Luk 19

1Jésu sa biɲ Jériko menba, way perê iyére ôriɲ hen iyôŋ menba, 2kiriɲ bay ka hen na, gawra wo pôni bay uwôgeri Jasé ôbi na ôbi sa bay eŋgé wôgê men, na ôbi uɲé a men. 3Ôbi woge ɗiré gelé i a ré na Jésu ba, niɲba, ôbi nêm né, wô kwônê ɓiɲé wôsa ôbi na menay. 4Ôbi ge tumô ô ɗayê bô ɓôliɲ a wô gelé Jésu, wôsa ôbi a ayê na si kiriɲ bay ka hen. 5Kiriɲa Jésu sa kiriɲ bay ka hen menba, ay tiri gili menba, kôli iyôŋ ba: «Jasé, herbo tôŋ lew, na erê wulê iyére tom a kemnêŋ.» 6Jasé herbo tôŋ lew aɲ ɓu Jésu yiri a naɲ yi derê. 7Kiriɲa ɓiɲé gel hen iyôŋ, menba, bay ɲamniɲ kôl iyôŋ ba: «Na iyé ôbi têriɲ a, ôbi ré ô yé ya.» 8Menba, Jasé hena ɗebu ta kôliɲ Kelma iyôŋ ba: «Na biɲ bay nimré kwa ari uɲéren men, hena na ené ôm aŋga kwôni wugem ba, na hô têbri hôriɲ têê pôrbu.» 9Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Kemnêŋ ɓiɲé ka bô iyére to na uwôɲ gelê wo Emen, wôsa ôbi kôba, na kuŋga Abraham men. 10Na iyôŋ a, nôbi Kema Gawra ené era na wô wogé ka ge kay hen wô gôliɲ naɲ ci.» 11Mega wo ɓiɲé toy kwôlê bi wo hen iyôŋ na, Jésu kôlji gwosoy kwôlo ɗaŋgi. Ôbi baa ɗa naɲ Jérusalêm menba, bay kôl yaŋ ba emê iyére to Emen ré gelé yere tirji a haw hen a men. 12Ôbi kôl iyôŋ ba: «Gawra wo pôni balêri na kilmé ô sa iyére to kelaŋgi bay ré ô dôbri kenare sari a dema ɗiré hera tô. 13Pa dema ôbi ré ô tô na, ôbi uwôga manê kari môj aɲ céji lari woɲ lôr pôn pôn aɲ kôlji iyôŋ ba: ‹Liɲge jeŋga kwôy wo na uwoɲ.› Menba, ôbi ô hari niɲ. 14Niɲba, kelma bi wo hen na, ɓiɲé geyri ré, menba, bay jé ɓiɲé tôri a kôl iyôŋ ba: ‹Nini gey bi ôbi ré emêni ré niɲ.› » 15«Menba, kiriɲa ôbi bulo hera tô eŋgé kenare tori hende to hen na, ôbi jé uwôga manê ka ôbi na biji lari hen, ɗiré gelé mi a bay ré liɲ naɲ gursu hende to hen ba. 16Kwo tumô era aɲ kôli iyôŋ ba: ‹Kelma, lôr wom bi wo pôn hen na, en hô uwoɲ megari môj a sara.› 17Menba, ôbi kôli iyôŋ ba: ‹Dô ju na mana wo dôri. Mega wo ju cubu tum dô sa aŋga dê a dô hen iyôŋ na, na bem iyére môj ju ôm.› 18Kwo jôgiɲ wô era aɲ kôli iyôŋ ba: ‹Kelma lôr wom bi wo na ju ben hen na, en hô uwôɲ kamni bay a sara.› 19Menba, ôbi kôli mega wo ré kôliɲ kwo tumô hen kôl iyôŋ ba: ‹Jôbi ju ôm iyére bay.› 20Kwo ɗaŋgi era aɲ kôli iyôŋ ba: ‹Kelma gel lôr wom bi a na, en uwôbere wolé bô kibi bargay a. 21Wôsa en hare wôsa ju na kwôni wo maɲi: lôr wo ju bi gem né kôba, ju uwôɲ men, ju ci ré kôba, ju wal a men.› 22Menba, ôbi kôli iyôŋ ba: ‹Na kwôlo si kem a, a ené jôriɲ kwôlê sam a, jôbi wo habiɲ bi wo hen. Ju hôn wo ené na gawra wo maɲi men, lôr wo ené bi gemé ré kôba, ené uwôɲ men, ené ci ré kôba, ené wal a men. 23Hen iyôŋ ba, wô mi a jeré ô bê lari wuɲê iyéy geméri a ré ba? Aɲ heraren na ba, ené eŋgé naɲ kamne a sara a ré ba?› 24Menba, ôbi kôliɲ ɓiɲé ka ɗube kiriɲ bay ka hen iyôŋ ba: ‹Eŋgéŋge lôr bi wo hen kôbri a aɲ, ken biɲ kwo ôriɲ môj hen a.