Luk 17

1Jésu kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: «Are kwône ka a lê aɲ gawra a liɲ têriɲ môj môj. Niɲba, gusiɲ yi wô kwôni wo li aɲa megari ré kuriɲ hen. 2Hena bay ré hari keram wo dami a tôri a, aɲ bay ré uwôli a bô cér a, kôba, na aŋga dê gôliɲ gusiɲ to Emen a sa gili hena ôbi ré li kwo iya wôni ré kuriɲ. 3Ɗebéŋge sa têrŋge a.» «Hena yênem ré li têriɲ naɲ ju ba, ju kôli, hena ôbi ré uwôlem bô jalê ba, ju ɗi bôm jal sari a. 4Men, hena tu tare pôn a ôbi ré li têriɲ naɲ ju têê jurgem aɲa têê jurgem iyôŋ a ôbi ré uwôlem bô jalê na, ju ɗi bôm jal sari a.» 5Bay jé kôliɲ Kelma iyôŋ ba: «Bi bi ayê bôô woni ô tumô.» 6Kelma kôl iyôŋ ba: «Hena henaŋ ayê bôô woŋge ré dê mega gusiɲ siwre iyôŋ aɲa henaŋ kené kôliɲ gurô wo hen iyôŋ ba: ‹Dôriɲ naɲ hanêm ju ô ɗebé bô cér a› na, ôbi a bê kwôlê sara.» 7«I a perêrŋge hen a, ré ôriɲ naɲ mana wo uwo tô yagê ley, tô gemé lari a ley ba, a kôli iyôŋ ba: ‹Era lew ju sa ôm are ba?› 8Ôbi a kôli na iyôŋ ba: ‹Ô ju ô lê emê ben, tôbe bargay kaɲ cé emê aɲ kiriɲa na emê men, yê men, niɲ na, jôbi ju ô emê men, yê men, ham niɲ ré ba?› 9Hen ba, bay diini wô jé bi wo bay kôli ré li hen ba? 10Kenbay kôba, kiriɲa ken li aŋga kêm ka Emen kelêŋge kené li hen na, kelêŋge iyôŋ ba: ‹Nina bay jé ɗéɲ iyôŋ nini li aŋga Emen kelêni niné li mera.› » 11Jésu ay si jeŋgê Samari naɲ Galilé wô erê Jérusalêm. 12Kiriɲa ôbi biɲ sa iyére to pôni a menba, bay terbare môj jôrji kwini. Bay ɗebu sêd wolé. 13Bay kôli kaŋ a ta kôl iyôŋ ba: «Rabi, Jésu, bô tu ɲa toni men.» 14Menba, Jésu gelji menba, kôlji iyôŋ ba: «Ô ken ô geliɲ bay bê kwôbe yerŋge bi ôbi hôn wo kené berare.» Kiriɲa bay ô menba, bay berare. 15Kiriɲa kwo pôni gel wo ɗiré berare hen iyôŋ menba, bulo hera heram Emen naɲ tôri to dami. 16Ôbi jubu gubari diɲ kwini tôŋ tumô Jésu a liri dosé, gawra bi wo hen na, na kwo Samari. 17Menba, Jésu eŋgereri iyôŋ ba: «Ken berare môj kêm né ba? Menba, ka deŋgêse hen yôŋ ba? 18Kwôni pôn iyôŋ perê ka deŋgêse a hen erem wô heramê Emen né: aɲ na kerga wo nà, a hera mera!» 19Menba Jésu kôli iyôŋ ba: «Hena ta ju ô. Ayê bôô wom berarem.» 20Menba, Parisiɲêɲê eŋgereriɲ Jésu iyôŋ ba: «Wulê wo yôŋ a emê iyére to Emen hende to hen ré saɲ ba?» Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Emê iyére to Emen a sa mega aŋga ken gel naɲ turŋge hen né. 21Kwôni a kelê: ‹Gel, ôbi a nà›, ‹ôbi a yaŋ› hen iyôŋ né. Henêŋge wo emê iyére to Emen ré perêrŋge a nà niɲ.» 22Menba, Jésu kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: «Wulê wo era hen na, ka ôriɲ doyi gelen nôbi Kema Gawra sa pôn nêŋ iyôŋ haŋge kôba, ka gelen ré. 23Menba, bay a kelêŋge iyôŋ ba: ‹Ôbi ná nà›, ‹ôbi ná yaŋ.› Erêŋge ré men, ken jaar ré a men. 24Wôsa kiriɲa emen wulaɲ ba, berare derômaraŋ kêm aɲ ɓiɲé kêm gel hen iyôŋ na, wulê wuɲê nôbi Kema Gawra kôba, a geliɲ na hen iyôŋ men. 25Niɲba, pa dema wulê bi wo hen ré sa tô ná, na geliɲ gusiɲ damaŋ men, ɓiɲé ka haw hen a kaɲen a men. 26Wulê wo nôbi Kema Gawra na heraɲ hen na, are a yé mega na yiɲ bô wulê wo Nowé a iyôŋ. 27Ɓiɲé na ôm men, yi men, eŋgiɲ yirji men, ɗi kamniji kaɲ yébé eŋge imɲê a men, kwôy wulê wo Nowé siɲ bô bato tori a menba, kam bélem sa ay kiriɲ aɲ ɓiɲé kêm ma. 28Men, mega wulê wo Lôt iyôŋ na, ɓiɲé na ôm men, na yi men, ka na kel men, ka na ɗi gara men, ka na ban men, ka na ɗi iyére men. 29Niɲba, wulê wo Lôt siɲ aɲ Sodôm a menba, Emen bi tare naɲ pudur mega to bunu a iyôŋ hena derômaraŋ a uwôŋge aɲ derji kêm aɲ. 30A yé geliɲ hen iyôŋ wulê wo nôbi Kema Gawra na gelé yen nô .» 31«Wulê bi wo hen na, kwôni wo mô tô tunu a nô ba, bi era ira wô erê ayê ani bô iyére tori a ré niɲ men, kwôni wo ɗebe bô yagê ba bi hera uwo ré niɲ. 32Erméŋge sa aŋga na sa sa tami Lôt a hen . 33Kwôni wo gey gemé yiri ba, a mênêri men, kwo mênêri ba, a gôliɲ naɲ ɗi men. 34En kelêŋge bô yoyre hende to hen na, ɓiɲé wôô yi sa kalaŋ a ɓem ba, kwo pôn a ayiɲ menba, kwo pôni a baa tôŋ men. 35Yébé wôô a ɗebé uwoyé kuré ɓem menba, to pôn a ayiɲ menba, to pôni a baa tôŋ. [ 36Imɲê wôô a ɗebé yagê ɓem menba, kwo pôn a ayiɲ menba, kwo pôni a baa tôŋ.]» 37Menba, bay tôri eŋgereri iyôŋ ba: «Na yôŋ a are bay ka hen ré yé ya ba?» Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Na kiriɲ ka temay are yi ya a, dunu ré daɲ ya men.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\