Ja 6

1Cêgi kwôlo Jésu kôl hen menba, ôbi ô si cêgi cér wo Galilé wo bay uwôgere Tibériyad hen. 2Ɓiɲé kwône kôbe tôri wôsa bay gel giɲê wo ôbi li sa ɓiɲé kaɲ bay ômɲare a hen. 3Menba, Jésu naɲ bay tôri ɗayji ô merê sa keram a. 4Wulê bi wo hen na, sa lê geserê Pak wo Jubɲê hen kôba, baa ɗa men. 5Menba, kiriɲa Jésu ay tiri ta menba, gel kwônê ɓiɲé ka era ligiri a hen, menba, ôbi eŋgeriɲ Pilip iyôŋ ba: «Naa erê kelé mapa na yôŋ a nana biɲ ɓiɲé bay ka hen ré ôm ba?» 6Ôbi kôl hen iyôŋ, bi ɗiré hôniɲ kwôlo bô Pilip a. Wôsa Jésu hôn aŋga ɗa lê niɲ. 7Menba, Pilip uwôli sara iyôŋ ba: «Bi i i ba ré uwôɲ dê dê ôm na, hena nana kel mapa na tu déniyé arew wôô kôba, a yêji ba ya.» 8Menba, ôbi tô Jésu wo pôni wo bay uwôgeri André woɲ yêni Simô Piyêr hen kôli iyôŋ ba: 9«Kema wo pôni ôriɲ naɲ mapa bay wo bay li naɲ ôrj men kuyê wôô nà ya a men, niɲba, kwônê ɓiɲé ka hen ba, mapa wo bay naɲ kuyê ka wôô hen, a liji mi ba?» 10Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Biŋgeji bi bay mô tôŋ.» Kalmê yi gaɲ kiriɲ bay ka hen. Bay mô tôŋ aɲ bay kêm na imɲê dubu bay. 11Menba, Jésu pô mapa bi wo hen, aɲ kiriɲa liɲ Emen dosé menba, céɲ ɓiɲé bay ka hen men, ôbi pô kuyê liɲ mega ôbi wo hen iyôŋ aɲ céji a sara mega wo bôrji gey. 12Kiriɲa ɓiɲé bay ka hen uyirêji niɲ, menba, Jésu kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: «Perêŋge tô mapa wo baa hen ɗiba, ken ɗi mêne aɲ né.» 13Menba, bay tôri dayrê tô mapa wo bay hen gwaɲê môj kibi wôô. 14Kiriɲa ɓiɲé gel giɲê wo Jésu li hen iyôŋ menba, bay kôl iyôŋ ba: «Gawra wo hen na, ôbi kibi Emen wo Emen kôl ré sa sa terare a nà, bi na tiri.» 15Jésu hôn wo bay ré sa dôri ereŋ wô biri kenare hen iyôŋ menba, ôbi dô yiri pini hô sa keram a. 16Kiriɲa kiriɲ yi burgem menba, bay tôri ôrji kibi cér a. 17Bay ɗay bô bato a ciré erê tera Kapêrnayôm a. Kiriɲ yoy niɲ menba, Jésu sa uwoɲji ré tô tô. 18Menba, kal wo dami ge aɲ mêw tôriɲ damaŋ. 19Kiriɲa bay tô Jésu jubu bato nêm kilomêter jii ley menba, bay gel Jésu era sa kam a aɲ sa ɗa kwarji a menba, harê liji damaŋ. 20Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Harêŋge ré, na nôbi.» 21Bay gey ciré ayêri bô bato a niɲba, bay biɲ kiriɲ ka bay ca erê ya hen, jigê mera. 22Wulê pôn cêgê menba, kiriɲa kwônê ɓiɲé ka baa cêgi cér a hen, gel wo bato ré baa pôn aɲ bay tô Jésu ré ay ôriɲ na piniji aɲ Jésu ré ɗay naɲ ci ré. 23Bay gel kwônê bato to ɗaŋgi wo hena si Tibériyad sa ɗubu ɗa naɲ kiriɲ ka Jésu henaŋ pôriɲ mapa aɲ liɲ Emen dosé pa dema ré biji ôm tô hen. 24Kiriɲa bay gel wo Jésu naɲ bay tôri naɲji menba, bay ɗayji bô kwônê bato bi wo hen a aɲ ôrji Kapêrnayôm ciré ô wogé Jésu. 25Kiriɲa bay uwoɲni cêgi cér a menba, bay kôli iyôŋ ba: «Rabi, ju sa nà ná kiriɲ ka yôŋ ba?» 26Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Na kelêŋge na tu kwôlê, ken wogen na wô giɲê wo ken gel en li hen né niɲba, na wô mapa wo na ken ôm uyirê hen ɗi. 27Lêŋge