Jud 1

1Nôbi Jud mana wo Jésu Krist men, ena yêni Jak a men. En li magtubu hende to hen biɲ ɓiɲé ka Ibarna Emen geyji aɲ uwôgeji aɲ na Jésu Krist a geméji hen. 2Bi Emen ɗi bôri jal sarŋge a men, bi béŋge bô jalê wori men, bi peré wori baa naɲ ken damaŋ a a men. 3Milɲên kaɲê, bôn yi na jeraŋ bi ené lê magtubu béŋge gengiɲ sa merê tu geɲ wo Emen béna nabay kêm hen. Niɲba, en bô mega ré na aŋga dôri wo ené li magtubu hende to hen bi ené dôbiɲ ibiyare bôrŋge a aɲ bi kené liɲ kumbul wô ɗebiɲ geraŋ tô ayê bôô woŋge a. Ayê bôô bi wo hen na, na Emen a biɲ ɓiɲé ka na kari hen têê pôn yôd. 4En kôl hen iyôŋ, wôsa ɓiɲé ka pôni ka hariɲ tini Emen né hen, tôbe yirji perêrŋge a naɲ ɲalê wô belé kwôlo gengiɲ sa berê tu ɲa to Emen wona hen mênê, aɲ bi ciré uwôɲiɲ geré yiɲ yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ to bôrji gey hen men, bay kaɲ Jésu Krist wo na ôbi sarna men, Kelma wona a men pôn nêŋ hen. Kwôli mênê wo yi gengiɲ sa ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen na, na liɲ bô magtubu to Emen a ca niɲ. 5Kwôlo na kelê hen na, ken hôn ca tumô niɲ, niɲba, na hô jebé tô bôrŋge sara hôriɲ. En gey bi kené hôn mega wo bô wulê wo na tumô hen na, Kelma Emen na siɲ naɲ kam Israyêl bô iyére to Ejipt a aɲ, niɲba, ôbi mêne ka bi bôrji sari a ré hen. 6Men, ken hô erem sa manê ka derômaraŋ a ka bô néé wo Emen biji hen mega wo ré nêm ani ré tô aɲ ɗiji kini merêrji aɲ hen na, Emen na harêji naɲ gaŋgi musure biji kiriɲ kaɲ dilemne culum a kwôy gemiɲ Wulê wo ôbi a sa jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé. 7Men, ken hô erem a sa Sodôm naɲ Gwomôr naɲ iyére to mér sarji hen kôba, na liji na mega manê ka derômaraŋ a bay ka hen men. Bay na yiɲ yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen men, bay yiɲ naɲ megêrji imɲê men, naɲ megêrji yébé a men. Ôbi a, Emen na ré pôrji biji bô tare to yi naɲ kunu hen. Yi hen iyôŋ wô geliɲ ɓiɲé kêm aŋga ré sa sa bay lêre are bay ka iyôŋgi hen. 8Ɓiɲé kaɲ bay gelé aŋgaɲ benare bay ka perêrŋge a hen na, jé lêreji na hen iyôŋ men. Bay kôl Emen né kôlji kwôlê bô pelal a aɲ bay ɓeriɲ tô kôbriji liɲ têriɲ naɲ yirji gaŋ men, kaɲiɲ bê kwôlê sa damɲare to Emen a men, tiiriɲ manê ka derômaraŋ a ka ôriɲ naɲ hini emê hen a men. 9Misêl wo na ôbi sa manê ka derômaraŋ a hen kôba, na tiiré Jabel hen iyôŋ né. Wulê wo ôbi na nariɲ naɲ ɗi gengiɲ sa kwogelé Moyis hen na, ôbi na kôliɲ Jabel kwôlo habiɲ ré, niɲba, ôbi kôli iyôŋ ba: «Bi Kelma ɓerem mera.» 10Ɓiɲé bay ka hen na, aŋga bay hôn tôrji ré kôba, bay tiréji men, bay yi mega tanare to noni to erem kwôlê ré iyôŋ men, bay lêrê are iyôŋ a tôŋ aɲ are bay ka hen a yé tô mênê woji hen. 11Ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen na, bô emê yi gengiɲ sarji, wôsa bay ay geré wo Kayen men, doy uɲé lari liji aɲ bay ge kay mega Balam iyôŋ men, bay