Ja 2

1Wulê wôô cêgê menba, gerê iyére yi Kana emê wo Galilé a. Menba, yoo Jésu ô ya men. 2Jésu kôba, bay uwôgeri kini gerê iyére hende to hen a naɲ bay tôri. 3Care toɲ kam tiɲaɗor yê ɓiɲé menba, yoo Jésu kôli iyôŋ ba: «Care toɲ kam tiɲaɗor to ɓiɲé ré yi naɲ niɲ.» 4Menba, Jésu kôle iyôŋ ba: «Yoon, mini a kôlen kwôli aŋga ené li ré. Tare tiɲê nêm ré tô.» 5Menba, yori kôliɲ bay cé emê hen iyôŋ ba: «Aŋga ôbi a kelêŋge kené li ba, ken li mera.» 6Kiriɲ bay ka ya hen, téwɲê ka bay li naɲ keram jii yi ya, na téwɲê ka Jubɲê lôɲniɲ yirji wô séliɲ tumô Emen a. Téwɲê bay ka hen na, pôn ba, ay tawa subu subu. 7Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Kebéŋge kam ken bi wiinê téwɲê bay ka hen ta.» Menba, bay kebe kam bi wiinê téwɲê bay ka hen telêj telêj ta. 8Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Kebéŋge ken biɲ ôbi sa bay cé emê na haŋge niɲ.» Menba, bay kebe ôriɲ biri. 9Kiriɲa ôbi sa bay cé emé bi wo hen yi gel menba, kam bay ka ré beliɲ care toɲ kam tiɲaɗor hen, niɲba, ôbi hôn kiriɲ ka care toɲ kam tiɲaɗor hende to hen henaɲ ya ré, niɲba, bay jé ka ré kebe kam hen na, bay hôn dô menba, ôbi uwôge ôbi kurô bi wo hen 10aɲ kôli iyôŋ ba: «Ɗôd ba, ɓiɲé céré na care toɲ kam tiɲaɗor to dôri tumô aɲ kiriɲa ɓiɲé ka bay uwôgerêji hen kwoyré niɲ dema bay ré cé to melaŋgi cêgê tô menba, jôbi ba, ju gem care toɲ kam tiɲaɗor tom to dôri na yôŋ aɲa jeré soɲ naɲ tu nà tô ba?» 11Na sa iyé Kana bô emê wo Galilé a Jésu ré li giɲê wori wo tumô cog cog, aɲ geliɲ damɲare tori aɲ bay tôri biɲ bôrji sari a. 12Cêgi gerê iyére hende to hen menba, bay ôrji Kapêrnayôm naɲ yori men, yênêri men, bay tôri a men, niɲba, bay wôl ya gaɲ né. 13Sa lê geserê Pak wo Jubɲê baa ɗa menba, Jésu ô Jérusalêm a. 14Ôbi uwôɲ derô haba wo iyéy Emen a, kelbê ka bay eraɲ gara men, gamgê men, derare naɲ bay keraŋgê lari ka môrji tôŋ hen. 15Menba, Jésu gwôje gaŋne liɲ sera aɲ ôbi dageji kêm bô iyéy Emen a naɲ gamgê men, kelbê kaji men, ôbi nôgerê tabel to bay keraŋgê lari wo gay gay hen hee aɲ useré lari woji bi wo hen a men, 16aɲ ôbi kôliɲ bay eraɲ naɲ derare gara na iyôŋ ba: «Ôriɲge naɲ derare toŋge hen ken siɲ nô, ka ayê iyé Iban liɲ kini lê gara woŋge né.» 17Menba, bay tôri erem sa kwôlo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «En gey iyére tom gaɲ. Geyé bi wo en gey iyére hende to hen, hen na, payren môɲ tare to uwoy gawra iyôŋ .» 18Menba, Jubɲê kôli iyôŋ ba: «Na mi kaɲ giɲê a jeré lê geléni aɲ bi niné hôniɲ wo jeré nêm lê mega wo ju liɲ hen iyôŋ ba?» 19Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Téŋge iyéy Emen hende to hen aɲ, aɲ na hô ɗé hôriɲ sa subu dêj.» 20Jubɲê kôl iyôŋ ba: «Iyéy Emen to yi hen na, li elê tôre pôrbu kibi jii dema niné li kô tô menba, jôbi ju kôl sa subu dêj menba, jeré ɗé kerê ba?» 21Niɲba, Jésu kôl na kwôli iyéy Emen to na kurôŋgi yiri hen. 22Na ôbi á, kiriɲa Jésu ré ji si kamɲê menba, bay tôri erem sa kwôlê bi wo ôbi na kôl hen, aɲ bay bi bôrji sa kwôlo Emen a men, sa kwôlo Jésu na kôl a hen a men. 23Kiriɲa Jésu baɲ Jérusalêm a tô lê geserê Pak a na, ɓiɲé kwône bi bôrji sari a wô giɲê wo gay gay wo ôbi li. 24Niɲba, ôbi bi bôri sarji a ré wôsa ôbi hônji pôn pôn kêm. 25Ôbi ôriɲ doy bi bay ré dôri kwôli kwôni ré a men, wôsa ôbi hôn bô gawrê kêm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\