba, Pilat hô eŋgeriɲ Jésu iyôŋ ba: «Tu kwôlê ba, na mi ba?» Cêgi kwôlê bi wo hen menba, ôbi hena hô si nô ô uɲé Jubɲê aɲ kôlji iyôŋ ba: «Ken toy, nôbi en uwôɲ kwôlê wôni wo na ɓeriɲ gawra bi wo hen né. 39Niɲba, naɲ hara woŋge na, en uwôl daŋgay pôn pôn ta béŋge kwôy kwôy naɲ geserê Pak hen ba, ken gey bi ené uwôl kelma wo Jubɲê ta béŋge ba?» 40Menba, bay ka gura naɲ kwônêrji iyôŋ ba: «Nini gey ré, ulêni Barabas ta ɗi.» Men né, Barabas bi wo hen na, na bandi men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\