Luk 1

1Dami wuɲê Téwpil, mega wo ɓiɲé kwône na li magtubu kôliɲ kwôli aŋga li sa iyére toni a hen men, 2bay kôl kwôli are bay ka hen têj têj mega wo kamaŋ ka tumô ka na gel naɲ tirji aɲ bay yi bay ulê béré kwôlê bi wo hen iyôŋ men hen. 3Na ôbi á, nôbi kôba, kiriɲa en kôbe tô are bay ka bay na kôl kwôliji hen ayiɲ tôri tô hanêrji a yeŋ hen na, dami wuɲê Téwpil, 4en gey bi ené lê magtubu dôrem kwôliji bi jeré hôn mega wo kwôli are bay ka kêm ka na ju toy hen na, ré na kwôlê woɲ tiri, ɗiba benayri ré naɲ. 5Kiriɲa Hérôd a nà ná kelma wo Judé hen na, ôbi bê kwôbe wo bay uwôgeri Jakari hen mô ya, ôbi na gwogelé jé wo ca ba nà ná Abiya a nà ná ôbi sari hen. Tamni Elijabêt na tô môɲ wo Arôn wo na dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe hen. 6Bay wôô ɓem na ɓiɲé kaɲ derôre tumô Emen a men, bay li tôô to Kelma kêm men, bay bi kwôlê sara a men naɲ tô geréri. 7Niɲba, bay ôriɲ naɲ kamrê ré wôsa Elijabêt yê wore naɲ. Aɲ haw hen bay kôba haal niɲ men. 8Sa to pôni a ná, Jakari ô wô lê jé wo bay bê kwôbe tumô Emen a wôsa na wulê woji. 9Mega wo bay lêrê gaŋ gaŋ hen iyôŋ na, bay dô Jakari naɲ jalatirê bi ré ô uwoyé gindiriw bô ira kiriɲ ka yi naɲ jeŋgêrji ka gengiɲ sa Kelma hen. 10Kwônê ɓiɲé uwôl Emen nô tay uwoyé gindiriw bi wo hen a. 11Kiriɲ bay ka hen na, mana wo Kelma si sa Jakari kini uwoyé gindiriw bi wo hen a aɲ ɗebu si sa kôbi gusurô. 12Kiriɲa Jakari gel mana wo Kelma hen iyôŋ menba, tini ge kay men, harê kôba liri damaŋ a men. 13Niɲba, mana wo Kelma bi wo hen kôli iyôŋ ba: «Hare ré, Jakari, wôsa Emen toy uwôlê wom. Tamnem Elijabêt a yêm kema iba aɲ já uwôgeri Ja. 14Já uɲé yi derê damaŋ men, ɓiɲé kwône a lê yi derê wô sa yêri a men. 15Wôsa ôbi a yé gawra wo dami tumô Kelma men, ôbi a yê care to bay li naɲ yê tiɲaɗor hen né men, aŋga maaɲ ka ɗaŋgi kani ré a men, aɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê a wunê bôri ayiɲ tôri kiriɲa ôbi baɲ bô yori a tô. 16Ôbi a heraɲ naɲ kam Israyêl kwône biɲ Kelma Emen woji. 17Men, ôbi a yé ôbi ulê béré wo Kelma naɲ Tini Emen to Eli na ôriɲ hen men, naɲ néé wo ôbi na ôriɲ hen a men, wô lê bi balê kamrê kaɲ imɲê ré gey kamniji men, derê tumô bay narê kwôlê bi bay ré erem kwôlê woɲ derôre aɲ ré yiɲ gawrê ka ôbi ɓu sa têrji wô sa wo Kelma hen men.» 18Jakari kôliɲ mana wo derômaraŋ a iyôŋ ba: «Na ba na henê na iyeŋ pôn mega wo kwôlê bi wo hen ré na tiri ba? Wôsa ena kwo iyêri niɲ men, tamnen kôba haal niɲ a men.» 19Mana wo derômaraŋ a uwôli sara iyôŋ ba: «Ena Gabriyêl wo ɗebu tumô Emen. Ôbi a joon bi ené iyêlem men, ené kôlem kwôli Kwôlo Dôri bi wo hen. 20Mega wo ju bi bôm sa kwôlê wo en kôlem a hen né bi wo wulêri nêm ba ariri a liɲ hen na, já iyêlê kwôlê ré kwôy jéɲ wulê are bay ka hen a liɲ.» 21Kiriɲa Jakari ba bô ira tô menba, ɓiɲé gemni nô aɲ bay sun wo ôbi ré yo gaɲ kiriɲ ka yi naɲ jeŋgêrji a. 22Kiriɲa ôbi so nô na, ôbi nêm iyêlêji kwôlê wôni ré menba, bay hôn mega wo pelal ré jerari kiriɲ ka yi naɲ jeŋgêrji a hen, ôbi liji kôbri mera aɲ mô meneŋ. 