Luk 2

1Wulê bi wo hen na, kelma wo dami Sésar Ogust ay tôô bay ré dêŋse ɓiɲé ka sa terare a nà kêm ka bô emê wori a hen. 2Tôô to tumô toɲ deŋsê ɓiɲé hende to hen na, na bô elê wo Kirinus kelma wo Sésar Ogust na ɗiri ôm sa iyé Siri hen. 3Ɓiɲé kêm ô ɗé hiniji i ba tô môɲ wori a, wori a. 4Na hen iyôŋ a Josêp kôba ré hena Najarêt bô emê wo Galilé aɲ hera Bêteléhêm sa iyé kelma Dabid a bô emê wo Judé wôsa balêri naɲ tô môɲ wori na kwo kelma Dabid. 5Ôbi ô wô ɗé hini naɲ tamni Mari. Hende yi kwoo a men. 6Sa hende to bay môriɲ Bêteléhêm a wô ɗiɲ hiniji hen na, sa yê wo Mari nêm a men. 7Menba, hende yê kema woɲ kalmare bi wo hen aɲ lêgeriri naɲ bargay uwôli sa kiriɲ ka bay biɲ lari emê ya hen wôsa kiriɲ ka bay ré yiɲ naɲ bô iyéy kergê. 8Bô nono sa iyére hende to hen a na, bay abê gamgê môrji nono gem gamgê kaji bô yoyre a. 9Menba, mana wo Kelma si sarji a aɲ kiriɲ ka peraŋgi ka Kelma peraŋge kiriɲ sarji a menba, kiriɲ bay ka hen na, harê liji damaŋ. 10Menba, mana wo Kelma bi wo hen kôlji iyôŋ ba: «Harêŋge né wôsa en era na wô kelêŋge Kwôlo Dôri wo a yé yi yé wo dami wo ɓiɲé kêm hen. 11Kemnêŋ bay yêŋge sa iyé kelma Dabid a ôbi gôliɲ naɲ ken ôbi a na Krist wo Emen na dôri men, na Kelma a men hen. 12Aŋga a geléŋge ré na kema bi wo hen a ré nà a nà: ka uɲé kema wo bay yêri haw aɲ lêgeriɲ naɲ bargay uwôliɲ kiriɲ ka bay biɲ lari emê ya hen.» 13Kiriɲ bay ka hen na, kwônê manê ka derômaraŋ a soji ɗebiji kwa kwo tumô hen aɲ kibji kurôŋ ayiɲ kibi Emen kôl iyôŋ ba: 14«Hini emê yi derômaraŋ a ta mereg wô sa Emen men, bô jalê yi sa terare a nà, wô sa kibi ɓiɲé ka ôbi li dô naɲ ci hen men.» 15Kiriɲa manê ka derômaraŋ a bay ka hen ɗiji aɲ aɲ belji hô ta niɲ menba, bay gemé gamgê kôl iyôŋ ba: «Na erêŋge kwôy Bêteléhêm a ô geléŋge are bay ka li are ka Kelma kelêna kwôliji hen.» 16Bay iyêlbeji ô menba, uwôɲji Mari naɲ Josêp men kema wo dê bi wo hen, yi a sa kiriɲ ka bay biɲ lari emê ya hen. 17Kiriɲ ka bay gili hen iyôŋ niɲ menba, bay dô kwôlo ciré toya gengiɲ sa kema bi wo hen hen. 18Menba, ɓiɲé kêm ka toy kwôlo bay gemé gamgê dô hen na, tiniji ge kay kêm. 19Kwo Mari ba hende gem kwôlê bi wo kêm hen bôre a aɲ woge wô henê bôri. 20Menba, bay abê gamgê belji hô iɲ naɲ kebé kurôŋ ayê kibi naɲ heramê Emen wô kwôli aŋga ciré toy men, ciré gel a men hen wô wo ré biɲ naɲ kwôlo mana wo derômaraŋ a na ré kôlji hen. 21Wulê jurgem cêgi yêri a menba, sa waliɲ kema bi wo hen keŋ nêm menba, bay uwôgeri Jésu mega wo mana wo derômaraŋ a na uwôgiɲni pa dema bay na ré yiɲ kwoyri tô hen iyôŋ. 22Kiriɲa wulê wo si Josêp naɲ Mari ré lôɲiɲ yirji nêm mega wo tôô to Moyis na kôliɲ hen iyôŋ menba, bay ôriɲ naɲ Jésu Jérusalêm a ciré erê geliɲ Kelma. 23Mega wo liɲ bô magtubu tôô to Kelma kôl iyôŋ ba: «Kema iba wo yôŋ yôŋ wo na yê kalmare na, a yé gay biɲ Kelma» 24men, wô biɲ kwôbe mega wo tôô to Kelma kôliɲ iyôŋ ba ré na «biɲjalo wôô réba kam derare ré na wôô men hen.» 25Kiriɲ bay ka hen na, gawra wo pôni mô Jérusalêm a ya hini na Siméɲôn. Na kwôni woɲ derôre men, li tôô Emen dô a men. Ôbi mô gem bi ɗiré gelé kwo ré gôliɲ naɲ Israyêl hen aɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê ba naɲ ɗi. 26Tunu toɲ hendi bô bôrê kôli ôbi ré ma ré kwôy wo ôbi ré geliɲ Krist wo Kelma Emen dôri aɲ jori hen. 27Tunu toɲ hendi bô bôrê jubu tô bôri menba, ôbi era bô iyéy Emen a menba, kiriɲa balê Jésu eraɲ naɲ ɗi ciré liɲ gengiɲ sari aŋga tôô kôl ré liɲ hen menba, 28ôbi ayri kabrêri a aɲ ay kibi Emen kôl iyôŋ ba: 29«Haw hen Kelma ɗi mana wom ô naɲ bô jalê hari niɲ wôsa ju li tôm to na ju ay hen niɲ, 30wôsa en gel gelê wom bi naɲ tun niɲ. 31Gelê bi wo na ju ɓu sa têêri tu ɓiɲé a kêm hen. 32Ôbi na kiriɲ ka peraŋgi ka a lê aɲ ɓiɲé ka sa terare a na kêm ka na Jubɲê ré hen a hônem men, ôbi a yé hini emê wo Israyêl ɓiɲé kari a men.» 33Kiriɲ bay ka hen na, balê kema na tiniji ge kay sa kwôlo Siméɲôn kôl gengiɲ sari hen. 34Siméɲôn tô kibri sarji a aɲ kôliɲ Mari yo kema na iyôŋ ba: «Sa kibi kema bi wo Emen dôri hen na, ɓiɲé kwône Israyêl a a heriɲ men, ka a hena ta. Ôbi a yé aŋgaɲ gelé ka Emen ka ɓiɲé a kaɲê. 35Na ôbi a lê bi ermé wo uwôbe bô ɓiɲé hen réé hôniɲ. Kworé mini Mari ba, ma geliɲ gusiɲ môɲ yebere a réé wayê kabrêrê iyôŋ.» 36Kiriɲ bay ka hen na, hendi kibi Emen to pôni hene na Aan mô ya, hende na môni Panuwêl wo tô yê wo Asêr. Hende na iyore to haal gaɲ niɲ. Hende na gô iyére elê jurgem naɲ kurôre woɲ ôbi biyêre. 37Menba, hende mô mamare aɲ elêre na, tôre marge kibi pôrbu. Hende ba erê bô iyéy Emen a sa pôn né kwôy yoyre naɲ tu tare men, hende tebe Emen men, jôô yeré sa Emen a men, uwôli a men. 38Hende sa ya têj kiriɲa balê Jésu eraɲ naɲ ɗi wô geliɲ Emen hen menba, hende liɲ Emen dosé aɲ dô kwôli kema bi wo hen biɲ ɓiɲé kêm ka mô gem wo Emen né dô Jérusalêm kôbi Rômêɲê a hen. 39Kiriɲa Jésu naɲ balêri liji tôô to Kelma hende to hen kô niɲ menba, bay belji hô sa iyérji a Najarêt a bô emê wo Galilé. 40Jésu ɗebu men, ibéri gese men, tu melênê wôn bôri men, bô derê wo Emen baa naɲ ɗi a men. 41Naɲ elê elê ba balê Jésu ô Jérusalêm a kwôy kwôy wô lê geserê Pak. 42Jésu elêri na môj kibi wôô niɲ menba, bay ôriɲ naɲ ɗi mega wo hara woji kôl hen iyôŋ. 43Kiriɲa bay li geserê bi wo hen kô niɲ menba, balê Jésu bul hô Najarêt a menba, ôbi baa tôŋ Jérusalêm a menba, bay hôn né. 44Bay kôl yaŋ ba ôbi ré ô aɲê perê ɓiɲé ka bay uwo ɓem hen ya ya, aɲ bay ô kwôy li wulê pôn geré. Menba, bay ay tô wogéri perê milɲérji a men, perê balêrji a a men. 45Niɲba, bay uwôɲni ré. Menba, bay wogeri kwôy hôriɲ Jérusalêm a. 46Bay wogeri hen iyôŋ kwôy sa subu dema bay ré ô uɲéri mô tôŋ bô iyéy Emen a perê bay geliɲare ɓiɲé tôô to Emen a. Ôbi toy kwôlo bay kôl hen men, ôbi eŋgeriji kwôlê sara men. 47Ɓiɲé kêm ka toy kwôlo ôbi kôl hen men, tu melênê wori men, kwôlo ôbi uwôlji sara hen a men na, tiniji ge kay. 48Kiriɲa balêri gili kiriɲ bay ka hen a ná, tiniji ge kay aɲ yori kôli iyôŋ ba: «Keman, wô mi a jeré lêni aŋga hen iyôŋ ba? Nibay naɲ ibam nini sun kwôlem gaɲ aɲ nini wogem kebiɲ kiriɲ.» 49Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Wô mi a kené wogen ba? Ken hôn mega wo enéé cibé tun tô aŋga Iban a iyôŋ né ba?» 50Niɲba, bay hôn bô kwôlo ôbi kôlji hen né kwôy. 51Ôbi bul hô naɲ ci Najarêt a. Men, ôbi biji kwôlê sa are kêm a a men. Yori gem are bay ka kêm hen bôre a dô. 52Jésu ɗebu men, tu melênê wori kôba erê tumô tumô men, ôbi dé tu Emen men, tu gawrê a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\