Luk 14

1Wulê wo pôni a na sa merê ta a menba, bay uwôge Jésu ré ô emê are iyé ôbi sa Parisiɲêɲê wo pôni a. Ka mô kibi gwore a naɲ ɗi hen na, bôri jê jê. 2Kiriɲ bay ka hen na, gawra wo pôni mô ya, na kwôni wo yiri uwôyrê. 3Menba, Jésu eŋgere bay derê tô tôô to Emen naɲ Parisiɲêɲê iyôŋ ba: «Tôô kôl kwôni ré berare kwôni sa merê ta a, laba iyeŋ ba?» 4Menba, bay uwôli kwôlê wôni sara ré. Menba, Jésu ay ôbi ômɲare bi wo hen berareri aɲ kôli ré ô iɲ. 5Menba, ôbi bul si ligi ɓiɲé aɲ eŋgereji iyôŋ ba: «I a naɲ kemari réba kelba wori kuriɲ a kelma aɲa ré erê ayêri lew ré, wôsa ré na sa merê ta ba?» 6Menba, bay nêm ulêri kwôlê wôni sara ré. 7Jésu kôliɲ megêri kergê bay ka hen gwosoy kwôlo pôni, wôsa ôbi gel wo kwôni wo era ba, say na kiriɲ ka tumô a dema ré môriɲ menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: 8«Kiriɲa kwôni uwôgem kini gerê na, say kini merê ka tumô dema jeré môriɲ a ré, wôsa bay ma uwôgê kwôni wo dami wo ɗêm tô. 9Aɲ ôbi wo uwôgêŋge hen a kôlem iyôŋ ba: ‹Ɗiri kiriɲ.› Menba, já hena naɲ tayre hen erê merê gerɲé. 10Niɲba, hena kwôni ré uwôgem kini gerê ley na, ô ju ô merê gerɲé kelôg aɲ bi kwo uwôgem hen era sa kôlem iyôŋ ba: ‹Melaɲnen, hena ju era tumô a na ɗi.› Hen iyôŋ na, a yé yi yéé wom tu ɓiɲé kêm ka ôbi uwôgaraji hen. 11Wôsa kwôni wo dô sari ta ba, bay ɗeréri tôŋ niɲba, kwo dôbe sari ba, bay a biri derê sari ta men.» 12Menba, Jésu kôliɲ gawra wo uwôgaji hen iyôŋ ba: «Kiriɲa ju uwôge ɓiɲé wo emê na, uwôge milɲêm ré men, yênêm ré men, balêm ré men, bay uɲé kaɲ bay kwam hen né a men, wôsa bay kôba, a herê uwôgem gôɲiɲ tu uwôgê wo ju uwôgeji hen, aɲ hô têbem merênê wom ta. 13Niɲba, kiriɲa ju uwôge ɓiɲé wô emê naɲ sa geserê na, uwôge bay nimré men, bay merayê men, bay moré men, bay tu tiɲ a men. 14Aɲ já uɲé yi derê wôsa bay nêm uwôgemare gôɲiɲ tu ré, aɲ Emen a sa têbem sa kôm wulê wo ɓiɲé ka li are derôre a jiɲ kiriɲ sé kamɲê hen.» 15Kiriɲa Jésu kôl hen menba, gawra wo pôni perê ɓiɲé ka ôbi uwôgeji hen kôli iyôŋ ba: «Yi derê yi wô sa kwôni wo ôm emê bi wo hen bô emê iyére to Emen a.» 16Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Gawra wo pôni ɗa lê aŋgaɲ emê menba, ôbi ré uwôgerê ɓiɲé kwône. 17Kiriɲa tay emê nêm menba, ôbi jé mana wori ré ô kôliɲ ɓiɲé ka ôbi uwôgeji hen iyôŋ ba: ‹Eraŋge haŋge niɲ, wôsa emê na kô niɲ.