Luk 22

1Geserê wo bay li naɲ mapa wo wubere naɲ bô wo na Pak hen ba ɗa. 2Menba, damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay derê tô tôô to Emen woge geré wô deré Jésu, niɲba, bay hariɲ ɓiɲé. 3Menba, Sidan ô bô Judas wo bay uwôgeri Iskariyôt wo na ôbi tô Jésu wo pôni perê ka môj kibi wôô hen. 4Ôbi ô iyêlê naɲ damné kaɲ bay bê kwôbe men, bay gemé iyéy Emen men, wô wogé geré woɲ ɓeré Jésu. 5Bay li yi derê damaŋ aɲ bay genge ciré biri gursu. 6Ôbi gey naɲ ci aɲ woge geré wo ɗiré ɓeré Jésu biji wolé ɗiba tu ɓiɲé a ré. 7Naɲ sa geserê wo bay li naɲ mapa wo wubere naɲ bô hen baa ya tô menba, sa nêm kemnêŋ wo bay ré duu kam gamgê wô liɲ geserê Pak bi wo hen. 8Jésu jé Piyêr naɲ Ja aɲ kôlji iyôŋ ba: «Erêŋge ken ô ɓeré sa tê Pak wo naa emêŋge hen.» 9Bay kôli iyôŋ ba: «Na yôŋ a jeré gey bi niné ô ɓeré sa tê Pak na ya ba?» 10Ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Kiriɲa ka erê biɲ perê ira na, ka uɲé gawra wo pôni ay téwre sari a eraɲ si tumôrŋge. Erêŋge tôri a kwôy derô haba wo ôbi a siɲ ya. 11Aɲ ken kôliɲ ôbi iyéy iyére bi wo hen iyôŋ ba: ‹Rabi kôl iyôŋ ba, bô iyére to yôŋ, a ɗiré ômiɲ emê woɲ Pak naɲ bay tôri ya ba?› 12Menba, ôbi a geléŋge bô iyére to dami ta to bay ɲan bôre kô niɲ. Na ya hende to hen a kené ɓeré sa tê Pak ya.» 13Bay ô menba, uwoɲji are kêm mega wo Jésu ré kelaji hen iyôŋ menba, bay ɓu sa tê Pak ya. 14Kiriɲa tayreri nêm menba, Jésu mô ôm emê naɲ bay tôri. 15Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «En ôriɲ doy bi ené emê Pak bi wo hen môj môj naɲ ken dema ené geliɲ gusiɲ tô. 16Wôsa en kelêŋge, na emê kwo ɗaŋgi ré niɲ kwôy wo merê sa seŋge wo geserê woɲ Pak bi wo hen kôl kwôli hen na, kibri a deriɲ bô emê iyére to Emen a.» 17Menba, ôbi ay gwoy care toɲ yê tiɲaɗor aɲ liɲ Emen dosé sara menba, kôl iyôŋ ba: «Eŋgéŋge ken céɲ. 18Wôsa en kelêŋge na hô yê care toɲ yê tiɲaɗor hende to hen ré niɲ kwôy wo emê iyére to Emen a saɲ.» 19Men, ôbi hô ay mapa aɲ kiriɲa liɲ Emen dosé sara menba, ɓiilê biɲ bay tôri aɲ kôl iyôŋ ba: «Kwo nà ná, yi mega kurôŋgi yen wo na ayê bé wô sarŋge, lêŋge hen iyôŋ iyôŋ ken ermiɲ san a.» 20Men, ôbi biji care toɲ yê tiɲaɗor mega wo ôbi ré biji mapa hen iyôŋ cêgi emê a aɲ ôbi kôl iyôŋ ba: «Gwoy care toɲ yê tiɲaɗor to nà ná, na gwore to gel biɲare to kôrbi to Emen naɲ ɓiɲé naɲ geré wo kwôbren wo a biɲ tôŋ wô sarŋge hen.» 21«Gel, kwo a ayê san hen ôm emê naɲ en. 22Nôbi Kema Gawra, na erê naɲ geré wo Emen na genge. Niɲba, bô emê a kuriɲ sa kwôni wo ay san nôbi Kema Gawra hen.» 23Menba, bay ɲamniɲ kôl iyôŋ ba: «I a lê hen iyôŋ perêrna nà ba?» 24Bay tô Jésu nariɲ naɲ néérji wô sa i a ré yé kwo dami perêrji a hen ba? 25Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Kilmé ka sa terare a nà ná, ôm sa ɓiɲé kaji men, ka naɲ kenare tôni ba, li bay