Ja 5

1Cêgê giɲê bi wo hen, menba, wulê lê geserê wo Jubɲê wo pôni nêm menba, Jésu ô Jérusalêm a. 2Jérusalêm a na, ɗa naɲ kibi geré wo bay uwôgeri ré na kibi geré wo gamgê hen na, iyom wo dami wo bay pi biɲ kam bô liɲ tagare toɲ pelé to bay uwôgere Bêtjata naɲ kibi hébre hen. Kibi tagare hende to hen na, bay li pal bay ya. 3Tô pal bi wo pôn pôn hen na, bay ômɲare men, bay tu tiɲ men, bay merayê ka gay gay hen môrji ya. [Bay gem bi kam né pelasiɲ. 4Wôsa mana wo derômaraŋ a wo pôni herbo bô tagare hende to hen a ta ta aɲ pelase kam. Aɲ kwôni wo herbe bô a tumô kiriɲa kam pelasiɲ hen na, ômɲare tori hende to hen, na toɲ mi mi kôba, dôriɲ yiri a.] 5Kiriɲ bay ka hen na, gawra wo pôni wo ômɲare liri li elê tôre subu kibi marge yi ya men. 6Jésu gili wo ôbi yi tôŋ hen iyôŋ men, ôbi hôn wo gawra bi wo hen ré ômiɲ elê kwône a men na, Jésu kôli iyôŋ ba: «Ju gey berarê ba?» 7Ôbi ômɲare bi wo hen uwôli sara iyôŋ ba: «Kelma, kiriɲa kam pelasiɲ na, kwôni wo ré ayen uwôl bô tagare a naɲ, aɲ kiriɲa en masa bi ené kuriɲ bô a, menba, ôbi ômɲare wo ɗaŋgi kuriɲ bô a tumôn niɲ.» 8Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Hena ta ay jaare tom ôriɲ.» 9Kiriɲ bay ka hen na, ôbi berare aɲ ay jaare tori ôriɲ. Na naɲ sa sa merê ta, 10menba, bay sa Jubɲê kôli iyôŋ ba: «Na sa sa merê ta, ɗiba ré jeré ayê kwoy wom né.» 11Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Kwo beraren hen kôlen iyôŋ ba: ‹Ay kwoy wom ju ôriɲ.› » 12Menba, bay eŋgereri iyôŋ ba: «Na i bi a kôlem: ‹Ay kwoy wom ju ôriɲ hen ba?› » 13Niɲba, ôbi hôn kwôni wo kôli kwôlê bi wo hen né, wôsa Jésu kay perê ɓiɲé ka kwôni ka ɗebe ya hen. 14Cêgê menba, Jésu uwoɲni derô haba wo iyéy Emen a, menba, kôli iyôŋ ba: «Ju berare niɲ niɲba, ju hô li têriɲ ré niɲ wô wo aŋga ɗê ka hen, maa hô lêm sôŋ.» 15Menba, gawra bi wo hen, ô kôliɲ bay sa Jubɲê iyôŋ ba, ré na Jésu a na ré berarêri hen. 16Na ôbi á, Jubɲê ré woge Jésu wôsa ôbi ré berare gawra naɲ sa merê ta. 17Niɲba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Iban na li jé aɲ ôbi li na hen iyôŋ yôôd. Aɲ nôbi kôba, en li hen iyôŋ men.» 18Na wô ôbi wo hen, aɲa bay sa Jubɲê ré woge damaŋ a ciré deréri wô wo ôbi ré ɗage sa tôô to gengiɲ sa sa merê ta hen mera ré niɲba, wô wo ôbi ré uwôge Emen Ibari men, ôbi ré li yiri ɗiré na Emen iyôŋ a men. 19Jésu hô kôlji iyôŋ ba: «Na kelêŋge na tu kwôlê: Kema na nêmê lê ani kani sa kibri ré, niɲba, ôbi li na aŋga ôbi gel yi Ibari a men, na aŋga Ibari li kêm hen, na bay a, ôbi ré li hen men. 20Wôsa Baba Emen gey Kemari aɲa ré gili aŋga ôbi li hen kêm men, ôbi a hô gili ka dami ɗê ka ken gel hen a men, aɲ bi tunuŋge ré ge kay damaŋ a. 21Mega Baba Emen béér ɓiɲé ka ma aɲ biji bay mô tu geɲ hen na, Kemari kôba, a biɲ i i wo bôri gey na, ôbi a biri merê tu geɲ men. 22Ôbi a, Baba Emen ba, ré jô kwôlê sa kwôni a ré, niɲba, ôbi day tôô toɲ jerê kwôlê kêm biɲ Kemari kôbri a. 23Aɲ bi ɓiɲé ré ay kibi Kema môɲ kwo bay ayiɲ kibi Ibari hen iyôŋ men. Wôsa kwôni wo ay kibi Kema ré ba, Ibari wo