Luk 23

1Menba, bay jerê kwôlê sa Jubɲê hena kêm ôriɲ naɲ ɗi tumô ôbi emê iyére Pilat a. 2Bay ɗiri kwôlê sari a kôl iyôŋ ba: «Gawra wo nà ná, nini uwôɲni sa mênê ɓiɲé kani a men, jôrji bi bay ré têbe wôgê wo kelma wo dami Sésar men, kôl ɗiré na Krist, kwo Emen dôri hen wo na kelma ôbi emê sa iyére hen.» 3Menba, Pilat eŋgeriri iyôŋ ba: «Ju na kelma ôbi emê sa iyé Jubɲê bi ba?» Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Jôbi a kelê hen.» 4Menba, Pilat kôliɲ damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ kwônê ɓiɲé iyôŋ ba: «En uwôɲ kwôlê wôni woɲ ɓeréri ré.» 5Niɲba, bay kôl môj kôl iyôŋ ba: «Ôbi sôge tô ɓiɲé men, gelji are ayiɲ tôri Galilé, sa iyé Judé kêm aɲ kwôy saɲ tôŋ na.» 6Kiriɲa bay kôl hen iyôŋ menba, Pilat eŋgere na ba, ôbi ré na kwo Galilé ba? 7Menba, kiriɲa ôbi hôn wo Jésu ré na bô emê wo Hérôd a menba, ôbi jéɲ naɲ ɗi biɲ Hérôd wôsa wulê bi wo hen na, ôbi na Jérusalêm a ya men. 8Kiriɲa Hérôd gel Jésu menba, yiri dôri gaɲ wôsa ôbi ôriɲ doy geléri na ca yeŋ wô kwôlo ôbi toy gengiɲ sari hen men, ôbi gey gelé aŋgaɲ giɲê ka ôbi li hen a men. 9Ôbi eŋgereri kwôlê kwône niɲba, Jésu uwôli kwôlê wôni sara ré. 10Damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay derê tô tôô to Emen ɗibiji kiriɲ bay ka hen ya men, aɲ ɗiri kwôlo dami dami sari a naɲ bô tarê. 11Hérôd naɲ asgarɲê kari bôri mega ani ré iyôŋ men, ayrêri men, bay dôbri bargay ka eŋné aɲ dageri hôriɲ biɲ Pilat. 12Sa hende to hen na, si Hérôd naɲ Pilat ɓirji milɲare hôriɲ wôsa bay na na janê tumô. 13Pilat jé uwôga damné kaɲ bay bê kwôbe men, kilmé men, kwônê ɓiɲé a men. 14Aɲ kôlji iyôŋ ba: «Ken eraɲ naɲ gawra wo na ben aɲ ken kôl iyôŋ ba, ôbi ré mêne ɓiɲé, niɲba, kiriɲa en eŋgeriri turŋge a nà ná, en uwôɲ perê kwôlo kêm wo ken ɗiri sari hen kwo nêm ɓeréri ba, naɲ. 15Hérôd kôba, na iyôŋ hende to hen, na ôbi a, ôbi ré joɲ naɲ ɗi heraɲ ben hen. Iyôŋ ba, ani ka ôbi li ka nêm deréri ba, naɲ. 16Na béé bi bay sêri naɲ tinêre aɲ na uwôli ta mera.» [ 17Elê elê naɲ sa geserê Pak na, Pilat ulêrê daŋgay pôn ta ta.] 18Menba, bay kôl kibriji pôn kag kôl iyôŋ ba: «Diri aɲ ju uwôl Barabas ta béni ɗi.» 19Bay na ɓu Barabas wôsa bay na sôge tô ɓiɲé derô ira bi bay ré kaɲ kelma woji men, ôbi na duu temare a men. 20Pilat hô eŋgereji wôsa ôbi gey ulê Jésu ta. 21Niɲba, bay kaɲ aɲ kôl naɲ nérji kôl iyôŋ ba: «Ɓééri sa gurô tagelê, ɓééri sa gurô tagelê.» 22Têê subu wori Pilat eŋgereji iyôŋ ba: «Gawra bi wo hen, li na mi ka habiɲ ba? En gel ani yiri a ka nêm deréri ré. Na béé bay a sêri naɲ tinêre aɲ na ulêri ta mera.» 23Niɲba, bay uwôli bay ré ɓééri ta môj môj aɲ bay kôl ba, kelê, kôl ba, kelê. 24Menba, are bay ka bay eŋgere hen na, Pilat gey naɲ ci sara. 25Ôbi uwôl kwo yi daŋgay a wôsa ôbi na sôge tô ɓiɲé bi bay ré kaɲ kelma woji hen men, wô sa deré temare men hen ta. Ôbi wo bay eŋgereri bi, menba, ôbi nôge Jésu biji bi bay ré liɲ aŋga bôrji ré gey. 26Kiriɲa bay ɓu Jésu ôriɲ menba, gawra wo pôni bay uwôgeri Simô, ôbi na kwôni wo Sirên uwo nono menba, asgarɲê ɓiri biri ay gurô tagelê wo Jésu ôriɲ tôri a. 27Kwônê ɓiɲé ô tôri a, aɲ perê ɓiɲé bay ka hen na, yébé ka pôni ɓar sêɲ deŋgôrji. 28Jésu bul uɲéji aɲ kôlji iyôŋ ba: «Kenbay yébé ka Jérusalêm, sômêŋge san a ré, niɲba, ken sôm wô sarŋge kenbay men, wô sa kamneŋge a men ɗi. 29Wôsa wulê wo era hen na, bay a kelê iyôŋ ba: ‹Yi derê yi wô sa yébé ka yê woji naɲ hen men, ka na ba yê tô hen men, ka sa pôn iyôŋ biɲ kamrê kuba ré hen a men.