Ja 7

1Kiriɲa Jésu iyêliɲ bay tôri kwôlê kô niɲ hen iyôŋ menba, ôbi ô gôr emê wo Galilé wôsa ôbi gey erê emê wo Judé a ré, wôsa bay sa Jubɲê woge wo ciré deréri. 2Wulê bi wo hen na, sa lê geserê wo Jubɲê wo bay uwôgeri kwoɲ iyéy gergé hen baa ɗa. 3Menba, yênêri kôli iyôŋ ba: «Hena ta, ju ô Judé aɲ bi bay tôm ô gelé are kêm ka ju li hen men. 4Hena kwôni ré gey bi ɓiɲé ré hôni ba, a lê ani naɲ ɲalê ré, mega wo ju li aŋga geliɲ hen iyôŋ na, liji aɲ bi tu ɓiɲé gel.» 5Yênêri kaɲ ɗéɲ ɗéɲ bay kôba, kaɲ bê bôrji sari a men. 6Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Wulê wuɲê nôbi nêm ré tô, niɲba, kenbay ba, wulê kêm na kwo dôri. 7Kenbay ba, ɓiɲé a derêŋge ré, niɲba, nôbi ba, bay a dôren, wôsa en dô kwôli jé lêreji wo habiɲ hen ta. 8Kenbay ken ô lê geserê bi wo hen haŋge, niɲba, nôbi ba, na erê ré, wôsa wulê wuɲê nêm ré tô.» 9Kiriɲa Jésu kôlji hen iyôŋ menba, ôbi ba, tôŋ Galilé. 10Kiriɲa yênêri ôrji lê geserê bi wo hen niɲ, menba, Jésu ô men, niɲba, ôbi ô naɲ ɲalê ɗiba, kwôni hôn né. 11Bay sa Jubɲê wogeri kini lê geserê bi wo hen a, aɲ eŋgereji iyôŋ ba: «Ôbi yôŋ ba?» 12Ɓiɲé kôl kwôlê damaŋ gengiɲ sari aɲ ka pôni kôl iyôŋ ba: «Ôbi na gawra wo dôri» men, ka pôni kôl iyôŋ ba: «Ôbi na gawra wo habiɲ wôsa ôbi bi ɓiɲé kay damaŋ.» 13Niɲba, kwôni wo ré kôl kwôli Jésu kaŋ ta ba, naɲ wôsa bay hariɲ bay sa Jubɲê. 14Kiriɲa bay li geserê kwôy sa bôb derôre a niɲ menba, Jésu ô derô haba wo iyéy Emen a ô geliɲ ɓiɲé are. 15Derê kwôlê wori bi wo ɗê kiriɲ menba, bay sa Jubɲê kôl iyôŋ ba: «Ôbi dôyrê magtubu to Emen né menba, li iyeŋ a ôbi ré hôn tôô to Emen hen iyôŋ ba?» 16Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Aŋga en geliɲ ɓiɲé hen na, na kaɲê ré, niɲba, na ka kwo joon hen ɗi. 17Hena kwôni wo ré gey lê bô geyé wo Emen dema ré henê na ba, gelé aŋgaɲê bay ka hen, ré na ka Emen laba, ené iyêl na sa keben ɗi ba tô. 18Kwôni wo kôl kwôlê sa kibri na, ôbi woge na hini emê wo gengiɲ sari niɲba, kwo woge hini emê wo kwo jori hen na, na ôbi a kelê kwôlê woɲ tiri. Kwôni bi wo iyôŋgi hen na, na ôbi lê aŋgaɲ lamê tu kiriɲ né. 19Moyis na béŋge tôô niɲba, kwôni na bi kwôlê sa tôô hende to hen a ré, menba, wô mi a kené gey kené deren ba?» 20Menba, kwônê ɓiɲé uwôli sara iyôŋ ba: «Ba, ju yé? I a geyé ɗiré derem ba?» 21Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «En li giɲê na pôn tô naɲ sa merê ta menba, tunuŋge ge kay mera ba? 22Moyis na béŋge tôô toɲ walê keŋ. Ôbi a, hena ré na naɲ sa merê ta, a wulê woɲ waliɲ gawra keŋ ré nêm ba, ken wali keŋ hen. (Tiri wori ba, tôô hende to hen, hena na yi Moyis a ré, niɲba, hena na yi môɲêrŋge a ɗi.) 23Hena kené waliɲ kema wo dê keŋ naɲ sa merê ta bi tôô to Moyis ré ɗagiɲ ré ba, wô mi a kené ɗi bôrŋge tarêŋge san a, kiriɲa en berare yi gawra yôd sa merê ta a ba? 24Jerêŋge kwôlê naɲ kini ɗiba, ken jô kwôlê woɲ bôd a tôŋ hen né.» 25Ɓiɲé ka pôni ka Jérusalêm kôl iyôŋ ba: «Na gawra wo bay wogeri ciré deréri bi a na ré ba? 26Ôbi iyêl ɗibiɲ tu wolé hen iyôŋ menba, bay kôl kwôlê wôni ré, wô mi ba? Na ba, kilmérna hôn wo ôbi ré na Krist, kwo Emen dôri hen niɲ ba? 27Wôsa gawra wo hen na, nana hôn kiriɲ ka ôbi henaɲ ya