› 25Bay kôli iyôŋ ba: ‹Kelma, ôbi ôriɲ môj niɲ.› 26Kelma na kôlji iyôŋ ba: ‹En kelêŋge kwôni wo naɲ uɲé bay a hô biri a sara. Niɲba, kwo ari uɲé kari lôg hen na, bay a derê bay ka lôg hen kôbri a aɲ sôŋ. 27Kwo bay baren ka na gey bi ené ômji ré hen na, eraɲge naɲ ci na, ken derji tun a nà.› » 28Kiriɲa Jésu kôl kwôlê bi hen iyôŋ niɲ menba, ôbi dô tumô ɓiɲé na wô erê Jérusalêm a. 29Kiriɲa ôbi ba ɗa naɲ Bêtpajé naɲ Bétani a men ka yi si kwa Keram wo Olibiyé a hen menba, Jésu jé bay tôri wôô, 30aɲ kôlji iyôŋ ba: «Erêŋge iyére to tumôrŋge hen, kiriɲa ken biɲ na, ka uɲé kema kura hariɲ tôŋ wo kwôni dayri sa pôn né tô, bisiréŋgeri ken eraɲ. 31Aɲ hena kwôni ré kelêŋge iyôŋ ba: ‹Wô mi a kené busereri ba?› Ba ken kôl iyôŋ ba: ‹Na Kelma a geyé.› » 32Bay jé bay ka hen ôrji menba, uwoɲji are kêm mega bi wo Jésu ré kôliɲ hen iyôŋ. 33Kiriɲa bay ca buseré kema kura bi wo hen menba, bay iyéri eŋgeriji iyôŋ ba: «Wô mi a kené buser kema kura wo hen ba?» 34Menba, bay uwôlji sara iyôŋ ba: «Na Kelma a geyé.» 35Menba, bay eraɲ naɲ kema kura bi wo hen biɲ Jésu aɲ bay bi bargay kaji cêgeri a aɲ Jésu ɗay sara. 36Aɲ geré wo ôbi ay hen na, ɓiɲé bi bargay kaji tôŋ tô geré tumôri a. 37Ôbi ba ɗa naɲ Jérusalêm kiriɲa ôbi herbo sa Keram wo Olibiyé a menba, bay tôri kêm naɲ kwônêrji ayji kibi Emen kaŋ a ta naɲ yi derê wô aŋgaɲ giɲê kêm ka bay gel hen. 38Menba, bay kôl iyôŋ ba: «Bi terê kibi yi wô sa Kelma wo era naɲ hini Kelma Emen hen. Bi bô jalê yi derômaraŋ a men, bi ayê kibi yi wô sa Emen men .» 39Parisiɲêɲê ka pôni perê kwônê ɓiɲé hen kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Kelma nay bay tôm bi bay ré wôm karê gura tôŋ.» 40Ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «En kelêŋge, hena bay ré wôm tôŋ ba, na jerew a karê gura.» 41Kiriɲa ôbi ba ɗa naɲ Jérusalêm aɲ kiriɲa ôbi ay tiri gele menba, ôbi sôm wô sare. 42Aɲ ôbi kôl iyôŋ ba: «Mini kôba, henaŋ meré hôn wo wulê bi wo hen aŋga ré béré bô jalê hen, niɲba Emen bi teré tiɲ sara haw hen. 43Kworé mini ba, wulê wo era hen na, bay bare karê a méré sarê men, bay a gasererê si na si na a men. 44Bay a mênêŋge yôd aɲ mini naɲ ɓiɲé ka bôrê a men, bay a ɗé keram wôni baa ta sa megari a sa iyére toré ré, wôsa me hôn wulê wo Emen eraɲ wô sarê hen né.» 45Menba, Jésu ô derô haba wo iyéy Emen a aɲ dage ɓiɲé ka ɗi gara hen. 46Ôbi kôlji iyôŋ ba: «Liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Iyére tiɲê a yé iyéy uwôlê Emen› menba, kenbay ken ay liɲ kini merê bandi.» 47Ôbi geliɲ ɓiɲé are sa pôn pôn iyéy Emen a. Damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay derê tô tôô to Emen wogeji geré bi ciré diiri, men kilmé kaɲ bay sa ɓiɲé kôba, na hen iyôŋ men, 48niɲba, bay uwôɲ kwôlê wôni woɲ ɗiri sari a ré, wôsa ɓiɲé kêm dôbe marji toyiɲ kwôlê wori.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\