23Kiriɲa wulê jé bê kwôbe wori kô niɲ na, ôbi hô iɲ hari niɲ. 24Cêgeri wori menba, Elijabêt yi kwoo, menba, hende uwôbe kwôy li geserê bay, aɲ kôl iyôŋ ba: 25«Geléŋge, aŋga Kelma li ben wulê wo ôbi uwôliɲ tiri san a aɲ aŋga na yén tayre tu ɓiɲé hen na, ôbi dôren kibi a niɲ.» 26Geserê jii cêgi kwôli kwooy Ja ôbi lê batêm a menba, Emen jé mana wori wo bay uwôgeri Gabriyêl hen Najarêt a bô emê wo Galilé. 27Ligi môni temale to bay môɲne biɲ Josêp wo na kuŋga kelma Dabid hen. Môni temale hende to hen hene na Mari. 28Mana wo derômaraŋ a ô iyé Mari a aɲ kôle iyôŋ ba: «En lêrê dosé, mini to Emen li dô naɲ mu hen, Kelma baa naɲ mu.» 29Kiriɲa Mari toy hen iyôŋ menba, tuunu ge kay aɲ hende erem iyôŋ ba dosé to ôm hen ba bôre ré na iyeŋ ba? 30Menba, mana wo derômaraŋ a kôle iyôŋ ba: «Hare ré Mari, Emen genge lê derê naɲ mu. 31Mu toy, ma yé kwoo aɲ ma yê kema iba aɲ ma uwôgiri Jésu. 32Ôbi a yé kwôni wo dami men, bay a uwôgiri Kema Emen woɲ ôbi gôliɲ sa are kêm hen men, Kelma Emen a biri merê sa gagay kenare to môyri Dabid a men. 33Ôbi a merê sa tô môɲ wo Jakwôb a yôd aɲ emê iyére tori a kerê ré kwôy.» 34Mari kôliɲ mana wo derômaraŋ a iyôŋ ba: «En yiɲ naɲ iba wôni ré menba, na yé kwoo na iyeŋ ba?» 35Menba, mana wo derômaraŋ a uwôle sara iyôŋ ba: «Tunu toɲ hendi bô bôrê a herbé sarê aɲ néé wo Emen woɲ ôbi gôliɲ sa are kêm hen a têlê sarê naɲ tunuru. Na ôbi á, kema wo ré yêɲ hen ré yiɲ naɲ jeŋgêri hen men, bay a uwôgiri Kema Emen a men. 36Elijabêt toɲ gôbrerê hen kôba yi kwori kema iba naɲ halêre hen li geserê jii niɲ, hende to bay na kôl yê wore ré naɲ bi. 37Wôsa ani gôliɲ Emen né.» 38Menba, Mari kôl iyôŋ ba: «Ena hende jé to Kelma. Bi are bay ka hen yi mega wo ju kôliɲ hen iyôŋ.» Menba, mana wo derômaraŋ a ɗure aɲ ô taa hari niŋ. 39Sem cêgê menba, Mari hena kerêd ô lew môni iyére to bô emê wo Juda to keram yi ya gaɲ hen. 40Hende si bô iyé Jakari a aɲ liɲ Elijabêt dosé. 41Kiriɲa Elijabêt toy dosé to Mari lere hen menba, kema wo bôre a hen li yiri menba, Tunu toɲ hendi bô bôrê wôn bôre ta. 42Hende jô gura wo dami aɲ kôl iyôŋ ba: «Terê kibi wo Emen yi sarê gôliɲ kwo yébé kêm men, terê kibi wo Emen yi sa kema wo yi bôrê a hen a men. 43Yo Kelma wuɲê, eni to na a meré era kwôy sa gelen hen ba? 44Wôsa kiriɲa en toy dosé menba, kema wo yi bôn a hen li yiri liɲ yi derê. 45Yi derê yi wô sa to bi bôre sa kwôlo hende na toy a kibi mana wo Kelma aɲ hôn mega wo ariri a liɲ hen.» 46Menba, Mari kôl iyôŋ ba: «En kebe kurôŋ naɲ yi derê ayiɲ kibi damɲare to Kelma. 47En sê perê sa kibi Emen woɲ ôbi gôliɲ naɲ en. 48Bi wo ena hendi jé tori to ena ani ré hen kôba ôbi ɗi tiri san a. Na tiri, tô yê ɓiɲé kêm a kelê kwôy kwôy wo yi derê ré yi wô san. 49Wôsa kwo nééri gôliɲ sa are kêm hen li aŋga dami wô san. Hini yi naɲ jeŋgêri. 