Ja 21

1Cêgê menba, Jésu hô si sa bay tôri a kibi cér wo Tibériyad a. Geré sé wo ôbi siɲ sarji a bi a na. 2Wulê wo pôni na, Simô Piyêr men, Tomas woɲ Kerma hen men, Nataniyêl wo Kana bô emê wo Galilé a naɲ kam Jébédé men, bay tô Jésu ka pôni wôô a men bay kêm daɲji kiriɲ pôn. 3Simô Piyêr kôlji iyôŋ ba: «Na erê uré.» Menba, bay kôli iyôŋ ba: «Nibay kôba, niɲa erê naɲ ju men.» Menba, bay si ô aɲ ɗayji bô bato a ôrji uré. Yoyre hende to hen na, bay ɓu kuyê kani pôn nêŋ iyôŋ né kwôy. 4Tô kiriɲ pulôl menba, Jésu ɗebu kibi cér a niɲba, bay tôri hôn wo ré na ôbi ré. 5Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Kam manê, ken ɓu kuyê kani ré ba?» Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Nini ɓu ani ré kwôy.» 6Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Bêŋge bera si sa kôbi gusurô hen iyôŋ aɲ ka uɲé kuyê.» Bay uwôl bera menba, bay nêm wurére ta biɲ ré niɲ, wô kuyê ka mêy ka bay pera hen. 7Menba, ôbi tô Jésu wo Jésu geyri gaɲ hen kôliɲ Piyêr iyôŋ ba: «Na Kelma.» Menba, kiriɲa Simô Piyêr toy wo ré na Kelma hen iyôŋ menba, ôbi hô dôbe bargay ka ôbi ré hariɲ tô bôri uriɲ hen aɲ, neŋgere kuriɲ kam a. 8Tô bay tô Jésu ka baa hen jubo bato wuroɲ kuyê ka wôn bera hen eraɲ guba cér a, wôsa bay ré na mêter arew naɲ guba cér. 9Kiriɲa bay sa biɲ guba menba, bay gel deseri tare to kuyê jééɲ sara naɲ mapa yé kwa a menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: 10«Eraɲge naɲ kuyê ka ken pera hen dê iyôŋ.» 11Simô Piyêr ɗay bô bato a aɲ wuro bera to kuyê ka damné arew naɲ tôre bay kibi subu wôn bô ta hen tôŋ, bi wo kuyê wôn bera kêm hen kôba, hende yêgeriɲ ré kwôy. 12Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Eraŋge ken sa ôm.» Niɲba, ôbi tôri wôni pôn iyôŋ kôba, nêm eŋgeréri iyôŋ ba: «Ju na i ba ré.» Wôsa bay hôn wo ré na Kelma niɲ. 13Menba, Jésu uso ɗa aɲ ay mapa aɲ biji men, hô pô kuyê biji a men. 14Hen a ba, na têê subu tori wo Jésu siɲ sa bay tôri a kiriɲa ôbi jiɲ siɲ kamɲê hen. 15Kiriɲa bay ôm are kô niɲ menba, Jésu eŋgeriɲ Simô Piyêr iyôŋ ba: «Simô kema Ja, ju geyen gôliɲ kamaŋ ka baa hen ba?» Menba, Simô Piyêr uwôli sara iyôŋ ba: «Ew Kelma, ju hôn wo ené geyem.» Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Iyôŋ ba, ju abe kam gamgê kaɲê ben.» 16Jésu hô eŋgereri wo têê wôô wori iyôŋ ba: «Simô kema Ja, ju geyen ba?» Menba, Piyêr uwôli sara iyôŋ ba: «Ew Kelma, ju hôn wo ené geyem.» Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Iyôŋ ba, ju gem gamgê kaɲê ben.» 17Jésu hô eŋgereri wo têê subi iyôŋ ba: «Simô kema Ja, ju geyen ba?» Menba, tu Piyêr li ɲa wô eŋgeré wo Jésu ré eŋgereri têê subu iyôŋ ba: «Ju geyen ba?» hen. Menba, ôbi uwôli sara iyôŋ ba: «Kelma, ju hôn are kêm men, ju hôn wo ené geyem a men.» Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Iyôŋ ba, ju abe gamgê kaɲê ben. 18Na tu kwôlê a ené kôlem hen: Kiriɲa na ju baɲ mana tô na, jôbi a na harê tô bôm wom naɲ kôm men, ju ô kiriɲ ka bôm jôbi a na geyé a men. Niɲba, kiriɲa já halê na, já perê kôm ta aɲ na kwôni wo ɗaŋgi a harem tô bôm aɲ a ayem ôriɲ kiriɲ ka bôm gey ré a hen.» 19Ôbi kôl hen iyôŋ ɗiré geliɲ temare to Piyêr ré sa ma hen aɲ ré na temare to ré sa ulê hini emê sa Emen. Kiriɲa Jésu kôl hen iyôŋ kô niɲ menba, ôbi kôliɲ Piyêr iyôŋ ba: «Era tôn a.» 20Kiriɲa Piyêr bare cêgeri menba, ôbi gel ôbi tô Jésu wo Jésu geyri gaɲ hen era tôrji a. Na ôbi a na yé kabrê Jésu a kibi emê aɲ na eŋgereri iyôŋ ba: «Kelma, na i bi a ayê sam hen ba?» 21Kiriɲa Piyêr gili menba, ôbi kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Kelma, a kwo na ba, na mi a sa sari a men ba?» 22Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Hena ené gey bi ôbi ré mô geɲ kwôy wo ené buloɲ heraɲ ba, dôlem jôbi iyeŋ ba? Jôbi ju era tôn a.» 23Sa kwôlê bi wo hen a na, bay ayê bôô kôl iyôŋ ba, ôbi tô Jésu bi wo hen ré ma ré. Niɲba, Jésu na kôliɲ Piyêr mega wo ôbi tôri bi wo hen ré ma ré ré, niɲba, Jésu na kôli na iyôŋ ba: «Hena ené gey bi ôbi ré ma ré kwôy wo na buloɲ heraɲ ba, dôlem jôbi iyeŋ ba?» 24Na ôbi tô Jésu wo Jésu geyri gaɲ bi a derê kwôli are bay ka hen men, na ôbi a lê bô magtubu hende to na hen a men. Aɲ nini hôn wo kwôlê bi wo ôbi ré dô hen na, ré na tiri. 25Jésu hô li aŋga ɗaŋgi kwône a. Aɲ hena bay ré gey ciré derê kwôliji pôn pôn kêm bô magtubu a ba, kiriɲ ka bay ré biɲ magtubu hende to hen ba, ré naɲê sa terare nà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\