Luk 13

1Wulê bi wo hen na, ɓiɲé ka pôni era sa kôliɲ Jésu kwôli ɓiɲé ka Galilé ka pôni ka Pilat na bi bay na dirji sa wulê wo bay liɲ sarga woji hen. 2Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Ken erem mega wo ɓiɲé ka Galilé bay ka hen ré li têriɲ ɗê ka baa kêm hen, aɲa bay ré liji hen iyôŋ ba? 3Eŋ eŋ, na iyôŋ né, niɲba, en kelêŋge hena kené bul hal woŋge ré ba, ka mênê hen iyôŋ men. 4Men, ɓiɲé ka môj kibi marge ka iyére to dami to Silowé tiɲ aɲ dirji kêm hen ba, bay li têriɲ ɗê tô ɓiɲé ka Jérusalêm a kêm ka baa hen ba? 5Eŋ eŋ, na iyôŋ né, en kelêŋge hena kené bul hal woŋge ré ba kenbay kôba, ka mênê kêm geliɲ hen iyôŋ men.» 6Menba, Jésu kôlji gwosoy kwôlo pôni kôl iyôŋ ba: «Gawra wo pôni ôriɲ naɲ gurô tôgôre bô yagê tiɲaɗor tori a, ôbi era ɗiré sa karê yêre menba, ôbi uwôɲ né. 7Menba, ôbi kôliɲ ôbi gemé yagê tiɲaɗor na iyôŋ ba: ‹Elê subu niɲ wo en era wô karê yê tôgôre hende to hen niɲba, en uwôɲ né. Dere jô aɲ. Wô mi a hende ré mênê néé terare aɲ ba?› 8Niɲba, ôbi gemé yagê tiɲaɗor na kôli iyôŋ ba: ‹Kelma, ɗere hen iyôŋ elê wo na a, aɲ na beré tôre men, na bê kaɲ lari a a men. 9Dô ré ba, elê wo era hen hende a yê tô. A hena hende ré yê ré niɲ ba, ju dere jô ham niɲ.› » 10Wulê wo pôni a na, na sa merê ta a, menba, Jésu geliɲ ɓiɲé are bô iyéy daɲare to pôni a. 11Kiriɲ bay ka hen na, iyore to pôni to tunu to habiɲ lere meray li elê môj kibi marge deŋge tôŋ kwôy ɗiba nêm derê sare ta ré. 12Kiriɲa Jésu gele menba, uwôgere aɲ kôle iyôŋ ba: «Iyore merayê woré dôriɲ sarê.» 13Ôbi uwôl kôbri sara menba, kiriɲ bay ka hen na, hende dô sare ta aɲ heram Emen. 14Kelma ôbi sa iyéy daɲare hende to hen, bôri tari sa aŋga Jésu li a naɲ sa merê ta a hen, menba, ôbi kôliɲ kwônê ɓiɲé iyôŋ ba: «Wulê woɲ liɲ jé na, na jii, na bô wulê bi wo hen a kené era bi bay ré berarêŋge ɗiba na naɲ sa merê ta a ré.» 15Menba, Kelma uwôli sara iyôŋ ba: «Kenbay kaɲ bay kelê kwôlê kebreŋge wôô wôô hen, kwôni pôn perêrŋge a hen, naɲ sa merê ta a dô kelba wori réba kura wori tô gwogel a ôriɲ biri kam né ba? 16Iyore hende to hen kôba, na kuŋga Abraham to Sidan gele gusiɲ kwôy elê môj kibi marge hen ba, ken gey bi ené dôre bô lemnare to Sidan a ré wôsa ré na merê ta a ba?» 17Kwôlê bi wo Jésu kôl hen na, bay bayriri kêm tayre diji menba, tô kwônê ɓiɲé ka baa hen, li yi derê wô sa aŋga dô ɗê kiriɲ ka ôbi li kêm hen. 18Jésu kôl iyôŋ ba: «Emê iyére to Emen ba, na gengére naɲ mi pôn ba? Na ba, na ayê na mi geliɲ ba? 19Emê sa iyére to Emen na yi mega gusiɲ iluw iyôŋ. Kiriɲa kwôni ci bô