uwôgeji bay lê derê men. 26Dô wo kenbay ken li hen iyôŋ né. Niɲba, bi kwo dami perêrŋge a ba, bi yi kwo dê men, kwo ôm sa kiriɲ ba, bi yi mega mana iyôŋ men. 27Turŋge kenbay a ba, i a na kwo dami ba? Kwo mô tôŋ wô emê hen laba, kwo li jé hen ɗi ba? Na kwo mô tôŋ wô emê hen né ba? Niɲba, nôbi en mô perêrŋge a môɲ mana iyôŋ. 28Kenbay kena ɓiɲé ka lêŋnê naɲ en perê gusiɲ a. 29Ôbi a, mega wo Iban né ben emê iyére tori hen iyôŋ na, nôbi kôba, en béŋge hen iyôŋ men. 30Ka emê men, yê men, naɲ en bô emê iyére tiɲê a men, ka merê sa gagay kenare a wô emê tô môɲ wo Israyêl wo môj kibi wôô hen a men.» 31Kelma kôl iyôŋ ba: «Simô, Simô, bô dô réba Sidan eŋgere ɗiré yéŋge mega wo bay yéɲ kaw ciré dôriɲ kalmê ka habiɲ aɲ hen iyôŋ. 32Niɲba, nôbi en uwôl Emen wô sam, bi ayê bôô wom ré mêniɲ né. Aɲ wulê wo já buloɲ heraɲ yen a hen na, já yé ôbi dôbiɲ yênêm ibiyare bôrji a.» 33Piyêr kôli iyôŋ ba: «Kelma, nôbi naɲ jôbi na, ré na daŋgay, ré na temare kôba, na ba cêgê ré.» 34Jésu kôli iyôŋ ba: «En kôlem, Piyêr, kura a yilé ré tô menba, já kelê têê subu jeré hônen né.» 35Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Kiriɲa na en jéŋge aɲ na ken ay gursu ré men, magela woɲ bê bargay wôni ré men, garbê ré a men, hen ba, mi a naɲêŋge ba?» Bay uwôli sara iyôŋ ba: «Ani na naɲêni ré.» 36Ôbi kôlji iyôŋ ba: «Haw hen na, kwôni wo naɲ gursu ba, bi ay men, kwo naɲ magela woɲ bê bargay ya ba, bi ay men, kwo yebere tori toɲ kaskar naɲ ba, bi ay bargay kari keléɲ aɲ keliɲ yebere toɲ kaskar men. 37Wôsa en kelêŋge, na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Bay dôŋseri naɲ bay ɗagê sa tôô .› Aɲ kwo gengiɲ san ba, ariri a liɲ.» 38Bay kôl iyôŋ ba: «Kelma, gel yebere toɲ kaskar wôô yi na.» Ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Nêm iyôŋ.» 39Menba, Jésu si aɲ ô sa Keram wo Olibiyé mega wo ôbi lêrê gaŋ gaŋ hen iyôŋ menba, bay tôri ô naɲ ɗi. 40Kiriɲa bay ô biɲ menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Uwôlêŋge Emen bi ken kuriɲ bô aŋgaɲ lamê ré.» 41Menba, Jésu dô tori wolé kelaŋ dê naɲ ci aɲ cubu gubari tôŋ aɲ uwôl Emen kôl iyôŋ ba: 42«Iban, hena jeré gey ba, ju nôgê gwoy kam toɲ gusiɲ hende to hen wolé. Iyôŋ hari kôba, bi bô geyé wuɲê nôbi a liɲ ré, niɲba, kwom jôbi ɗi.» [ 43Menba, mana wo derômaraŋ a si sari a aɲ dôbri ibiyare bôri a. 44Aŋgê liri menba, ôbi uwôl Emen yôd yôd naɲ néri aɲ eŋjeléri biliɲ yi môɲ kumi kwôbe iyôŋ heriɲ tôŋ terare a.] 45Kiriɲa ôbi uwôl Emen hen niɲ, menba, ôbi hena hera ligi bay tôri a menba, uwoɲji tô kum a wôsa tu ɲa ɗê sarji. 