Luk 1:17

17Men, ôbi a yé ôbi ulê béré wo Kelma naɲ Tini Emen to Eli na ôriɲ hen men, naɲ néé wo ôbi na ôriɲ hen a men, wô lê bi balê kamrê kaɲ imɲê ré gey kamniji men, derê tumô bay narê kwôlê bi bay ré erem kwôlê woɲ derôre aɲ ré yiɲ gawrê ka ôbi ɓu sa têrji wô sa wo Kelma hen men.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More