jori hen kôba ôbi ay kibri ré a men.» 24«Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen: kwôni wo toy kwôlê wuɲê, aɲ bi bôri sa kwo joon a hen na, ôbi a merê naɲ kwini men, ôbi a erê kini jerê kwôlê a ré niɲ a men, niɲba, ôbi yi mega kwôni wo na ma iyôŋ, aɲ haw hen ôbi mô tu geɲ. 25Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen: wulê nêm niɲ wo ɓiɲé ka ma a toyé tôô Kema Emen aɲ ka toy tôri hen na, bay a merê tu geɲ. 26Mega wo Iba Kema na hanê merê tu geɲ hen iyôŋ na, Kemari kôba, ôbi biri yi hanê merê tu geɲ men. 27Men, ôbi biri tôô bi ré jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé a men, wôsa ôbi na Kema Gawra. 28Bi kwôlê wo en kelêŋge hen li tunuŋge ge kay ré, wôsa kiriɲa wulêri nêm na, ɓiɲé ka ma ma hen a toyé tôri. 29Menba, bay a jê sé kamɲê. Aɲ kaɲ bay lê derê hen na, bay a jê sé kamɲê wô merê tu geɲ men, kaɲ bay lê habrê ba, bay a jê sé kamɲê bi bay ré jô kwôlê sarji a men.» 30«Ani ka en nêm lê sa keben ba, naɲ. En jô kwôlê sa ɓiɲé a na naɲ kwôlo Emen kôlen hen. Aɲ jerê kwôlê wuɲê bi wo hen, na naɲ geréri wôsa en woge na bô geyé wuɲê ré, niɲba, bô geyé wo kwo joon hen ɗi. 31Hena ré na nôbi a derê kwôlen naɲ keben wuɲê ba, ka bê bôrŋge san a ré. 32Niɲba, kwôni wo ɗaŋgi wo dô kwôlen hen ya, aɲ en hôn wo kwôlen wo ôbi ré dô hen na, ré na tiri. 33Ken jé yi Ja a aɲ kwôlo ôbi dô gengiɲ san hen na, na kwôlê woɲ tiri. 34Kuɲê nôbi ba, na gawra a derê kwôlen ré, niɲba, en kôl kwôli Ja hen iyôŋ bi kené uwôɲiɲ gelê. 35Ja na yi môɲ tare toɲ tô deɲere to berare kiriɲ, aɲ na ken li yi derê sem wô kiriɲ ka peraŋgi bay ka hen. 36Niɲba, nôbi ba, ôbi derê kwôlen ya, aɲ kwôlen bi wo ôbi dô hen na, damaŋ gôliɲ kwo Ja aɲ, wôsa aŋga en li hen na, na Iban a ben a ené li hen, aɲ na bay a derê kwôlen men, gel wo Iban a ré joon hen a men. 37Men, Iban bi wo joon hen na, ôbi naɲ yiri dô kwôlen, niɲba, ken toy tôri ré men, ken gili ré a men. 38Kwôlê wori yi bôrŋge a ré, wôsa ken bi bôrŋge sa kwo ôbi jori hen né. 39Men, ken dêŋse men, kôbe tô magtubu to Emen a men, wôsa ken erem mega ré na sa kebre aɲa kené môriɲ naɲ kunuŋge hen. Aɲ na magtubu hende to hen, a na hende derê kwôlen. 40Bi wo hen, kôba, ken kaɲ era yen a bi kené mô naɲ kunuŋge.» 41«Hini emê wuɲê na, hena na ligi gawrê a ré. 42Niɲba, en henêŋge men, en hôn wo geyé Emen na, ré naɲ bôrŋge a a men. 43En era naɲ hini Iban menba, ken kaɲen, niɲba, kwo era sa kibri wori menba, na ôbi a kené geyri ɗi men. 44Kenbay ka ken gey ayiɲ kibi yerŋge ɗiba, ken woge ayê kibi wo hena ligi Emen a mera ré hen, menba, ka lê iyeŋ a kené bê bôrŋge san a ba? 45Ma ka ermé yaŋ ba, ené ulêŋge kwôlê sarŋge a tumô Iban a. Niɲba, ôbi ulêŋge kwôlê sarŋge a ba, na Moyis wo ken ɗi bôrŋge sari a hen ɗi. 46Wôsa hena, na kené bi bôrŋge sa Moyis a ba, ré kené bê bôrŋge san a men, wôsa ôbi na li magtubu to kôl kwôlen. 47Niɲba, hena kené bi bôrŋge sa magtubu to Moyis a ré ba, ka lê iyeŋ a kené bê bôrŋge sa kwôlê wuɲê a ba?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\