Luk 18

1Menba, Jésu hô kôlji gwosoy kwôlo ɗaŋgi wô geléji bi bay ré uwôl Emen ta ta ɗiba, bi bay ré ɗi bôrji mêne ré. 2Ôbi kôlji iyôŋ ba: «Sa iyére to pôni a na, ôbi jerê kwôlê wo pôni mô ya, ôbi hariɲ Emen né men, erem sa kwôni a ré a men. 3Mamne to pôni mô sa iyére hende to hen men, hende era sa pôn pôn sa kôli iyôŋ ba: ‹Jerêni kwôlê woni nibay naɲ ôbi baren wo na.› 4Têê kwône ôbi kaɲ menba, ôbi kôl iyôŋ ba: ‹Hena ené hariɲ Emen né men, erem sa kwôni a ré a men, kôba, 5wô dôyrê wo mamne hende to hen dôyren hen na, naa jerê kwôlê bi wo hen biji aɲ bi hende hera sa dôyren ré niɲ.› » 6Kelma hô kôlji iyôŋ ba: «Toyéŋge dô kwôlo ôbi jerê kwôlê bi wo habiɲ hen kôl hen. 7Hen ba, Emen dem a ré jerê kwôlê biɲ ɓiɲé ka ôbi tôrji ka sôm uwôgeri yoyre naɲ tu tare hen bi ôbi ré lê naɲ ci hen ré ba? 8En kelêŋge, ôbi a hena lew jerê kwôlê bi wo biɲ biji. Niɲba, kiriɲa nôbi Kema Gawra na bulo hera ba, na uɲé ayê bôô wôni sa terare a nà pa pa ba?» 9Jésu hô kôl gwosore to ɗaŋgi wô sa ɓiɲé ka bô yirji môɲ ciré na kaɲ derôre tu Emen a aɲ bô megêrji môɲ ani ré hen. 10Ôbi kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé wôô ôrji bô iyéy Emen a wô uwôlê Emen, kwo pôni na Parisiɲê men, kwo pôni na ôbi eŋgé wôgê men. 11Kwoɲ Parisiɲê hen, ɗebu ta aɲ uwôl Emen kôl iyôŋ ba: ‹Emen, en lêm dosé wôsa en yi mega tô gawrê ka baa hen ka na bay gemsare men, bay bô habrê men, bay wôniɲ wôniɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen né men, en yi môɲ ôbi eŋgé wôgê wo hen né a men. 12En jôriɲ bôn kurôŋ têê wôô bô demas a men, en bi kibi aŋga môj kaɲê kêm ka en uwôɲ hen a men.› 13Menba, ôbi eŋgé wôgê dô tôri sêd aɲ, aɲ berê kiriɲ si derômaraŋ kôba, ôbi gey ré, niɲba, sê deŋgôri ɓera ɓera kôl iyôŋ ba: ‹Emen, bô tu ɲa tiɲê wôsa ena ôbi têriɲ.› 14En kelêŋge, ôbi hô iɲ sari seŋge wôsa têriɲ tori dôriɲ sari a, niɲba, kwoɲ Parisiɲê hen na, tori dôriɲ sari a ré, wôsa kwôni wo dô sari ta ba, bay a ɗeréri tôŋ men, kwo dôbe sari ba, bay a biri derê sari ta men.» 15Ɓiɲé eraɲ naɲ kamrê ka dê dê bi Jésu ré uwôl kôbri sarji a. Kiriɲa bay tôri gel hen iyôŋ menba, bay nay ɓiɲé bay ka hen. 16Niɲba, Jésu biji bay eraɲ naɲ ci aɲ kôl iyôŋ ba: «Ɗéŋge kamrê era yen a, ɗiba, ken jôreŋgeji ré, wôsa emê iyére to Emen yi gengiɲ sa ɓiɲé ka yi mega kamrê bay ka hen iyôŋ. 17Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, kwôni wo gey bi Emen né yi kelma wori mega kema wo dê liɲ hen iyôŋ ré na, ôbi a ulê têri bô emê iyére tori a ré kwôy.» 18Menba, kelma wo Jubɲê wo pôni eŋgeriɲ Jésu iyôŋ ba: «Rabi wo dôri, na mi a ené lê aɲa ené môriɲ tu geɲ naɲ kunun ba?» 19Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Wô mi a jeré uwôgen kwo dôri ba? Kwôni wo dôri naɲ Emen pôn nêŋ a na kwo dôri. 20Ju hôn tôô to Emen na ay kôl iyôŋ ba: ‹Yiɲ yiɲare toɲ têriɲ ré men, duu temare ré men, gômse ré men, kôl kwôlê woɲ benare ɗi sa ɓiɲé ré men, biɲ ibam naɲ yom kwôlê a men .