Ja 9

1Wulê wo pôni Jésu ô tô geré menba, ôbi gel gawra wo pôni wo tiri na toɲ bô yori a. 2Menba, bay tôri eŋgereri iyôŋ ba: «Rabi, gawra wo nà ba, na wô kibi têriɲ tori laba to balêri a lê aɲa tiri ré tiɲ bô yori a hen ba?» 3Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Na wô sa têriɲ tori ré men, to balêri ré a men, niɲba, tiri tiɲ bi néé wo Emen ré gel yiri nô sari a. 4Mega wo kiriɲ ka peraŋgi baa nà tô hen na, bi na lêŋge jé wo kwo joon hen. Wôsa yoyre baa ɗa niɲ aɲ kwôni a nêmê lê jé ré niɲ. 5Mega wo en baa sa terare a nà tô hen na, ena kiriɲ ka peraŋgi ka ɓiɲé ka sa terare a nà.» 6Kiriɲa ôbi kôl kwôlê bi wo hen iyôŋ kô niɲ menba, ôbi tebe kalê tôŋ aɲ bulôɲiɲ terare. Ôbi ay terare hende to ôbi bulôɲ hen aɲ li tu ôbi tu tiɲ bi wo hen a. 7Aɲ Jésu kôli iyôŋ ba: «Ô ju ô pelé tum bô kam tagare ka bay uwôgeji Silowé hen.» (Silowé bôri na ôbi jé.) Ôbi ô pelé tiri bô kam tagare hende to hen menba, ôbi gel kiriɲ dô aɲ bulo hera. 8Bay kwari men, ɓiɲé ka na hôni tumô tumô môɲ ôbi uwôlê are hen na, bay kôl iyôŋ ba: «Kamaŋ, na gawra wo na miirê uwôl are na hen né ba?» 9Menba, ka pôni kôl ré na ôbi men, ka pôni kôl ré na kwôni wo geliɲ naɲ ɗi ɗi men. Menba, ôbi naɲ kibri kôlji iyôŋ ba: «Na nôbi.» 10Menba, bay kôli iyôŋ ba: «Ju li iyeŋ a jeré gel kiriɲ hen iyôŋ ba?» 11Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Gawra wo bay uwôgeri Jésu hen a bulôɲê terare aɲ lên tun a, aɲ kôlen iyôŋ ba: ‹Ô ju ô pelé tum bô kam tagare to Silowé.› Menba, en ô pelé tun menba, en gel kiriɲ mera.» 12Menba, bay hô eŋgereri iyôŋ ba: «Gawra bi wo hen na yôŋ ba?» Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «En hôn né.» 13Menba, bay ôriɲ naɲ gawra bi wo tiri na tiɲ ligi Parisiɲêɲê. 14Na na naɲ sa merê ta a aɲa Jésu na ré bulôɲ terare li a tu gawra bi wo hen aɲ biri gel kiriɲ hen. 15Menba, Parisiɲêɲê kôba hô eŋgereri men, ôbi ré li na iyeŋ a ré gel kiriɲ hen ba? Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Ôbi bulôɲ terare lên tun a aɲ en ô pelé menba, en gel kiriɲ mera.» 16Sa kwôlê bi wo hen a na, Parisiɲêɲê ka pôni kôl iyôŋ ba: «Gawra wo hen na, hena na ligi Emen a ré, wôsa ôbi bi kwôlê sa sa merê ta a ré.» Men, ka pôni kôl iyôŋ ba: «Gawra woɲ ôbi têriɲ ba, a lê iyeŋ a ré lêrê giɲê wo hen iyôŋ ba?» Menba, kariɲare yi perêrji a. 17Menba, bay hô eŋgere ôbi tu tiɲ na iyôŋ ba: «Kiriɲa ôbi li aɲ ju gel kiriɲ hen iyôŋ na, jôbi ba, na kwôli mi a jeré kôl gengiɲ sari ba?» Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Ôbi na ôbi kibi Emen.» 18Bay sa Jubɲê na wo ôbi na ré na ôbi tu tiɲ aɲa ré gel kiriɲ hen iyôŋ né kwôy wo bay ô eraɲ naɲ balêri. 