› 18Menba, ɓiɲé bay ka hen, kaɲji pôn pôn kêm. Kwo tumô kôli iyôŋ ba: ‹En kel yagê wo kerbay aɲ na erê ô gelé ɗiba na biɲ né, ɗi bôm jal.› 19Kwo ɗaŋgi kôl iyôŋ ba: ‹En kelo kelbê môj aɲ na erê séléji gelé ɗiba, na biɲ né, ɗi bôm jal.› 20Kwo ɗaŋgi kôl iyôŋ ba: ‹En gô iyére haw ɗiba, na erê ré.› 21Mana bi wo hen bulo hera sa kôliɲ ôbi iyéyri kwôlo bay kelari hen. Menba, bôri tari menba, ôbi kôliɲ mana wori iyôŋ ba: ‹Ô haw hen gêgêr a men, tô geré a a men ju ô uwôgera bay nimré men, bay merayê men, bay tu tiɲ men, bay moré a men.› 22Mana bi wo hen ô aɲ hera sa kôli iyôŋ ba: ‹Kelma, nini uwôgeraji mega wo ju kelêni hen iyôŋ, niɲba, kiriɲ hô baa ya sôŋ.› 23Ôbi kôli iyôŋ ba: ‹Hô hô geré wo ô si nono hen men, ô si bô yagê hen uwôla ɓiɲé bi ré era aɲ bi bô iyére tiɲê ré wôn dô. 24Wôsa en kelêŋge kwôni pôn perê ka na en uwôgeji tumô hen, a hebé emê wuɲê bi wo hen kibri a ré.› » 25Kwônê ɓiɲé ɓu geré naɲ Jésu menba, ôbi bul kôlji iyôŋ ba: 26«Hena kwôni ré gey era legen a aɲa ré gey ibari ɗên men, gey yori ɗên men, gey tamni ɗên men, gey kamni ɗên men, gey yênêri ɗên men, gey yiri gaŋ ɗên a men na, a nêmê yé ôbi tôn biɲ né. 27Kwôni wo ay gurô tagelê wori aɲ ôriɲ tôn a ré na, a nêmê yé ôbi tôn biɲ né. 28Na i a perêrŋge a hen, hena ré gey ɗé iyére to dami ba, a merê tôŋ gengé ari lêêre kêm gelé hena ré nêm lê kerê dema ré ay tôre tô ré ba? 29Hen iyôŋ né ba, tôre a ɗiɲ mera menba, ɗére a gelê taa aɲ ɓiɲé gel hen iyôŋ menba, bay a ayrêri. 30Aɲ bay a kelê iyôŋ ba: ‹Gel, gawra ay tô ɗé iyére menba, nêm ɗé kerê ré yi hen!› 31Réba kelma wo yôŋ a kiriɲa ɗa lê kumbul naɲ kwo ɗaŋgi ba, a gelé na ba, naɲ gawrê dubu môj ba, ré nêmê lê kumbul naɲ gawrê dubu tôre wôô ba, ré ba? 32A hena ôbi ré bô mega ɗiré nêmê ré na, kiriɲa kwoɲ ôbi bayri hen ba, kelaŋ tô ba, ôbi jé gawrê kari ô eŋgeré bi ciré biɲ tôŋ né ba? 33Iyôŋ na, hena kwôni perêrŋge a hen, né ɗéɲ ari uɲéri kêm né ba, a nêmê yé ôbi tôn né.» 34«Ɗôre na aŋga dôri, niɲba, hena hende to hen ré geraŋ ré ba, bay a lere iyeŋ a ré herê geraŋgê hôriɲ ba? 35Kwôni a liɲ ani ré niɲ, dô wô terare ré men, wô bê a sa kaɲ lari a ré a men, bay a bêɲ na bêɲare ɗô mera. Kwo mari ya, aɲa ré gey toyé kwôlê bi wo hen ba, bi toy.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\