› » 21Menba, ôbi uwôli sara iyôŋ ba: «En li tôô hende to kêm hen naɲ kamɲên yeŋ.» 22Kiriɲa Jésu toy hen iyôŋ menba, kôli iyôŋ ba: «Aŋga pôni bam ya, kel are uɲé kam aɲ, aɲ larirji ba, ju céɲ bay nimré aɲ já uɲé ari uɲé derômaraŋ a menba, jôbi ju era tôn a.» 23Kiriɲa ôbi toy hen iyôŋ menba, tiri mêne damaŋ, wôsa ari uɲé kari mê gaɲ. 24Jésu bôri aɲ kôl iyôŋ ba: «Sé bô emê iyére to Emen a na, iyêre naɲ bay uɲé. 25Jambal a sé lew si tu iyom libra, gôliɲ ôbi uɲé bi ré si bô emê iyére to Emen a.» 26Ɓiɲé ka mô ya toy hen, kôl iyôŋ ba: «Iyôŋ niɲ ba, i a uɲé gelê ba?» 27Jésu kôl iyôŋ ba: «Aŋga gawra nêm lê ré ba, Emen nêm lê.» 28Piyêr kôl iyôŋ ba: «A nibay ka nini ɗéɲ ari uɲérni kêm aɲ eraɲ tôm a hen ba, kwoni ba, a yé iyeŋ ba?» 29Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, hena kwôni ré ɗéɲ iyére tori, tamni, yênêri, balêri, naɲ kamni wô sa emê iyére to Emen na, 30a uɲé ɗê ka hen haw hen kiriɲ bay ka hen, aɲ wulê wo ɗaŋgi a ba, ôbi a merê tu geɲ naɲ kwini a men.» 31Jésu ôriɲ naɲ bay tôri ka môj kibi wôô hen wolé aɲ kôlji iyôŋ ba: «Nana erêŋge na Jérusalêm a hen aɲ kwôlo bay kibi Emen na li bô magtubu a gengiɲ san nôbi Kema Gawra hen na, ariri a liɲ. 32Wôsa bay a nôgen biɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen aɲ bay a ayren men, teren men, teben kalê tun a a men. 33Kiriɲa bay a sên menba, bay a deren aɲ sa wôô, subu tori menba, na jê sé kamɲê.» 34Menba, bay tôri hôn bô kwôlo ôbi kôlji hen né, wôsa bô kwôlê hen iyêre naɲ ci aɲ bay hôn kwôlo Jésu ɗa kelê hen né. 35Jésu era ba ɗa naɲ Jériko menba, ôbi tu tiɲ pôni mô bêŋgê geré wô uwôlê are. 36Ôbi toy né kwônê ɓiɲé ka ô hen menba, ôbi eŋgere ré na mi ba? 37Menba, bay kôli iyôŋ ba: «Na Jésu wo Najarêt a erê hen.» 38Menba, ôbi uwôgiri kaŋ a ta kôl iyôŋ ba: «Jésu, kuŋga kelma Dabid, bô tu ɲa tiɲê.» 39Ɓiɲé ka ô tumô hen ôni bi ôbi ré wôm tôŋ, niɲba, ôbi hô ôm naɲ néri a, kôl iyôŋ ba: «Kuŋga kelma Dabid, bô tu ɲa tiɲê». 40Jésu ɗebu tôŋ aɲ kôl bay ré eraɲ naɲ ɗi. Kiriɲa ôbi era ɗa menba, Jésu eŋgereri iyôŋ ba: 41«Na mi a jeré gey bi ené li bem ba?» Menba, ôbi kôli iyôŋ ba: «Kelma, en gey gelé kiriɲ.» 42Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Gel kiriɲ. Ayê bôô wom gôliɲ naɲ ju.» 43Menba, kiriɲ bay ka hen na, ôbi gel kiriɲ aɲ ô tô Jésu a heramiɲ Emen. Ɓiɲé kêm ka gel hen iyôŋ menba, bay heram Emen men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\