19Menba, bay eŋgereji iyôŋ ba: «Na kemarŋge wo ken kôl tiri ré tiɲ bô yori a bi a nà ba? Menba, li iyeŋ a ôbi ré gel kiriɲ haw hen ba?» 20Menba, bay uwôlji sara iyôŋ ba: «Nini hôn wo ré na kemarni men, nini hôn wo tiri na ré tiɲ na bô yori a a men. 21Niɲba, ôbi li iyeŋ a ré gel kiriɲ ba, ba nini hôn né. Men, i a lê a ôbi ré gel kiriɲ hen ba, ba a men ba, nini hôn ré niɲ. Eŋgeréŋgeri, tiri sur niɲ hen na, ôbi a kelê kwôlo gengiɲ sari.» 22Na ôbi á, balêri ré kôl hen iyôŋ wôsa bay hariɲ bay sa Jubɲê wôsa bay na genge mega wo hena kwôni wo ré hôn Jésu ré na Krist, kwo Emen dôri hen na, bay réé dagêri bô iyéy daɲare a. 23Na ôbi á, balêri ré kôl iyôŋ ba: «Tiri sur niɲ hen na, eŋgeréŋgeri ôbi hen.» 24Parisiɲêɲê hô uwôgeji gawra bi wo tiri na tiɲ hen aɲ kôli iyôŋ ba: «Kôl kwôlê woɲ tiri tumô Emen a wôsa nini hôn wo gawra bi wo ju kôl ré berarem hen na, na ôbi têriɲ.» 25Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Hena ôbi ré na ôbi têriɲ ba, en hôn né, niɲba, aŋga pôn ka en hôn na, tumô ba, tun na tiɲ niɲba, haw hen en gel kiriɲ.» 26Menba, Parisiɲêɲê hô eŋgereri iyôŋ ba: «Ôbi lêm na mi ba? Ôbi li na iyeŋ a ré bôl tum hen ba?» 27Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Ré ené kelêŋge niɲ menba, kené toy ré wô mi ba? Wô mi a kené hô gey toyé a sôŋ ba? Kenbay kôba, ken gey yé bay tôri men ba?» 28Bay tiréri aɲ kôl iyôŋ ba: «Jôbi a na ôbi tôri ɗi terô, nibay niɲa bay tô Moyis. 29Nini hôn mega wo Emen na ré iyêl naɲ Moyis. Niɲba, gawra wo nà ná, nini hôn kiriɲ ka ôbi henaɲ ya hen ré.» 30Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Kwôlo hen na, en hôn né, ôbi li aɲ en gel kiriɲ hen na, ré kené henê kiriɲ ka gawra bi wo hen henaɲ ya hen. Menba, ken hôn kiriɲ ka ôbi henaɲ ya hen né. 31Nana hôn wo Emen ré toy uwôlê wo bay têriɲ ré hari niɲba, hena kwôni ré biri kwôlê men, li aŋga ôbi gey hen a men na, na kwôni bi wo hen a ôbi ré toy uwôlê wori. 32Wôsa nini toy tumô mega wo kwôni na ré bôl tu kwôni wo tiɲ bô yori a iyôŋ sa pôn né. 33Hena gawra bi wo hen ré hena na ligi Emen a ré na, ôbi ré nêmê lê ani ré kwôy.» 34Menba, Parisiɲêɲê kôli iyôŋ ba: «Ju yêɲ bô têriɲ a menba, ju gey geléni are ba?» Menba, bay dageri bô iyéy daɲare a. 35Kiriɲa Jésu toy wo bay ré dage gawra bi wo hen menba, ôbi ô uɲéri aɲ kôli iyôŋ ba: «Ju bi bôm sa Kema Gawra ba?» 36Menba, gawra bi wo hen uwôli sara iyôŋ ba: «Kelma, ôbi na i a ené bê bôn sari a ba?» 37Jésu kôli iyôŋ ba: «Ju gili. Kwôni wo iyêl naɲ ju hen na, na ôbi.» 38Menba, ôbi kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Kelma, en bi bôn sam a.» Aɲ ôbi cubu gubari tumôri a. 39Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «En era sa terare a nà ná wô jerê kwôlê aɲ bi bay tu tiɲ ré gel kiriɲ men, ka gel kiriɲ hen ré hô gase yi bay tu tiɲ men.» 40Parisiɲêɲê ka pôni ka ɗebu naɲ ɗi hen toy kwôlê bi wo hen, aɲ kôli iyôŋ ba: «Nibay kôba, niɲa bay tu tiɲ men ba?» 41Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Hena henaŋ turŋge ré tiɲ na, henaŋ kwôlê têriɲ henaŋ né ɓeré sarŋge ré. Niɲba, haw hen wo ken kôl iyôŋ ba nini gel kiriɲ, na ôbi a, kwôli têriɲ toŋge ré ɓu sarŋge a baa ya hen.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\