Ja 19

1Menba, Pilat ay tôô bi bay ré yêmnê Jésu naɲ tinêre. 2Asgarɲê gaa jabga woɲ kenare naɲ gesem aɲ dôbri sari a men, bay dôbri bargay kaɲ kenare ka sêyi yiri a a men. 3Menba, bay uso ɗa ligiri a aɲ kôli iyôŋ ba: «Dosé tom kelma wo Jubɲê» men, bay sêri tô mari a men. 4Menba, Pilat hô so nô aɲ kôliɲ Jubɲê iyôŋ ba: «Geléŋge, en saɲ naɲ ɗi nô béŋge bi kené hôn mega wo ené uwôɲ kwôlê wôni wo habiɲ yiri a ré.» 5Jésu so naɲ jabga woɲ kenare woɲ gesem naɲ bargay ka sêyi kaɲ kenare ka bay ré tôbri yiri a hen. Menba, Pilat kôl iyôŋ ba: «Geléŋge, gawra bi a hen.» 6Kiriɲa damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay gemérji gili hen iyôŋ menba, bay bi gura kôl iyôŋ ba: «Ɓériŋgeri sa gurô tagelê, ɓériŋgeri sa gurô tagelê.» Menba, Pilat kôlji iyôŋ ba: «Kenbay ken ɓiri aɲ ken ô ɓééri sa gurô tagelê ɗiba, nôbi en uwôɲ ani kani ka ôbi li ka habiɲ né.» 7Menba, Jubɲê uwôli sara iyôŋ ba: «Nibay nini ôriɲ naɲ tôô toni ya aɲ naɲ tôô toni hende to hen na, niɲa deréri, wôsa ôbi kôl ɗiré na Kema Emen.» 8Kiriɲa Pilat toy kwôlê bi wo hen iyôŋ menba, harê hô liri damaŋ a. 9Ôbi hô kini merêri a aɲ eŋgeriɲ Jésu iyôŋ ba: «Jôbi ju na gawra wo yôŋ ba?» Niɲba, Jésu uwôli kwôlê wôni sara ré. 10Menba, Pilat kôli iyôŋ ba: «Na nôbi a jeré wômen tôŋ hen ba? Ju hôn mega wo ené ôriɲ naɲ néé woɲ ɓéremare sa gurô tagelê men, kwoɲ uwôlemare ta a men iyôŋ né ba?» 11Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Hen aɲa Emen henaŋ ré bem néé bi wo hen ré ba, henaŋ jeré ôriɲ naɲ néé wôni san a ré kwôy. Na ôbi á, kiriɲa kwo ré ɓeren bem hen na, ôbi li na têriɲ to dami ɗêm.» 12Kiriɲ bay ka hen na, Pilat woge geré ɗiré ulêri ta. Niɲba, Jubɲê ka gura kôl iyôŋ ba: «Hena jeré uwôli ta ba, ju na melaɲ kelma wo dami Sésar ré kwôy. Kwôni wo li yiri môɲ kelma iyôŋ na, ôbi na ôbi bayi Sésar.» 13Kiriɲa Pilat toy kwôlê bi wo hen iyôŋ menba, ôbi soɲ naɲ Jésu nô aɲ ô merê kiriɲ jerê kwôlê ka bay uwôl daŋne ya ka bay uwôgeji naɲ hébre «Gabata» hen. 14Na wulê woɲ ɓeré sa têê geserê Pak. Tare ɗebu ɗiŋne niɲ menba, Pilat kôliɲ Jubɲê iyôŋ ba: «Geléŋge, kelma woŋge bi.» 15Niɲba, Jubɲê bi gura kôl kibriji pôn hôm iyôŋ ba: «Diri, diri, ɓééri sa gurô tagelê.» Menba, Pilat kôlji iyôŋ ba: «Kelma woŋge bi a kené gey bi nôbi ené ɓééri sa gurô tagelê hen ba?» Menba, damné kaɲ bay bê kwôbe kôl iyôŋ ba: «Kelma woni na Sésar pôn nêŋ hari.» 16Menba, ôbi nôge Jésu biji bi bay ré ô ɓééri sa gurô tagelê. Menba, bay ɓiri ôriɲ. 17Jésu ay gurô tagelê wori aɲ saɲ kiriɲ ka bay uwôgeji ibé sa gawra ka naɲ kibi hébre ba bay uwôgeji Gwôlgwota hen. 18Na kiriɲ bay ka hen a aɲa bay ré ɓééri sa gurô tagelê ya naɲ ɓiɲé ka pôni wôô. Kwo pôni sa kôbri gusurô men, kwo pôni sa kôbri maa men aɲ Jésu derôrji a. 19Pilat ɗi are yi gurô aɲ di ta sa gurô tagelê wo Jésu a aɲ kôl iyôŋ ba: «Jésu wo Najarêt, kelma wo Jubɲê.» 20Jubɲê kwône dêŋse kwôlê bi wo hen wôsa kiriɲ ka bay ɓériɲ Jésu ya hen na, ɗa naɲ iyére. Aɲ are bay ka bay li di ta hen na, na naɲ kibi hébre men, kibi latên men, kibi grêk a men. 21Damné ka bay bê kwôbe ka Jubɲê kôliɲ Pilat iyôŋ ba: «Ɗi ‹Na kelma wo Jubɲê› ré niɲba, ju ɗi ‹Ôbi ré kôl iyôŋ ba: «Ena kelma wo Jubɲê.» › » 22Menba, Pilat uwôlji sara iyôŋ ba: «Aŋga en ɗi tôŋ da niɲ na, yi na yériji.» 