Luk 16

1Menba, Jésu kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: «Gawra woɲ ôbi uɲé wo pôni ôriɲ naɲ ôbi gemé uɲé wori bi wo hen. Bay ô kôli ôbi gemé uɲé wori bi wo hen ré mênê aŋgari. 2Menba, ôbi jé uwôgari aɲ kôli iyôŋ ba: ‹En toy kwôlê gaɲ gengiɲ sam. Gelen tô aŋgaɲê na gelé wôsa já yé ôbi gemé aŋgaɲê ré niɲ.› 3Menba, ôbi gemé aŋgari bi wo hen, kôl bôri a iyôŋ ba: ‹Na lê iyeŋ a ôbi iyéren ré dagen kini jé na ba? Yagê ré néén nêm né. Erê dôsê ré dii tayre. 4En hôn aŋga na lê, aɲ kiriɲa ôbi dagen bô jé ba, bi ɓiɲé ka pôni ɓeren a yirji a.› 5Ôbi jé uwôgerê ɓiɲé ka telare sarji a hen pôn pôn aɲ ôbi eŋgeriɲ kwo tumô hen iyôŋ ba: ‹Telare to gawra wuɲê na iyeŋ sam a ba?› 6Ôbi uwôli sara iyôŋ ba: ‹Na todeleŋ weŋ olibiyé arew.› Ôbi gemé are bay ka hen kôli iyôŋ ba: ‹Gel, magtubu tom a nà, mô tôŋ lew aɲ ju mêne kwo cay hen aɲ ju ɗi ré na tôre bay.› 7Ôbi hô eŋgere kwo ɗaŋgi iyôŋ ba: ‹A jôbi tom na iyeŋ ba?› Ôbi uwôli sara iyôŋ ba: ‹Na sewal kaw arew.› Ôbi gemé are bay ka hen kôli iyôŋ ba: ‹Gel, magtubu tom a nà, mô tôŋ lew ju mêne kwo cay hen aɲ ju ɗi ré na tôre marge.› 8Menba, ôbi iyéy are na, den ôbi gemé are woɲ ôbi benare bi wo hen, wôsa ôbi li are naɲ gwosore. Ôbi a, ɓiɲé ka sa terare a nà ré melên naɲ megêrji ɗê ka mô kiriɲ ka peraŋgi a hen.» 9«Hena kené ôriɲ naɲ ari uɲé ka sa terare a nà ná, ken ɓeriɲ baliyare naɲ ɓiɲé aɲ kiriɲa ari uɲé bay ka hen naɲ niɲ ná, bay a ɓeréŋge yirji a kiriɲ ka yi naɲ kwiniji hen. 10Kwôni wo cube tiri sa aŋga dê ka yi kôbri a hen na, ka mêêy kôba, ôbi a cibé tiri tôre a hen iyôŋ men. Niɲba, kwo cube tiri tô ka dê dê a naɲ geréri ré na, ka mêêy kôba, ôbi a lê naɲ tô geréri ré iyôŋ a. 11Hena aŋgaɲ uɲé ka sa terare a na kôba, ken li naɲ gerérji ré hen ba, i a béŋge gemé aŋgaɲ uɲé kaɲ tiri hen ba? 12Hena kené gem aŋga kwôni wo ɗaŋgi dô ré hen ba, i a béŋge kaŋge kaɲ yerŋge ba?» 13«Mana pôn nêŋ a lê jé biɲ bay iyéyri wôô ré: dô ré ba, ôbi a tôrɲê kwo pôn aɲ periɲ kwo pôni, réba a ɗé yiri yi kwo pôni a aɲ kaɲê kwo pôni. Ka nêmê lê jé biɲ Emen men, gursu a men né.» 14Parisiɲêɲê ka gey gursu gaɲ hen toy kwôlê bi wo kêm hen iyôŋ menba, ayrêji Jésu. 15Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Kenbay ken li yerŋge môɲ ɓiɲé kaɲ derôre iyôŋ tu gawrê niɲba, Emen hôn bôrŋge, aŋga gawra bô mega aŋga dami hen na, tu Emen a ba, na aŋgaɲ iɲamê.» 