› 30Aɲ ɓiɲé a kôliɲ keram iyôŋ ba: ‹Heriɲge sarni a› men, bay a kôliɲ gôserew ‹Uwôbêni› men. 31Wôsa hena bay ré lên nôbi wo en yi môɲ gurô wo geɲ iyôŋ hen, hen iyôŋ ba, kwoŋge kenbay ka ken yi môɲ gurô wo hay hen ba, a sa yé iyeŋ ba?» 32Bay ôriɲ naɲ ɓiɲé ka ɗaŋgi wôô ka na bay bô habrê wô deréji naɲ Jésu men. 33Kiriɲa bay sa kiriɲ ka bay uwôgeji ibé sa gawra hen menba, bay ɓér Jésu sa gurô tagelê naɲ bay bô habrê ka wôô kwo pôni bay ɓééri sa gurô tagelê wori a sa kôbi Jésu woɲ gusurô men, kwo pôni bay ɓééri sa gurô tagelê wori a sa kôbi Jésu ma men. 34Jésu kôl iyôŋ ba: «Iban, ɗi bôm jal sarji a, wôsa aŋga bay li hen na, bay hôn né.» Aɲ bay pô bargay kari céɲji naɲ geré wo jalaw terê. 35Kwônê ɓiɲé ɗubu ya gel. Bay sa Jubɲê ba, ayrêri aɲ kôl iyôŋ ba: «Ôbi gôliɲ naɲ ɓiɲé menba, bi gôliɲ naɲ yiri hari niɲ ta, ôbi wo kôl ɗiré na Krist, kwo Emen dôri hen!» 36Asgarɲê kôba ayrêri aɲ eraɲji naɲ kam ka tayi ciré biri aɲ bay kôl iyôŋ ba: 37«Hena jeré na kelma wo Jubɲê ba, ju gôliɲ naɲ yem.» 38Bay li are di yi gurô a ta sari a ta kôl iyôŋ ba: «Gawra bi wo hen, na kelma wo Jubɲê.» 39Ôbi bô habrê wo pôni wo bay ɓééri naɲ ɗi hen tiréri kôl iyôŋ ba: «Ju na Krist, kwo Emen dôri hen ré ba? Iyôŋ ba, ju gôliɲ naɲ yem men, ju gôliɲ naɲ ni men.» 40Kwo pôni hen, kôliɲ megari na iyôŋ ba: «Ju hariɲ Emen né kwôy ba? Jôbi kôba, ju geliɲ gusiɲ hende to hen men. 41Kwona nabay ba, na jé lêrena wo habiɲ a nana geliɲ gusiɲ hen, niɲba ôbi ba, li ani kani ka habiɲ né.» 42Menba, ôbi kôl iyôŋ ba: «Jésu erem san a kiriɲa já hera wô emê kenare.» 43Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «En kôlem na tiri, kemnêŋ hende to hen já merê naɲ en Paradis a ka na kiriɲ ka dôri hen.» 44Kiriɲa tare ɗubu ɗiŋne menba, kiriɲ hendu sa terare a nà kêm kwôy wo yébé ayiɲ sa tôɲne ta. 45Aɲ tu tare têliɲ ta. Menba, bargay ka bay ha jôriɲ bô iyéy Emen a hen yêgiɲ derôre a. 46Menba, Jésu jô gura wo dami kôl iyôŋ ba: «Iban, en bem tunun a kôm a.» Kiriɲa ôbi kôl hen iyôŋ menba, kibri wôm hari niɲ. 47Kiriɲa dami wo asgarɲê ɗebu gel hen iyôŋ menba, ôbi heram Emen kôl iyôŋ ba: «Gawra bi wo hen na, na gawra woɲ derôre tiri a men.» 48Kiriɲ bay ka hen, ɓiɲé kêm ka ɗubu ya, gelji are bay ka hen na, bay sêêrê deŋgôrji hôriɲ iɲ. 49Milɲéri kêm ɗebu sêd wolé naɲ yébé ka era tôri a ca yeŋ Galilé hen, kôba, ɗebu ya, gel men. 50Gawra wo pôni hini na Josêp, ôbi na perê bay jerê kwôlê sa Jubɲê hen. Ôbi na kwôni wo dôri men, kwoɲ derôre a men. 51Ôbi na biɲ naɲ megêri sa ermé woji a ré men, sa jé lêreji a ré a men, wo bay na li naɲ Jésu hen. Ôbi na gawra wo sa iyé Arimaté bô emê wo Judé. Ôbi na mô gem emê iyére to Emen. 52Ôbi ô uɲé Pilat aɲ eŋgereri temay Jésu. 53Ôbi dô temay Jésu tôŋ sa gurô tagelê aɲ lêgeriri naɲ kibi bargay aɲ ô emé kamɲê ka bay kerge bô keram a ka kwôni emiɲ ya tumô ré tô hen. 54Na wulê wo bay ɓeriɲ sa têrji, wôsa sa merê ta ba ɗa. 55Yébé ka ré era tôri ca Galilé yeŋ hen na, ôrji tô Josêp a, bay gel sa kamɲê men, ulê wo bay uwôliɲ temay Jésu hen a men. 56Menba, bay belji hô ô ɲanê sa tê weŋ wo ɗiɲé hen men, ider a men hen wô bê sa temay Jésu a. Menba, dôrji bul naɲ sa merê ta mega tôô kôl hen iyôŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\