23Kiriɲa asgarɲê ɓér Jésu kô niɲ menba, bay pô bargay kari soderé kiriɲ pôrbu aɲ céɲji. Bay ay bargay kari kaɲ kabrêri ka yêŋgi ka tu seŋrêrji naɲ aɲ na kibi bargay pôn nêŋ hena ta kwôy era tôŋ. 24Menba, bay kôl iyôŋ ba: «Na yêgerêŋge ré niɲba, na jibiɲ jala terê gelé na i a ɓeré ba?» Aɲ bi kwôlo na liɲ bô magtubu to Emen a hen, ariri ré liɲ. Magtubu hende to hen kôl iyôŋ ba: «Bay céɲ bargay kaɲê men, kaɲ kabrên bay jibiɲ jala terê a men .» Na hen iyôŋ a asgarɲê ré li hen. 25Ɗa kwa gurô tagelê wo Jésu a na, yori naɲ yêre ɗebiji ya, Mari toɲ tam Klopas men, Mari to Magdala a men. 26Kiriɲa Jésu gel yori men, gel ôbi tôri wo ôbi geyri gaɲ hen ɗebu kware a men na, ôbi kôle iyôŋ ba: «Yon, gel, kemarê a hen niɲ.» 27Men, ôbi kôliɲ ôbi tôri bi wo hen iyôŋ ba: «Gel, na yom a hen.» Ayiɲ tôri wulê bi wo hen na, ôbi ôriɲ naɲ tu iyére tori. 28Cêgeri wori menba, Jésu hôn wo are kêm ré kô niɲ menba, kôl iyôŋ ba: «Kam dêên.» Aɲ bi kwôlo liɲ bô magtubu to Emen hen na, ré biɲ . 29Kiriɲ bay ka hen na, baɲa gerêŋgê wo pôni yi naɲ kam tiɲaɗor ka bay uwôgeji binêger hen bô. Asgarɲê dôbe jaa bô a aɲ dôbe kibi gurô wo bay uwôgeri hisôp hen aɲ usoɲ sa dôbri kibri a. 30Kiriɲa Jésu yi kam ka geraŋgi bay ka hen menba, ôbi kôl iyôŋ ba: «Kibi are kêm deriɲ niɲ.» Menba, ôbi di sari tôŋ menba, kibri wôm hari niɲ. 31Kiriɲ bay ka hen na, na wulê woɲ ɲanê sa tê kwô woɲ emê sa merê ta a menba, Jubɲê hare wô wo temay Jésu naɲ gawrê ka wôô hen maa ré yé kwôy sé sa sa merê ta, wôsa sa merê ta na, na sa to dami. Menba, bay ô eŋgeré Pilat ré pôy têrji aɲ bi bay ré ma lew aɲ ré tô temayriji bi tôŋ. 32Ɓiɲé ka bay ɓérji naɲ Jésu hen na, asgarɲê sa pôy têrji wôô kêm. 33Kiriɲa bay sa sa Jésu a menba, bay gel wo ôbi ré ma niɲ menba, bay ɗi piyê têri ba, mera. 34Asgar wo pôni jebu kabrê Jésu naɲ yêre menba, kiriɲ bay ka hen na, kwôbe naɲ kam so. 35Kwo gel are bay ka hen na, dô kwôliji aɲ kwôlê wori bi wo hen na tiri men, ôbi hôn wo ɗiré kôl na tu kwôlê men, ɗiré kôl hen iyôŋ bi kenbay kôba, kené biɲ bôrŋge sara men. 36Are bay ka hen yi hen iyôŋ bi magtubu to Emen ré ô naɲ gerére magtubu hende to hen na kôl iyôŋ ba: «Ibéri wôni pôn nêŋ iyôŋ kôba, a bôɲ né .» 37Men, magtubu hende to hen hô kôl iyôŋ ba: «Bay a sa gelé kwo bay na cibri hen a men .» 38Cêgê menba, Josêp wo Arimaté woɲ ôbi ayê bôô hen era sa eŋgere Pilat ɗiré erê ayê temay Jésu, wôsa ôbi na ôbi tô Jésu niɲba, na naɲ ɲalê, wôsa ôbi hariɲ Jubɲê. Pilat dege naɲ ɗi sara dema ôbi ré ô ayê temay Jésu ôriɲ tô. 39Nikwodêm wo na ô naɲ yoyre ô uɲé Jésu hen eraɲ naɲ ider wo ɗiɲé dô wo bay li naɲ miir men, alowês a men hen comlé tôre subu. 40Si Josêp naɲ Nikwodêm ayji temay Jésu lêgere naɲ kibi bargay ka bay yêgerê men wuse ider sari a men mega wo Jubɲê liiriɲ hen iyôŋ. 41Kiriɲa bay na ɓériɲ Jésu ya hen na, na ɗa kwa kini banê gurô aɲ kiriɲ bay ka hen na, kamɲê ka kôrbi ka bay kerge bô keram a ka bay emiɲ kwôni ya sa pôn né hen yi ya. 42Na bô kamɲê bay ka hen a bay ré emiɲ Jésu ya, wôsa na kamɲê ka yi ɗa naɲ kiriɲ ka bay na ɓééri ya hen. Wôsa Jubɲê ɓu sa têê aŋga gengiɲ sa sa merê ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\