Luk 20

1Wulê wo pôni a na, Jésu geliɲ ɓiɲé are derô haba wo iyéy Emen a aɲ uwôliɲ béré Kwôlo Dôri menba, damné kaɲ bay bê kwôbe men, bay derê tô tôô to Emen naɲ bay sa ɓiɲé saji. 2Aɲ bay kôli iyôŋ ba: «Kelêni na naɲ tôô to yôŋ a jeré liɲ are bay ka hen men, i a bem tôô hende to hen a men, ba?» 3Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Nôbi kôba na eŋgeréŋge kwôlê pôn men. Kôlenge: 4batêm to Ja na liɲ ɓiɲé hen na, hena na derômaraŋ a laba hena na ligi gawrê ɗi ba?» 5Bay kôliɲ perêrji a iyôŋ ba: «Hena nana kôl: ‹Hena na derômaraŋ a› ba, ôbi a kelê: ‹Wô mi a na kené bi bôrŋge sari a ré ba?› 6A hena nana kôl na to gawrê ba, ɓiɲé a gôbêna deré wôsa bay hôn wo Ja ré na ôbi kibi Emen.» 7Menba, bay kôli ciré hôn kiriɲ ka tôô tori hende to hen ré henaɲ ya hen né. 8Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Nôbi kôba, na kelêŋge na naɲ tôô to yôŋ a ené liɲ are bay ka hen né men.» 9Menba, Jésu kôliɲ ɓiɲé gwosoy kwôlo pôni kôl iyôŋ ba: «Gawra wo pôni yage tiɲaɗor, ôbi biɲ bay yagê tiɲaɗor yagê wori bi wo hen aɲ bay têbri naɲ geserê geserê aɲ ɗiɲ yiri ôriɲ kergare to kelaŋgi aɲ wula gaɲ. 10Kiriɲa wulê néére nêm niɲ menba, ôbi jé mana wori ô uɲé bay yagê tiɲaɗor hende to hen bi bay ré biri kwa yêre tori men. Niɲba bay sê mana bi wo hen aɲ dageri hô kôbri seŋge. 11Ôbi hô jé mana wo ɗaŋgi menba, ôbi kôba, bay sêri men, tiréri a men aɲ bay dageri hô kôbri seŋge. 12Ôbi hô jé mana wo ɗaŋgi wo jôgiɲ têê subu sôŋ menba, ôbi kôba, bay sêri iyare aɲ dageri. 13Ôbi iyéy tiɲaɗor na kôl iyôŋ ba: ‹Na ba, na lê iyeŋ ba? Na jé keman wo en geyri hen. Dô ré ba, ôbi ba, bay a kemnaɲ tini tô.› 14Niɲba, kiriɲa bay gili hen iyôŋ menba, bay kôl iyôŋ ba: ‹Na ôbi emê cibré ibari ôbi a na. Na deréŋgeri aɲ na baɲge naɲ aŋgaɲ cibré bay ka hen.› 15Bay ɓiri bô yagê ôriɲ wolé aɲ bay diiri.» «Hen ba, ôbi iyéy tiɲaɗor hende to hen a liji iyeŋ niɲ ba? 16Ôbi a era naɲ yiri sa deré bay yagê bay ka hen aɲ biɲ ka ɗaŋgi yagê bi wo hen.» Kiriɲa kwônê ɓiɲé toy hen iyôŋ menba, bay kôl iyôŋ ba: «Eŋ eŋ, a yé hen iyôŋ né kwôy.» 17Jésu bôrji tirji a aɲ kôlji iyôŋ ba: «Kwôlo kôl iyôŋ ba: ‹Keram bi wo bay ɗé iyére na kaɲni hen na, ôbi a hô yé keram woɲ ɗé tô iyére › hen ba, bôri na iyeŋ ba? 18Kwôni wo yôŋ yôŋ wo kuriɲ sa keram bi wo hen a na, gerɲéri a tiɲ men, kwo keram bi wo hen kuriɲ sari a ba, a hederéri men.» 19Bay derê tô tôô to Emen naɲ damné kaɲ bay bê kwôbe woge bi ciré ɓeré Jésu kiriɲ bay ka hen, niɲba, bay hariɲ ɓiɲé. Bay hôn dô wo gwosore to ôbi ré kôl hen na, ré gengiɲ na sarji. 20Ayiɲ tôri wulê bi wo hen na, bay bôri jô jô menba, bay jé ɓiɲé ka li yirji môɲ ciré na kaɲ bay lê are naɲ gerérji hen ligi Jésu a wô ɓeréri sa kwôli kelêri a ô biɲ bay emê sa iyére. 