hen, niɲba, kiriɲa Krist, kwo Emen dôri hen a sa na, kwôni a henê kiriɲ ka ôbi henaɲ ya hen né.» 28Menba, Jésu geliɲ ɓiɲé kwôlê derô haba wo iyéy Emen a aɲ iyêl kaŋ ta kôl iyôŋ ba: «Ken hôn kiriɲ ka en henaɲ ya hen dô men, ken hônen a men, en era na sa keben né, niɲba, kwo joon hen na, na gawra woɲ ôbi bôô pôn niɲba, ken hôni ré. 29Niɲba, nôbi ba, en hôni wôsa en hena na ligiri a, aɲ na ôbi a joon hen.» 30Bay woge ciré ɓeréri niɲba, bay nêm ɓeréri ré, wôsa wulê woɲ ɓeréri nêm ré tô. 31Ɓiɲé kwône bi bôrji sari a aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Kiriɲa Krist, kwo Emen dôri hen a sa sa ba, ôbi a lê giɲê ɗê kwo gawra hen ba?» 32Kiriɲa Parisiɲêɲê toy kwôlo ɓiɲé kôl gengiɲ sa Jésu hen, menba, damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ Parisiɲêɲê jé bay gemé iyéy merê ré ô ɓerori eraɲ. 33Jésu kôl iyôŋ ba: «Na merê naɲ ken sem a, dema ené herê ligi kwo joon a hen tô. 34Aɲ ka sa wogen niɲba, ka uɲen né, wôsa ka nêmê biɲ kiriɲ ka na môriɲ ya hen né.» 35Sa kwôlo ôbi kôl hen menba, Jubɲê kôl kôl iyôŋ ba: «Kiriɲ ka yôŋ a ôbi ré erê ya a nana uwoɲni ré ba? Ôbi a erê uɲé na Jubɲê ka useriɲ sa iyé Grêkɲê hen aɲ a erê geliɲ Grêkɲê are ɗê. 36Bô kwôlo ôbi kôl iyôŋ ba: ‹Ka sa wogen niɲba, ka uɲen né, wôsa ka nêmê biɲ kiriɲ ka na môriɲ ya hen né hen ba, na iyeŋ ba?› » 37Gerɲé wulê lê geserê wo na wulê wo dami hen na, Jésu hena ɗebu ta aɲ iyêl kaŋ a ta kôl iyôŋ ba: «Hena kwôni wo kam ré diri ba, bi era uɲen aɲ sa yi kam ka na biri hen. 38Kwôni wo bi bôri san a ba, hanê kam kaɲ gelê a geré bôri a, mega wo magtubu to Emen kôliɲ hen iyôŋ.» 39Jésu kôl hen iyôŋ gengiɲ na sa Tunu to ka bi bôrji sari a hen ré sa uɲé, wôsa Tunu hende to hen na biɲ ré tô, wôsa Jésu uwôɲ damɲare tori ré tô. 40Ɓiɲé toy kwôlo ôbi kôl hen menba, bay kôl iyôŋ ba: «Gawra wo hen, na ôbi kibi Emen wo nana mô gemni bi tiri.» 41Men, ka pôni kôl iyôŋ ba: «Na Krist, kwo Emen dôri hen» men, ka pôni kôl iyôŋ ba: «Krist, kwo Emen dôri hen bi a hena na Galilé men ba? Eŋ eŋ. 42Magtubu to Emen kôl ôbi réé hena na tô môɲ wo kelma Dabid a men, sa iyé kelma Dabid to bay uwôgere Bêteléhêm hen a men ré ba?» 43Menba, ɓiɲé kariɲ sa kibi Jésu. 44Ka pôni perê gey ciré ɓeréri niɲba, kwôni ɓiri ré tô. 45Kiriɲa bay gemé iyéy Emen hen bulo hera menba, damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ Parisiɲêɲê eŋgeriji iyôŋ ba: «Wô mi a kené ɓurori ré ba?» 46Menba, bay uwôlji sara iyôŋ ba: «Nini gel gawra wo iyêl môɲ kwo hen sa pôn né.» 47Parisiɲêɲê kôlji iyôŋ ba: «Kenbay kôba, ken ɗo bay lamaŋge men ba? 48Ken gelo dami wona wôni ley, Parisiɲê ley ba bôrji sari a men ba? 49Kwônê ɓiɲé bay ka hen na, bay hôn tôô to Moyis dô ré, aɲ tômê ɓu sarji.» 50Parisiɲê wo pôni wo bay uwôgeri Nikwodêm wo na era sa uwôɲ Jésu yoyre hen kôliɲ megêri iyôŋ ba: 51«Tôô tona jôô wo nana ɓu gawra naɲ kwôlê pa dema ôbi ré dô kwôli aŋga ôbi li hen tô.» 52Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Jôbi ju na kwo Galilé men ba? Kôbe bô magtubu to Emen a aɲ já gelé wo ôbi kibi Emen wôni ré hena Galilé ré kwôy.» [ 53Menba, i i kôba hô iɲ iɲ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\