jé na wô aŋgaɲ emê ka kiya a uyê hen né niɲba, ken li jé wô ka a yé yôd aɲ a lê aɲ ka merê naɲ kunuŋge a men hen ɗi. Aŋgaɲ emê bay ka hen na, na nôbi Kema Gawra a béŋge. Wôsa na Ibarna Emen a ben tôô hende to hen bi ené liɲ hen iyôŋ.» 28Menba, ɓiɲé bay ka hen eŋgeriɲ Jésu iyôŋ ba: «Na ba, niɲa lê iyeŋ a niné lê aŋga Emen gey niné li hen ba?» 29Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Jé wo Emen gey bi wo hen na, na wo kené bi bôrŋge sa kwo ôbi jori a hen.» 30Menba, bay kôli iyôŋ ba: «Aŋgaɲ giɲê kaɲ gelé ka yôŋ a jeré lê béni bi niné gel aɲ bi niné biɲ bôrni sam a ba? 31Môɲêrni na ôm aŋgaɲ emê ka bay uwôgeri man ka na hena derômaraŋ a derô gwôlê hen, mega wo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Ôbi na biji emê wo hena derômaraŋ a bay na ôm .› » 32Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen: Moyis a na béŋge emê bi wo na hena derômaraŋ a hen né, niɲba, nà ná Iban a na béŋge emê woɲ tiri bi wo hena derômaraŋ a hen ɗi.» 33Wôsa emê wo Emen na, na kwo hena derômaraŋ a aɲ ôbi a lê a ɓiɲé ré mô tu geɲ hen. 34Menba, ɓiɲé bay ka hen uwôli sara iyôŋ ba: «Kelma, béni emê bi wo hen kwôy kwôy.» 35Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Na nôbi, a na emê woɲ merê tu geɲ bi wo hen, aɲ kwôni wo era yen a ba, kurôŋ a liri ré niɲ men, kwo bi bôri san a ba, kam a diri ré niɲ a men. 36Niɲba, ré ené kelêŋge ken gelen naɲ turŋge hen niɲ, kôba, ken kaɲ bê bôrŋge san a a men. 37Ɓiɲé kêm ka Iban ben hen na, a era legen a men, kwôni wo era legen a ba, na dagêri nô ré a men. 38Wôsa en hena derômaraŋ a era sa terare a, na wô lê bô geyé wuɲê ré, niɲba, bô geyé wo kwo joon hen ɗi. 39Bô geyé wo kwo joon bi wo hen na, na bi ené gem ka ôbi ben hen dô, ɗiba, ené ɗi pôn iyôŋ kôba, ré kay ré men, bi ené biji ré ji si kamɲê Wulê woɲ jerê kwôlê a a men. 40Bô geyé wo Iban na, na wo i i wo ré gel Kemari aɲ bi bôri sari a na, ré mô naɲ kwini men, bi ené sa biri ré ji si kamɲê Wulê woɲ jerê kwôlê a a men.» 41Sa kwôlo Jésu na kôl hen Jubɲê kôl perêrji a kôl iyôŋ ba: «Ena emê wo hena derômaraŋ a hen.» 42Menba, bay kôl iyôŋ ba: «Ôbi a na Jésu woɲ kema Josêp na ré ba? Men, nana hôn ibari naɲ yori a men ré ba? Menba, ôbi uwôɲ na yôŋ a ré kôl iyôŋ ba: ‹Ena emê woɲ merê tu geɲ wo hena derômaraŋ a hen ba?› » 43Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Ɲamniɲge perêrŋge a ré. 44Hena Iban wo joon hen, ré wuro kwôni ben ré na, ôbi nêm wo a era uɲen sa kibri ré, aɲ nôbi, na sa biri jê sé kamɲê Wulê woɲ jerê kwôlê a. 45Bay kibi Emen na li bô magtubu a kôl iyôŋ ba: ‹Ɓiɲé kêm na, Emen a sa geléji kwôlê .› Aɲ kwo sa toy kwôlo Iban aɲ bi bôri sara hen na, a era uɲen. 46Kwôni wo sa terare a nà wo gel Emen naɲ tiri ba, naɲ tô, niɲba, na kwo hena ligi Emen a hen a gelé Ibarna Emen ɗi. 47Na kelêŋge na tu kwôlê: kwôni wo bi bôri san a na, a merê naɲ kwini. 