50Bô derê wori yi wô sa ka hareri a hen naɲ tô môɲ môɲ. 51Ôbi eraɲ naɲ néé wori aɲ useriɲ ɓiɲé ka ôriɲ naɲ ermé woɲ uwôyrê yi hen. 52Ôbi dage bay néé ka tôŋ na sa gagay kenare toji a aɲ henaɲ naɲ ka bay bôrji môɲ ani ré hen taa. 53Ôbi biɲ ka kurôŋ liji hen ari uɲé kwôy nêmji men, bay uɲé ba ôbi tô ari uɲé kaji bay ka hen aɲ aɲ dageji kôbriji seŋge men. 54Ôbi era sa li naɲ ɓiɲé ka Israyêl ka na manê kari hen wôsa ôbi gôrbiɲ sa bô derê wo ôbi na li naɲ Abraham hen né men, 55kwôy kemnêŋ kôba, ôbi li naɲ kwôŋgêri mega wo ôbi na ayiɲ tôri biɲ môɲêrna hen iyôŋ.» 56Mari mô iyé Elijabêt a kwôy geserê subu dema ré hô iɲ tô. 57Wulê wo Elijabêt a yêɲ nêm menba, hende yê kema iba. 58Bay kware naɲ balêre toy wo Kelma ré li dô naɲ tu hen iyôŋ na, bay kôba li yi derê naɲ tu men. 59Wulê jurgem cêgi yê Ja ôbi lê batêm a menba, bay ôriɲ naɲ ɗi ciré erê walêri keŋ men, bay gey uwôgiri Jakari mega hini ibari iyôŋ men. 60Niɲba, yori kôl iyôŋ ba: «Eŋ eŋ, bay ré uwôgeri Ja ɗi.» 61Menba, bay kôle iyôŋ ba kwôni woɲ gôbrerê wo hini ôm iyôŋ ba naɲ. 62Bay liɲ Jakari kôbriji na ba ôbi ré gey uwôgiri iyeŋ ba? 63Ôbi eŋgere are ɗiré ɗiɲ are aɲ ɗi iyôŋ ba: «Hini na Ja.» Menba, bay kêm tiniji ge kay. 64Kiriɲ bay ka hen menba, kibri naɲ kôli beseriɲ aɲ ôbi iyêl kwôlê uwôliɲ hini emê sa Emen a. 65Kiriɲ bay ka hen na, harê li ɓiɲé kêm ka mô kwa kwa hen men, ka merê sa kam iyére to sa iyé Judé to keram yi ya gaɲ hen a men na, kôl kwôli are bay ka hen. 66Ɓiɲé kêm ka toy kwôli are bay ka hen na, ɓu bôrji a aɲ bay ɲamniɲ iyôŋ ba: «Kema bi wo hen a yé iyeŋ?» Na tiri kôbi Kelma na sari a. 67Tunu na wôn bô Jakari iba kema bi wo hen aɲ na kôliɲ ɓiɲé kwôlo Emen na kôl hen kôl iyôŋ ba: 68«Heramê yi gengiɲ sa Kelma wo na Emen wo Israyêl, wôsa ôbi era sa li naɲ ɓiɲé kari a men, ôbi dôrji kôbi bay bareji a a men, 69ôbi soɲ naɲ ôbi néé woɲ ôbi gôliɲ naɲ na perê kwôŋgê mana wori kelma Dabid a. 70Na hen iyôŋ a ôbi na ré kôl ca tumô naɲ bay kibri ka na yi jeŋgêrji hen. 71Mega wo ôbi ɗiré derêna kôbi bay barena men, kôbi ɓiɲé kêm ka tôrɲêna hen a men. 72Ôbi gel bô derê wori wo sa môɲêrna men, hô erem sa tôô toɲ biɲare to yi naɲ jeŋgêre to ôbi na ay hen men, 73sa tôri to ôbi na ay biɲ Abraham ibarna, 74ɗiré derêna kôbi bay barena aɲ nana tibri naɲ harê ré niɲ 75men, bi nana yiɲ naɲ jeŋgêrna men, nana yiɲ kaɲ derôre a men kwôy wo nana baɲ sa terare a na tô hen. 76Aɲ jôbi kema na, bay a uwôgem ôbi kibi Emen woɲ ôbi gôliɲ sa are kêm hen wôsa já erê tumô Kelma a wô ɲanê geré wori 77men, bi ɓiɲé kari ré hôn ɗiré sa gôliɲ naɲ ci aɲ ɗiré ɗiɲ bôri jal sa têriɲ toji a. 78Emen wona na ôbi berê tu ɲa wo dami men, na ôbi bô derê wo dami a men. Na hen iyôŋ aɲa, ôbi réé bé kiriɲ ka peraŋgi ka hena derômaraŋ a geliɲ mega tare to aya hen iyôŋ peraŋge kiriɲ sarna. 79Aɲ kiriɲ ka peraŋgi bay ka hen na, peraŋge si sa ɓiɲé ka mô dilemne a hen men, ka mô tini temare a hen a men hen wô derê tumôrji ôriɲ naɲ ci tô geré bô jalê a.» 80Kema bi wo hen kwori ba, ôbi a ɗebé men, suriyare uwôgeri a men. Aɲ kiriɲa tiri melên niɲ menba, ôbi a erê merê derô gwôlê kwôy wulê wo ôbi a geliɲ yiri tumô Israyêl a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\