na kwôlê mega kwo Kworé iyôŋ a men. Aɲ bay mêne môɲ kwori hen iyôŋ men. 12Kini emê woŋge a tô yêniɲare a na, bay tôbe yirji perêrŋge a aɲ gureréŋge. Lê aŋgaji bay ka iyôŋgi hen na, li aɲ bay erem na sa yirji a mera men, tayre diji sara ré men, bay yi môɲ yé emen wo kal dô aɲ iyôŋ men, bay yi môɲ gurô wo kibi kelanêri a kôba, yêêri naɲ iyôŋ, kal dôri naɲ hanêri aɲ yi mega ré ma têê wôô iyôŋ. 13Men, bay yi môɲ mêw wo dami wo habiɲ iyôŋ a men. Têriɲ toji yi tu wolé môɲ kworiɲ wo kam daya sa bi nô iyôŋ men, bay yi môɲ têbêŋne to erê si na si na hen iyôŋ a men. Emen ɲan kini merê woji bô kiriɲ kaɲ dilemne culum a aɲ bay a merê ya kwôy naɲ kwiniji. 14Kwo Énôk wo na kuŋga Adam wo jôgiɲ têê jii na kôl kwôlê gengiɲ sarji tumô kôl iyôŋ ba: «Toyéŋge, Kelma a era hen ya naɲ kwônê manê kari ka derômaraŋ a ka yi naɲ jeŋgêrji hen. 15Ôbi a era wô jerê kwôlê sa ɓiɲé ka sa terare a nà kêm men, a perê bay henê Emen né hen wô kibi aŋga habiɲ kêm ka bay li hen men, wô kibi kwôlo habiɲ kêm wo bay kôl gengiɲ sa Emen hen a men hen.» 16Ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen na, yirji dôrji ré men, bay ɓare kwôlê kwôy kwôy men, bay li are kêm ka bôrji gey hen men, na bay uwôyrê yi men, bay lamê ɓiɲé bi bay ré gey kwôlê woji a men. 17Milɲên kaɲê, erméŋge sa kwôlo bay jé ka Kelma wona Jésu Krist na kelêŋge ca tumô hen. 18Bay na kelêŋge iyôŋ ba: «Wulê wo sa terare ré baa ɗa wo ta kerê niɲ hen na, ɓiɲé ka pôni ré seléŋge. Ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen hôn Emen né men, bay li aŋga bôrji gey a men.» 19Men, na bay a lê aɲa kariɲare ré yi perêrŋge a hen men, bay na limé ka doy aŋga bôrji gey hen aɲ Tini Emen naɲ bôrji a. 20Milɲên kaɲê, kwoŋge kenbay ba, masêŋge bi ken liɲ naɲ yerŋge aɲ ken ɗibiɲ tô ayê bôô woŋge wo yi sa Emen a hen men, uwôlêŋge Emen naɲ néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê hen a men. 21Men, ɗéŋge yerŋge yi Emen wo peréŋge hen aɲ ken gemiɲ Kelma wona Jésu Krist woɲ ôbi lê derê bi ré béŋge gelê wo naɲ kwini hen. 22Berêŋge tu ɲa to ɓiɲé ka pôni ka gaanê sa ayê bôô woji a hen men, 23ka pôni ba, ken teraji kibi tare a aɲ ken gôliɲ naɲ ci men. Ka pôni ba, ken bô tu ɲa toji men, ken ɗi tu melênê sa yerŋge a naɲ ci a men wô wo bay maa lê aɲ ka geré kayê. Men, têriɲ toji to yi môɲ bargay ka kagem hen kôba, ken hebe ré a men. 24Ayêŋge kibi Emen wo nêm geméŋge hen aɲ bi kené heriɲ bô têriɲ a ré hen men, kwo a derê têriɲ toŋge kêm aɲ, aɲ a ôriɲ naɲ ken ka erê ɗebé tumô kiriɲ ka peraŋgi kari a naɲ yi derê hen a men. 25Ôbi a na Emen pôn hari men, ôbi a gôliɲ naɲ na naɲ geré wo Kelma wona Jésu Krist hen men. Bi ayê kibi men, damɲare men, néé a men yi wô sari naɲ kwini. Na hen iyôŋ ayiɲ tôri ca tumô kwôy kemnêŋ. Aɲ a yé hen iyôŋ naɲ elê elê kwôy yôd. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\