48Nôbi a na emê woɲ merê tu geɲ. 49Môɲêrŋge na ôm man derô gwôlê kôba, bay na ma. 50Niɲba, emê wo hena derômaraŋ a hen bi a nà, aɲ i i wo ôm ba, a ma ré. 51Ena emê woɲ merê tu geɲ wo hena derômaraŋ a, aɲ hena kwôni ré ôm emê bi wo hen na, ôbi a merê naɲ kwini. Emê wo na bé hen na, na kurôŋgi yen wo na bé wô merê tu geɲ wo ɓiɲé sa terare a nà.» 52Kwôlo Jésu kôl hen na, bay sa Jubɲê kôl perêrji a kôl iyôŋ ba: «Ôbi a lê iyeŋ a ré béna kurôŋgi yiri nana emê ba?» 53Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Na kelêŋge na tu kwôlê: hena kené ôm kurôŋgi yen nôbi Kema Gawra ré men, ken yi kwôbreren ré a men na, ka merê tu geɲ woɲ tiri hen né. 54Kwôni wo ôm kurôŋgi yen men, yi kwôbreren a men na, ôbi a merê naɲ kwini, aɲ na sa biri jê sé kamɲê Wulê woɲ jerê kwôlê a. 55Wôsa kurôŋgi yen a na emê woɲ tiri woɲ emê men, kwôbreren na aŋgaɲ yê kaɲ tiri kaɲ yê a men. 56Kwôni wo ôm kurôŋgi yen men, yi kwôbreren a men na, ôbi biɲ naɲ en men, nôbi kôba, na biɲ naɲ ɗi men. 57Mega Iban woɲ ôbi jonare mô geɲ hen iyôŋ na, nôbi kôba, na sa kibri aɲa ené môriɲ geɲ men hen. Ôbi a, kwôni wo ré ôm kurôŋgi yen ba, a merê tu geɲ wô keben men hen. 58Na emê wo hena derômaraŋ a bi a nà, ôbi na mega kwo môɲêrŋge na ôm kôba, na maɲ hen né. Niɲba, kwôni wo ôm emê bi wo hen na, ôbi a merê naɲ kwini.» 59Jésu geliɲ ɓiɲé kwôlê bi wo hen na iyéy daɲare a Kapêrnayôm a. 60Bay tôri toy kwôlê bi wo hen menba, ka pôni kwône kôl iyôŋ ba: «Kwôlo ôm hen na, iyêre gaɲ hen ba, i a geyé ba?» 61Jésu hôn wo bay tôri ré kôl kwôlê sa kwôlê bi wo hen a menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Kwôlê bi wo hen mêne bôrŋge ba? 62A hen ba, hena kené sa gelen nôbi Kema Gawra hena hô kiriɲ ka en na henaɲ ya hen ba, ka sa kelê iyeŋ niɲ ba? 63Na Tunu toɲ hendi bô bôrê a na hendi bé merê tu geɲ ɗiba, kurôŋgi yi nêm ani ré. Kwôlo ené kôl hen na, na kwôlê woɲ Tunu men, hende a bé merê tu geɲ a men. 64Niɲba, ɓiɲé ka pôni perêrŋge a hen na, bi bôrji san a ré.» Jésu na kôl hen iyôŋ wôsa ôbi na hôn ka ré bê bôrji sari a ré hen men, kwo ré sa ayê sari hen a men niɲ. 65Menba, Jésu hô kôlji iyôŋ ba: «Na ôbi á, na ené kelêŋge iyôŋ ba: Hena Emen né biɲ kwôni geré ré ba, ôbi naɲ yiri a era bê bôri san a ré.» 66Kiriɲ bay ka hen na, bay tôri ka pôni dô yirji yiri a aɲ. 67Menba, Jésu kôliɲ bay tôri ka môj kibi wôô hen iyôŋ ba: «A kenbay, kôba ka derê yerŋge yen a aɲ men ba?» 68Menba, Simô Piyêr uwôli sara iyôŋ ba: «Kelma, niɲa erê uɲé na i men ba? Wôsa na jôbi pôn nêŋ a naɲ kwôlo a biɲ ɓiɲé merê wo naɲ kwini. 69Nini bi bôrni sam a men, nini hôn wo jeré na Kwo yi naɲ jeŋgêri wo Emen jori hen men.» 70Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Na nôbi a terêŋge kenbay ka môj kibi wôô hen ré ba? Niɲba, kwo pôni perêrŋge a hen na Sidan.» 71Ôbi kôl hen iyôŋ na wô Judas Iskariyôt kema Simô, wôsa ôbi a na kwo perê bay tô Jésu ka môj kibi wôô hen wo a sa ayê sari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\