Luk 21

1Jésu bô kiriɲ kwari a menba, ay tiri geliɲ ɓiɲé ka eraɲ naɲ aŋgaɲ baliyare kaji sa bi kiriɲ ka bay biɲ lari a hen. Ɓiɲé bay ka hen na, na bay uɲé kêm. 2Ôbi gel iyore to pôni to na mamne toɲ hende nimré kôba, era sa bi kam selé tore wôô to nêm ani ré hen men. 3Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, mamne toɲ hende nimré hende to hen na, bi ɗê ɓiɲé bay ka hen kêm. 4Wôsa ɓiɲé bay ka hen kêm hen, bi na gursu to bay ôriɲ doyre ré niɲ hen, niɲba, hende ba, bi na lari kêm wo hende ôriɲ doyri wô keliɲ aŋgaɲ emêre hen.» 5Kiriɲa ɓiɲé ka pôni kôl kwôli iyéy Emen naɲ keram wo dôri wo bay ɗiɲ hen men, are kêm ka bay bi wô ɲaniɲ bôre hen a men ré dô menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: 6«Are bay ka ken gel hen na, wulê wo era hen na, keram wôni wo a ba, ta sa megari a ba, naɲ, bay kêm a mêniɲ.» 7Bay eŋgereri iyôŋ ba: «Kelma, kelêni kiriɲ ka yôŋ a are bay ka kêm hen ré sa ba? Men, na mi a gelé mega wo are bay ka hen ré ca sa niɲ ba men.» 8Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Berêŋge dô, bi kwôni lamêŋge ken ge kay ré, wôsa ɓiɲé kwône a ayê henen aɲ a kelê: ‹Na nôbi a na Krist, kwo Emen dôri hen› men, ‹Wulêri sa niɲ› a men na, ken ô tôrji a ré. 9Kiriɲa ken toy kwôli kumbul naɲ kwôli ɓiɲé ka kaɲ Kelma woji ôm na, ɗéŋge bôrŋge hare ré, wôsa are bay ka hen a sa môj môj dem niɲba, na gerɲé wulê bi wo hen né tô.» 10Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Tô yê pôn a lê kumbul naɲ kwo ɗaŋgi men, emê iyére to pôn a sêɲ naɲ to ɗaŋgi men, 11yebagiɲare terare to dami dami a yé men, kurôŋ naɲ ômɲare a yé naɲ sa iyére iyére men, aŋga li harê harê naɲ aŋgaɲ giɲê ka li harê harê a yé derômaraŋ a men.» 12«Niɲba, pa dema are bay ka hen ré sa tô na, bay a perêŋge men, bay a geléŋge gusiɲ men, bay a ôriɲ naɲ ken tumô bay jerê kwôlê ka bô iyéy daɲare a men, bay a ôriɲ naɲ ken daŋgay a men, tumô kilmé ka damné a men, tumô bay emê sa iyére a men, wô kibi henen. 13Are bay ka kêm hen a béŋge na geré ulê béré Kwôlo Dôri. 14Kiriɲa bay ôriɲ naɲ ken tumô bay jerê kwôlê na, ken erem wô kwôlo kené erê kelê wô jôriɲ sarŋge ré. 15Wôsa nôbi, na béŋge kwôlê woɲ kelê naɲ tu melênê wo kwôni perêrji a hen a nêmê narê naɲ ken né. 16Balêrŋge kaɲ bay yêreŋge naɲ yênêrŋge men, balê ka kwôni naɲ milɲérŋge a ayê sarŋge men, bay a lê aɲ ka pôni kwône perêrŋge a hen bay a derji. 17Ɓiɲé kêm a tôrɲêŋge wô kibi henen, 18niɲba, gusiri sarŋge pôn iyôŋ kôba, a kayê ré. 19Na wô lêŋnê wo ken lêŋnê hen aɲa kené ôriɲ biɲ kini gelê woɲ tiri hen.» 20«Kiriɲa ken gel wo asgarɲê mér Jérusalêm ta niɲ na, ken hôn wo tay mênêre na ré sa niɲ. 21Iyôŋ ba, bi ɓiɲé ka Judé ba, ge sa keram a men, ka mô Jérusalêm a ba, bi siji nô men, ka bô nono ba, bi heraji uwo ré niɲ men. 22Na hen iyôŋ hende to hen a, Emen réé geliɲ ɓiɲé gusiɲ wô kibi têriɲ mega wo na kôliɲ bô magtubu tori a hen iyôŋ. 23Wulê bi wo hen na, bô emê wo dami a lê yébé kaɲ bay kwoo men, ka kamniji yi kuba baa ya tô hen a men, wôsa gusiɲ to dami a lê ɓiɲé men, bô Emen a tari sarji a a men. 24Ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen, a deréji naɲ yebere men, bay a pôrji ôriɲ perê tô yê ɓiɲé ka sa terare a nà kêm men, bay a herédé Jérusalêm têrji a kwôy wo wulê wo Emen na biji hen a kôriɲ.» 25«Aŋgaɲ giɲê a yé sa tare a men, sa geserê a men, sa têbêŋne a a men, aɲ sa terare a nà ná, harê a deré ɓiɲé wô néé mêw wo dami wo cér men, 26harê a deré ɓiɲé wô aŋgaɲ gusiɲ ka a era sa terare a nà hen, wôsa aŋgaɲ néé ka derômaraŋ a a yebagiɲ tiɲ. 27Menba, bay a gelen nôbi Kema Gawra hera perê kiriɲ ka geri a, naɲ néé wo dami men, damɲare to dami a men. 28Kiriɲa ken gel are bay ka hen sa niɲ na, ɲanêŋge yerŋge aɲ ken dô sarŋge ta haŋge niɲ, wôsa merê sa seŋge woŋge ba ɗa niɲ.» 29Menba, Jésu ay aŋgaɲ gelé gelji kôl iyôŋ ba: «Geléŋge tôgôre naɲ gurô wo ɗaŋgi kêm. 30Kiriɲa bay ay tô jebé menba, ken hôn wo kami emen ré baa ɗa niɲ. 31Kenbay kôba, kiriɲa ken gel wo are bay ka hen sa niɲ na, ken hôn wo emê iyére to Emen ré ɗa niɲ. 32Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, gawrê ka haw hen na, ka pôni a ba geɲ kiriɲa are bay ka hen a saɲ hen. 33Derômaraŋ naɲ sa terare a naɲê, niɲba, kwôlê wuɲê na, a naɲê ré kwôy.» 34«Ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a bi emê naɲ aŋgaɲ yê naɲ suné aŋga sa terare a nà, ma lê aɲ bôrŋge a gôrbiɲ sa wulê wo nôbi Kema Gawra na heraɲ hen, réba na sé sarŋge a dus. 35Wôsa wulê bi wo hen, a sa mega bera iyôŋ sa ɓiɲé ka sa terare a nà kêm. 36Merêŋge geɲ sa uwôlê Emen a yôd yôd bi Emen béŋge néé bi ken gôliɲ sa aŋga kêm ka a sa sarŋge a hen aɲ bi ken ɗibiɲ ta tumôn nôbi Kema Gawra.» 37Tu tare ba, Jésu geliɲ ɓiɲé are derô haba wo iyéy Emen a, aɲ perare ba, ôbi si ô wulê sa Keram wo Olibiyé a kwôy kwôy. 38Menba, ɓiɲé kêm era ligiri a naɲ tô kiriɲ cud wô toyé kwôlê wori bô iyéy Emen a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\