16Menba, Jésu hô kôlji iyôŋ ba: «Tôô to Moyis naɲ kwôlo bay kibi Emen na, na aŋga ɓiɲé na liɲ jé mera kwôy saɲ sa Ja ôbi lê batêm a. Aɲ ayiɲ tôri kiriɲ bay ka hen na, béré kwôli emê iyére to Emen uwôliɲ aɲ gawra wo yôŋ yôŋ ba, woge sé bôô naɲ néri. 17Derômaraŋ naɲ sa terare a dêji jerê lew, niɲba ani ka tôô ka dê iyôŋ ley, kam aŋga cibiɲ dê dê sara hen ley, ka a dôriɲ aɲ ba naɲ kwôy.» 18«Kwôni wo dage tamni aɲ eŋgiɲ to ɗaŋgi na, ôbi yiɲ na yiɲare toɲ têriɲ hen men, kwôni wo eŋge iyore to kurôre dagere hen kôba, ôbi yiɲ na yiɲare toɲ têriɲ hen a men.» 19«Sa pôn gawra wo pôni na ôbi uɲé. Ôbi tôbe bargay ka gararji mê mê men, sôŋriɲ dô a men. Sa pôn pôn bô iyére tori a na, na emê naɲ yi derê. 20Lajar na ôbi nimré wo yiri kêm yi iyare men, kini merêri na kibi iyé ôbi uɲé bi wo hen a. 21Ôbi gey emê habelê kwô wo heriɲ tô kibi ôbi uɲé hen, niɲba, ôbi uwôɲ né. Garê kôba era sa lê tu iyare tori hende to hen men. 22Ôbi nimré bi wo hen ma aɲ bay emni menba, manê ka derômaraŋ sa ay tini ôriɲ ligi Abraham a. Ôbi uɲé kôba ma men aɲ bay emni. 23Kini merê bay temare a, kiriɲa ôbi mô bô gusiɲ a menba, ay tiri menba, gel Abraham naɲ Lajar kwari a. 24Menba, ôbi jô gura kôl iyôŋ ba: ‹Iban Abraham, bô tu ɲa tiɲê aɲ jé Lajar ô dôbê kema kôbri bô kam a aɲ era sa jaliɲ tôn wôsa en geliɲ gusiɲ bô tare a na.› 25Menba, Abraham kôli iyôŋ ba: ‹Keman, erem mega wo na jeré mô bô ari uɲé a, kiriɲa na ju baɲ sa terare a nà, menba, Lajar ba, na môriɲ bô nimrére a aɲ haw hen, bay jal bôri nà, menba, jôbi ju mô bô gusiɲ a men. 26Men, perêrŋge kenbay a naɲ nibay na, iyom wo dami yi ya aɲ kwôni wo gey hena si ligirni wô erê uɲéŋge ba, a nêmê ré men, kwo hena si legerŋge wô era si ligirni kôba, a nêmê ré a men.› 27Ôbi uɲé na, kôli iyôŋ ba: ‹En uwôlem iban, jé Lajar iyé iban a 28wôsa yênên baa bay ya, bi ré ô kôlji bi bay ré era kiriɲ kaɲ gusiɲ ka en môriɲ ya nà ré.› 29Menba, Abraham kôli iyôŋ ba: ‹Magtubu to Moyis naɲ to bay kibi Emen yaŋ ya, bi bay bi kwôlê sara.› 30Ôbi hô kôli iyôŋ ba: ‹Eŋ eŋ, nêm né tô iban Abraham, hena kwôni wo ma ré hô ligirji a ba, bay a uwôlê bô jalê sa têriɲ lêreji a.› 31Menba, Abraham kôli iyôŋ ba: ‹Hena bay ré toy kwôlê kibi Moyis a naɲ kibi bay kibi Emen ré ná, hena kwôni wo may ré ji si kamɲê kôba, bay a toyé kwôlê kibri a ré.› »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\