Luk 15

1Bay eŋgé wôgê naɲ ɓiɲé kaɲ bay lê têriɲ eraji ligi Jésu a kêm wô toyé kwôlê wori. 2Menba Parisiɲêɲê naɲ bay derê tô tôô to Emen ɲamniɲ kôl iyôŋ ba: «Gawra wo hen, ɓu bay têriɲ yiri a men, ôm are naɲ ci a men!» 3Menba Jésu kôlji gwosoy kwôlê kôl iyôŋ ba: 4«I a perêrŋge a hen aɲa ré naɲ gamgê arew aɲa kwo pôni ré ge kay aɲa ôbi ré ɗé ka tôre deŋgêse kibi deŋgêse hen nono aɲ erê wogé kwo pôn bi wo ge kay hen kwôy wo ôbi a uwôɲiɲni ré ba? 5Kiriɲa ôbi uwoɲni na, ôbi ayari da a tôri a naɲ yi derê. 6Aɲ kiriɲa ôbi eraɲ uwoɲ ba, dayrê milɲéri men, bay kwari a men, aɲ kôlji iyôŋ ba: ‹Lêŋge yi derê naɲ en, wôsa en uwôɲ gemga wuɲê wo na ge kay hen niɲ.› » 7Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «En kelêŋge, na hen iyôŋ a yi derê ré yé derômaraŋ a wô kibi ôbi têriɲ pôn nêŋ wo bul cêgeri biɲ têriɲ tori, ɗê ka tôre deŋgêse kibi deŋgêse kaɲ bay lê aŋgaɲ derôre ka ôriɲ doy belé cêgereji biɲ têriɲ toji ré hen.» 8«Iyore to yôŋ a naɲ selé môj aɲa ré to pôni ré kuriɲ kay aɲa hende ré ɗé tare bô lampa a men, labê bô iyére men, kibê kiriɲ kwôy wo hende uwôɲiɲ selé tore hende to hen né ba? 9Kiriɲa hende uwôɲ menba, dayrê milɲére naɲ bay kware aɲ kôlji iyôŋ ba: ‹Lêŋge yi derê naɲ en wôsa en uwôɲ selé tiɲê to na kuriɲ kay hen niɲ.› » 10Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «En kelêŋge, na hen iyôŋ a manê ka Emen ré lê yi derê wô kibi ôbi têriɲ pôn nêŋ wo bul cêgeri biɲ têriɲ tori.» 11Jésu hô kôl gwosoy kwôlo ɗaŋgi kôl iyôŋ ba: «Gawra wo pôni naɲ kamni kaɲ imɲê wôô. 12Kwo dê kôliɲ ibari iyôŋ ba: ‹Iban, ben aŋgaɲ cibré ka ju genge lê jeré ben kiriɲa tum né naɲ hen.› Menba, ibarji céji are bay ka hen. 13Sem cêgi are bay ka ôbi uwôɲ hen menba, ôbi keléɲ aŋgari bay ka hen aɲ henaɲ naɲ larirji ôriɲ kelaŋ sa iyére to ɗaŋgi a ô mênê are bay ka hen kaŋ aɲ sa aŋgaɲ iyôŋ tôŋ a. 14Kiriɲa ôbi mêne are bay ka hen kaŋ kô niɲ na, kurôŋ wo dami kuriɲ sa terare hende to ôbi ô ya hen, menba, nimrére kuriɲ uɲéri hare niɲ. 15Ôbi ô eŋgeré jé, iyé gawra wo pôni wo sa terare hende to hen a menba, gawra bi wo hen jéri ô gemé gwôsiɲô nono. 16Bôri gey emê aŋga gwôsiɲô ôm hen niɲba, kwôni biri ré. 17Ôbi erem ɗé ɗé aɲ kôl iyôŋ ba: ‹Bay lê jé na yere iyeŋ iyé iban a ôm emê gôlji tôŋ aɲa nôbi kurôŋ ré deren na men ba? 18Na erê ligi iban a, aɲ na kôli iyôŋ ba: «Iban, en li têriɲ naɲ Emen men, naɲ ju a men. 19En nêm wo jeré uwôgen kemam ré niɲ. Niɲba, ju bôren mega ôbi lê jé wom iyôŋ ɗi.» › 20Ôbi hena ô ligi ibari a.» «Kiriɲa ôbi baa kelaŋ tô menba, ibari gili menba, bô tu ɲa tori aɲ ge jô kwini aɲ ɓiri pêb a kabrêri a. 21Menba, kemari kôli iyôŋ ba: ‹Iban, en li têriɲ naɲ Emen men, naɲ ju a men. En nêm wo jeré uwôgen kemam ré niɲ.› 22Niɲba, ibari kôliɲ manê kari iyôŋ ba: ‹Eraɲge naɲ bargay ka dôri lew ken tôbri men, dôbêŋgeri gamaŋ kôbri a men, garbê têri a a men. 23Ɓuroŋge kema kelba wo uwor dô hen, ken duu na emêŋge liɲ yi derê, 24wôsa keman wo nà ná, yi mega na ré ma iyôŋ aɲa ré hô gôl hen men, ôbi na ge kay niɲba, en uwoɲni.› Menba, bay ay tô lê yi derê.» 25«Kemari wo iyêri ré baa nono. Kiriɲa ôbi uwo ɗa naɲ iyére menba, toy né deré men, wôrê men. 26Ôbi uwôge mana wo pôni eŋgereri mi a ré lê are ba? 27Menba, mana bi wo hen kôli iyôŋ ba: ‹Na yênem a uwo aɲa ibam né duu kema kelba wo uwori hen, wôsa ôbi ré uwo naɲ derêri.› 28Menba, bôri tari aɲ ôbi gey erê ira ré. Niɲba, ibari so sa uwôlêri. 29Menba, ôbi kôliɲ ibari iyôŋ ba: ‹En li jé naɲ ju elê kwône, niɲba, sa pôn iyôŋ kôba, en na kwôlê kem a ré. Men, kema kwa wôni iyôŋ kôba, ju ben en duu liɲ yi derê naɲ milɲên né a men. 30Niɲba, kiriɲa kemam wo hen wo na pô aŋgam ô mênê aɲ sa yébé hera menba, ju duu kema kelba wo uwori hen biri.› 31Menba, ibari kôli iyôŋ ba: ‹Keman, jôbi ju mô naɲ en kwôy kwôy men, aŋgaɲê kêm na kam a men. 32Niɲba, dô bi na emêŋge men, na lêŋge yi derê wôsa yênem wo nà ná, na ma aɲa ré hô gôl hen men, ôbi na ge kay aɲ en hô uwoɲni.› »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\