21Bay eŋgereri kwôlê kôl iyôŋ ba: «Rabi, nini hôn wo kwôli kelêrem men, gelé aŋgam men na, na kwôlê woɲ tiri men, ju dô tu kwôni ré men, ju geliɲ ɓiɲé are naɲ geré kwôlo Emen woɲ tiri a men. 22A têbê wôgê wo kelma wo dami Sésar ba, tôô kôl niné têbe laba, niné têbe ré ɗiba?» 23Jésu hôn gwosore toji hende to hen menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: 24«Benge selé pôn nà na gelé. Sa kwôni wo yi hen men, aŋga bay ɗi yéé hen a men ba, na ka i ba?» Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Na to kelma wo dami Sésar.» 25Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Dô, aŋga na ka Sésar ba, ken biɲ Sésar, aŋga na ka Emen ba, ken biɲ Emen.» 26Bay nêm ɓeréri tu ɓiɲé sa kwôlo ôbi kôl a hen né men, tiniji ge kay aɲ bay wôm tôŋ mera. 27Ɓiɲé ka pôni bay uwôgeji Sadusiɲêɲê. Bay na ɓiɲé ka bi bôrji sa jê sé wo ɓiɲé ka ma a ré. Menba, ka pôni eraji ligi Jésu a eŋgeriri kwôlê kôl iyôŋ ba: 28«Rabi, Moyis na kelêna iyôŋ ba: ‹Hena kwôni wo yêni ré ma aɲa ré ɗi tamni mamare aɲa hende ré yê ré tô na, ôbi eŋne yêɲ kamrê biɲ yêni wo ma hen .› 29Niɲ na, ɓiɲé ka pôni na jurgem tô yêniɲare a. Kwo iyêri eŋge iyore yê ré tô menba, ma. 30Kwo têê wôô men, 31kwo subi eŋji turgôrji hende to hen iyôŋ kwôy jurgem toji hende to hen niɲba bay yêɲ ré tô menba, maji kêm. 32Cêgerji kelôg menba, iyore hende to hen ma a men. 33Iyore hende to hen na, kiriɲa ɓiɲé ka ma a jê sé ba hende yé tami i pôn ba? Wôsa bay jurgem toji hende to hen na na kwôrɲêre.» 34Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Gawrê ka sa terare a na, eŋgiɲ yirji. 35Niɲba, ka Emen bôrji mega ɓiɲé ka ɗiré biji gelê wo a era hen na, kiriɲa ɓiɲé ka ma a jê sé kamɲê hen na, bay a eŋgiɲ yirji ré. 36Bay a ma ré niɲ a men, wôsa bay yi mega manê ka derômaraŋ a iyôŋ. Bay na kam Emen wôsa Emen biji ji si kamɲê niɲ. 37Wô jê sé wo ɓiɲé ka ma na, Moyis kôba, na gel wo bay ré sa jê sé. Kwôlo ôbi na li bô magtubu a gengiɲ sa kwôli germé ka yi môɲ tare iyôŋ hen, aɲ ôbi uwôge Kelma Emen na kwo Abraham, kwo Isak naɲ kwo Jakwôb . 38Hena Emen ré na Emen wo kwôni na, gel wo kwôni bi wo hen ré mô tu geɲ, ɗiba, ôbi na Emen wo ka ma hen né. Wôsa tiri a na ɓiɲé kêm mô tu geɲ.» 39Bay derê tô tôô to Emen ka pôni kôli iyôŋ ba: «Kelma ju kôl dô.» 40Aɲ bay hare eŋgeréri kwôlê sa ani kani a niɲ. 41Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Ɓiɲé li iyeŋ aɲa kené kôl Krist, kwo Emen dôri hen ré na kuŋga kelma Dabid ba? 42Wôsa Dabid naɲ yiri kôba kôl bô magtubu toɲ kurôŋ to cay a kôl iyôŋ ba: ‹Kelma Emen na kôliɲ Kelma wuɲê iyôŋ ba: «Sa mô sa kôben woɲ gusurô a, 43kwôy wo na biɲ bay barem a yé aŋgaɲ sêlê têm .» › 44A hena Dabid ré uwôgeri Kelma, ba a lê iyeŋ a ôbi ré yé kuŋgari sôŋ ba?» 45Jésu kôliɲ bay tôri tu ɓiɲé ka mô toy kwôlê hen iyôŋ ba: 46«Berêŋge dô wô bay derê tô tôô to Emen ka gey palê naɲ bargay ka yêŋnê ka ré gel wo ciré na ka damné hen men, gey bi ɓiɲé ré liji dosé yôd yôd tu wolé men, kiriɲ ka tumô bô iyéy daɲare a men, kini emê are a a men hen. 47Men, bay gey emê yébé kaɲ mamê men, uwôlji Emen jô kibi ré hen a men na, Emen a ulê kwôlo dami sarji a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\