yagê wori a na, ôbi si men, ɗubu aɲ yi gurô aɲ ciré ka derômaraŋ a kêm sa li gwoné woji ya.» 20Jésu kôl iyôŋ ba: «Emê iyére to Emen ba, na gengére naɲ mi pôn ba? 21Emê iyére to Emen hende to hen yi môɲ wubere to dê to iyore ay poliɲ naɲ kurmaŋ kuré kwôrô subu menba, liji sôr iyôŋ.» 22Jésu ô naɲ sa iyére men, sa kam iyére men, geliɲ ɓiɲé are aɲ ɓu geré na wô erê Jérusalêm a. 23Kwôni wo pôni kôli iyôŋ ba: «Kelma, hen ba, ɓiɲé côb iyôŋ a uɲé gelê ɗê?» Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: 24«Masêŋge ken si ira si kibi geré wo yêêri, wôsa en kelêŋge ɓiɲé kwône a wogé ciré sé ira niɲba, bay a nêmê ré.» 25«Kiriɲa ôbi iyéy iyére a hena legé kermiɲ na, hena kené baa nô ba, ken hôn wo ka dê kermiɲ dô dô aɲ ka uwôlêri kelê iyôŋ ba: ‹Kelma, Kelma bôl béni men.› Menba, ôbi ulêŋge sara iyôŋ ba: ‹En hôn kiriɲ ka ken henaɲ ya hen né.› 26Menba, ka kelê iyôŋ ba: ‹Na nini ôm men, yii a men naɲ ju ré ba? Na ju geliɲ ɓiɲé are perê iyére toni a ré ba?› 27Menba, ôbi a ulêŋge sara iyôŋ ba: ‹En kelêŋge ené hôn kiriɲ ka kené henaɲ ya hen né. Erêŋge yeŋ kenbay bay lê habrê.› 28Ka sômê men, emnê kaɲneŋge mêêrê, mêêrê a men, kiriɲa ka gelé Abraham, Isak, naɲ Jakwôb naɲ bay kibi Emen kêm bô emê iyére to Emen a menba, kenbay bay a bêŋge aɲ nô. 29Aɲ gawrê a hena si tô emen men, kini kuriɲay tare a men, sa kôbi maa naɲ sa kôbi gusurô aɲ a daɲji kibi gwoy emê a bô emê iyére to Emen a. 30Men, ken hôn wo ɓiɲé ka pôni ka ɗebe tumô haw hen na, a yé ka cêgi men, ka ɗebe cêgê haw hen a yé ka tumô men.» 31Kiriɲ bay ka hen na, Parisiɲêɲê ka pôni era ligi Jésu a kôli iyôŋ ba: «Erêɲ kiriɲ ka na, wôsa Hérôd gey ɗiré derem.» 32Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Ô ken ô kôliɲ mungôre bi wo hen iyôŋ ba: ‹Kemnêŋ en dage tunu to habiɲ bô ɓiɲé men, en berare bay ômɲare men, kiya na lê hen iyôŋ a menba, ɗaŋ to hen, na deré kibi jé wuɲê.› 33Niɲba, kemnêŋ en ɓu na geré wuɲê men, kiya men, ɗaŋ to hen a men, wôsa bi ôbi kibi Emen na, dé wo bay ré diri wolé ré niɲba, Jérusalêm a ɗi.» 34«Ɓiɲé ka Jérusalêm, ɓiɲé ka Jérusalêm, kenbay ka ken duu bay kibi Emen men, ken gôbe ka bay jéji legerŋge a hen duu naɲ jerew a men, têê kwône en woge ené dayêŋge môɲ tôôre daɲ sa kamne tô mesérére a iyôŋ niɲba, ken gey ré. 35Dô, haw hen na, Emen a derê kôbri aɲ ɗéŋge sa iyére toŋge kôbreŋge a. Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, ka gelen ré niɲ kwôy wo wulêri a nêmê aɲ ka kelê: ‹Terê kibi yi sa kwo era naɲ hini Kelma.› »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\