Luk 10

1Cêgeri wori menba, Kelma tô bay tôri ka ɗaŋgi tôre jurgem kibi wôô aɲ jéji wôô wôô tumôri a sa iyére to kêm men, kiriɲ kêm ka ôbi ɗa sé si ya hen. 2Aɲ ôbi kôlji iyôŋ ba: «Kaw kaɲ walê mê gaɲ niɲba, bay walêrji dê. Uwôliɲge ôbi iyéy kaw na bi jéɲ naɲ ɓiɲé bô kaw kari a. 3Erêŋge, en jéŋge môɲ kam gamgê iyôŋ perê heŋɲê. 4Ayêŋge magela gursu tôni ré men, saŋne toɲ bê bargay ré men, garbê ka ɗaŋgi a ré men, ɗebéŋge tôŋ geré wô liɲ ɓiɲé dosé ré a men. 5Bô iyére to yôŋ yôŋ to ken ô ya ba, ken kôliɲ ɓiɲé ka mô bô iyére hende to hen iyôŋ ba: ‹Bô jalê baa naɲ ken.› 6Hena kwôni woɲ ôbi geyé bôô jalê wôni ré bô iyére hende to hen a ya na, terê kibi woŋge bi wo hen a baa naɲ ɗi, a hena ôbi bôô jalê wôni ré naɲ ba terê kibi woŋge bi wo hen a hera sarŋge a. 7Bô iyére to yôŋ yôŋ to ken ô ya ba, merêŋge ya hende to hen. Emêŋge men, ken yi men aŋgaɲ kergare ka bay lêŋge hen wôsa kwôni wo li jé ba, nêm uɲé sa kôbri. Ɗiba ken ô naɲ kibi iyére iyére ré. 8Sa iyére to yôŋ yôŋ to ken ô ya aɲa bay ré ɓeréŋge yirji a na, emêŋge aŋga bay béŋge hen. 9Berarêŋge bay ômɲare kiriɲ bay ka ya hen men, ken kôlji iyôŋ ba: ‹Emê iyére to Emen era kwôy uɲéŋge.› 10Niɲba sa iyére to yôŋ yôŋ to ken ô ya aɲa bay ré ɓeréŋge yirji a ré na, séŋge tu wolé tô geré wo dami a aɲ ken iyôŋ ba: 11‹Bunu to sa iyére toŋge a to ɓu têrni hen kôba, niɲa gagêre hôriɲ béŋge. Niɲba, ken hôn wo emê iyére to Emen ré ɗa niɲ.› 12Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen Wulê woɲ jerê kwôlê a na, ɓiɲé ka Sodôm a bay a jerê kwôlê sarji a lôg gôliɲ ɓiɲé ka sa iyére hende to hen sôŋ.» 13«Ayi! ɓiɲé ka Kworajin, bô emê yi wô sarê. Ayi! ɓiɲé ka Bêtsayda bô emê yi wô sarê. Hena aŋgaɲ giɲê ka liɲ sa iyére toŋge a hen na, henaŋ né liɲ na Tir a ley Sidôn a ley na, na ca yeŋ a bay henaŋ né haarê bargay ka yêgeriɲ men, loberé bunu yirji a a men, bi ciré gelé wo ciré bul cêgerji biɲ têriɲ toji niɲ. 14Na ôbi á, wulê wo bay a jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé a hen na, si Tir naɲ Sidôn kwôlê a jôriɲ sarji a lôg gôliɲ kwoŋge. 15A mini Kapêrnayôm, mu kôl bay ré ayêrê kwôy ôriɲ ta derômaraŋ a ba? Ma herbé kwôy ɗogé iyom temare a ka na kiriɲ ka habiɲ hen.» 16Jésu kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: «Kwo toy kwôlê woŋge ba, toy na kuɲê nôbi hen men, kwo kaɲêŋge ba, kaɲen na nôbi hen men, kaɲ na kwo joon hen a men.» 17Bay tô Jésu ka tôre jurgem kibi wô hen heraji naɲ yi derê aɲ kôl iyôŋ ba: «Kelma, tunu to habiɲ kôba, kiriɲa nini ay tôô buru naɲ henem na, hende bêni kwôlê.» 18Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «En gel Sidan hena derômaraŋ a kuriɲ môɲ wulaɲê emen iyôŋ. 19Na en béŋge néé bi kené ɗôdiriɲ kalaw men, ɗôdiriɲ tiigre men, ɗôdiriɲ néé wo ôbi bare kêm men, ani ka a lêŋge ba, naɲ a men. 20Lêŋge yi derê wô wo tunu to habiɲ kôba, ré dôbe sare béŋge hen mera ré, niɲba, ken li yi derê wô wo heneŋge ɗiɲ derômaraŋ a ya.» 21Kiriɲ bay ka hen na, Tunu toɲ hendi bô bôrê ay Jésu naɲ yi derê aɲ ôbi kôl iyôŋ ba: «En ay kem Iban Kelma wo derômaraŋ a naɲ kwo sa terare a nà, wôsa ju uwôbiɲ bay tu melênê naɲ bay tu jôriɲare are bay ka hen aɲ ju yêge sarji geliɲ ɓiɲé ka bay