46Ôbi kôlji iyôŋ ba: «Kamaŋ! wô mi a kené yi kum ba? Henaŋge ta ken uwôl Emen bi ken heriɲ bô aŋgaɲ lamê ré.» 47Jésu iyêl baa ya tô menba, kwônê ɓiɲé soji. Judas ôbi tô Jésu perê ka môj kibi wôô hen dera tumôrji, menba, ôbi era ligi Jésu a wô ibé tô mari wô liri dosé. 48Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Judas, na naɲ ibé tô maa liɲ dosé aɲa jeré ayiɲ san nôbi Kema Gawra hen ba?» 49Kiriɲa bay tôri ka mééri hen gel hen iyôŋ menba, kôlji iyôŋ ba: «Kelma niné sêji naɲ yebere toɲ kaskar ba?» 50Menba, kwo pôni di maa mana wo dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe woɲ gusurô jô. 51Menba, Jésu jôrji aɲ kôl iyôŋ ba: «Ɗéŋgeji bay li.» Menba, ôbi hebe maa mana bi wo aɲ ji. 52Jésu kôliɲ damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay sa bay gemé iyéy Emen naɲ bay sa ɓiɲé ka era wô ɓeréri hen iyôŋ ba: «Ken ayen liɲ gemsa laba, wô mi a kené eraɲ naɲ yebere toɲ kaskar men, kwore men, ba? 53Kiriɲa na en mô naɲ ken sa pôn pôn bô iyéy Emen hen ba, na ken ɓuren né wô mi ba? Niɲba, haw hen na tare toŋge men, kiriɲ ka hendi a gelé néé woji nô men hen.» 54Bay ɓiri ôriɲ siɲ iyé dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe a. Piyêr ô tôri dôriɲ tôri cêgê. 55Bay lam tare dami derô haba a aɲ môrji iyêbe aɲ Piyêr kôba mô perêrji a men. 56Hende jé to pôni gel Piyêr mô iyêbe tare menba, hende bôri ɗééɲ aɲ kôl iyôŋ ba: «Gawra wo nà kôba, na ô naɲ ɗi men ré ba?» 57Menba, ôbi uwôsur kôl iyôŋ ba: «Iyore, en hôni ré.» 58Sem cêgê menba, kwo ɗaŋgi gili aɲ kôli iyôŋ ba: «Jôbi kôba, ju na kwoji men ré ba?» Menba, ôbi uwôsur kôl iyôŋ ba: «Ena kwoji ré.» 59Tare pôn cêgê menba, kwo ɗaŋgi kôl iyôŋ ba: «Na tiri yôd, gawra bi wo hen, na ô naɲ ɗi men, wôsa ôbi na kwo Galilé.» 60Menba, Piyêr uwôli sara iyôŋ ba: «En hôn bô kwôlo ju kôl hen né.» Kiriɲa ôbi iyêl baa ya tô menba, kura yel men. 61Kiriɲ bay ka hen na, Kelma bul bô Piyêr ɗéɲ menba, Piyêr erem sa kwôlo Kelma na kôli hen: «Pa dema kura ré yel tô ba, já uwôserê têê subu jeré hônen né.» 62Ôbi si nô aɲ sôm ɓugerôg ɓugerôg. 63Gawrê ka gem Jésu hen ayrêri men, sêri men. 64Bay ha tiri ta aɲ eŋgereri iyôŋ ba: «Li yem môɲ ôbi kibi Emen iyôŋ, aɲ ju kelêni i a dêm hen ba?» 65Menba, bay tiréri damaŋ. 66Kiriɲa kiriɲ wôl menba, daɲare to surɲê men, damné kaɲ bay bê kwôbe men, bay derê tô tôô to Emen a men daɲji. Aɲ bay ôriɲ naɲ Jésu tumô bay jerê kwôlê sa Jubɲê. 67Aɲ bay kôli iyôŋ ba: «Hena jeré na Krist, kwo Emen dôri hen ba, ju kelêni.» Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Hena ené kelêŋge kôba, ka bê bôrŋge sara ré, 68men, hena ené eŋgeréŋge kwôlê kôba, ka uwôlen sara ré a men. 69Niɲba, ayiɲ tôri haw hen na, nôbi Kema Gawra na merê sa kôbi gusurô wo Emen woɲ ôbi néé a.» 70Bay kêm kôli iyôŋ ba: «Iyôŋ ba, ju na Kema Emen ta!» Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Ôbi a kené kôl hen, ena Kema Emen.» 71Menba, bay kôl iyôŋ ba: «Nana gey bi kwôni wo ɗaŋgi ré derêna kwôli sôŋ ba? Nana toy naɲ marna kibri a niɲ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\