bôrji mega ani ré hen ɗi. Na iyôŋ a, Iban na jeré genge naɲ bô derê wom.» 22«Iban bên are kêm kôben a, kwôni wo hôn Kema ba, naɲ, na Ibari pôn ɗô men, kwôni wo hôn Iban ba, naɲ niɲba, na nôbi Kemari pôn nêŋ haɲê men, ka en yêge sari nô biji hen a men mera.» 23Menba ôbi bul si ligi bay tôri kôlji piniji iyôŋ ba: «Yi derê yi wô sarŋge kenbay ka ken gel are bay ka hen naɲ turŋge hen. 24Wôsa en kelêŋge bay kibi Emen kwône naɲ kilmé kwône na gey bi ciré gelé aŋga ken gel hen men, niɲba, bay gel ré men, bay gey ciré toyé kwôlo ken toy hen niɲba, bay toy ré a men.» 25Ôbi derê tô tôô to Emen wo pôni hena ta aɲ kôliɲ Jésu wô séliɲ bôri kôl iyôŋ ba: «Rabi, na mi a ené lê aɲa ené uwôɲiɲ gelê wo naɲ kwini ba?» 26Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Liɲ bô magtubu tôô tona kôl iyeŋ ba? Ju dêŋse ba, kôl iyeŋ ba?» 27Ôbi uwôli sara iyôŋ ba: «Já peré Kelma wom Emen naɲ bôô pôn men, naɲ tunum kêm men, naɲ néém kêm men, naɲ ermé wom kêm men, gey megam mega wo ju geyiɲ yem hen iyôŋ men.» 28Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Ju kôl na tiri. Li are bay ka hen kêm menba, já uɲé gelê.» 29Niɲba, ôbi gey gelé mega wo eŋgeré kwôlê wori bi wo hen ré na ya menba, ôbi hô kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «I a na megan ba?» 30Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Sa to pôni gawra wo pôni hena Jérusalêm wô erê Jériko, kiriɲa ôbi si sa bay bô habrê na, bay ɓiri tôriɲ aŋgari kêm men, sêri tu temare aɲ ɗiɲ yirji ô. 31Ôbi bê kwôbe ay geré bi wo hen men, kiriɲa ôbi gel gawra bi wo hen iyôŋ menba, saŋge ta ô erê wori. 32Lébit wo pôni kôba sa biɲ kiriɲ bay ka hen men, ôbi gel gawra bi wo hen a men, menba, saŋge ta ô erê wori. 33Niɲba gawra wo Samari wo pôni wo ô kergare tori menba, sa biɲ ɗa kwa gawra bi wo hen a, ôbi gili menba, tiri liri ɲa. 34Ôbi uso ɗa ligiri a aɲ liri weŋ tu iyare a men, biri care toɲ kam tiɲaɗor a a men, aɲ ha ta naɲ kibi bargay aɲ ayri ɗé sa kura tori toɲ yiri a aɲ ôriɲ naɲ ɗi iyéy kergare a aɲ kôrbiri. 35Kiriɲ wôl menba, ôbi tô selé wôô biɲ ôbi iyéy iyére hende to hen aɲ kôli iyôŋ ba: ‹Gemni dô ben aɲ hena jeré mêne gursu tôni a ba kiriɲa en hera ba na sa têbem.› » 36Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Perê ɓiɲé bay ka subu hen na, i a na mega gawra bi wo bay bô habrê ré sari hen ba?» 37Menba, ôbi derê tô tôô to Emen bi wo hen kôli iyôŋ ba: «Na kwo li dô naɲ ɗi hen a na megari.» Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Ô aɲ jôbi kôba ju li hen iyôŋ men.» 38Kiriɲa bay ɓu geré ô menba, Jésu saŋge sa iyére to dê to pôni a menba, iyore to pôni bay uwôgere Mart ɓerji kergare iyére tore a. 39Hende ôriɲ naɲ yêêre to dê to bay uwôgere Mari mô kwa Jésu a tôŋ terare a wô toyé kwôlê wori. 40Mart giiré si na si na wô lê aŋgaɲ emê. Hende era ligi Jésu a aɲ kôli iyôŋ ba: «Kelma, yêren to dê ɗén en li jé punen hen ba ju gel ré ba? Kôle ré sa jôgen lê men.» 41Menba, Kelma uwôle sara iyôŋ ba: «Mart, Mart, mu sun men, mu geré si na si na wô sa are kwône. 42Niɲba, are pôn nêŋ a na ka dôri. Na bay a Mari ré ay hen, kwôni a derê aɲ kôbre a ré.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\