Luk 24

1Aɲ naɲ sa demas tô kiriɲ cud menba, yébé ka henaŋ dôrji bul naɲ sa merê ta hen heraji sa kamɲê naɲ weŋ men, ider wo ɗiɲé dô hen men wo bay henaŋ ɓu sa têri hen. 2Bay gel kulmaŋ keram wo luge kibi kamɲê hen gerŋgiɲ yi wolé. 3Menba, bay si bô kamɲê, menba, bay gel temay Kelma Jésu ré. 4Kiriɲa bay ɲamniɲ na ba, mi a ré yé hen iyôŋ ba tô menba, gawrê wôô ka bargay kaji bôderê terij terij siji ɗibiji tumôrji a. 5Menba, harê li yébé bay ka hen aɲ bay di kuniji tôŋ, gawrê bay ka hen kôlji iyôŋ ba: «Wô mi a kené woge kwôni wo mô geɲ perê ka ma a ba? 6Ôbi ji si ɗiba ôbi naɲ na. Erméŋge sa kwôlo ôbi na kelêŋge kiriɲa ôbi na baɲ Galilé tô hen. 7Ôbi na kôl iyôŋ ba: ‹Nôbi Kema Gawra na uwôliɲ kôbi bay lê têriɲ a, bay a ɓéren sa gurô tagelê aɲ sa wôô, subu tori menba, na jê sé kamɲê.› » 8Kiriɲ bay ka hen menba, bay hô erem sa kwôlo Jésu bi wo hen a. 9Bay heraji sa dôriɲ bay tô Jésu ka môj kibi pôn hen kwôlê bi wo hen men, bay kôliɲ ka ɗaŋgi kêm a men. 10Yébé bay ka hen na, na Mari to Magdala men, Jan men, Mari toɲ yoo Jak naɲ megêrji ka na ô naɲ ci hen kôba, kôliɲji bay tô Jésu men. 11Niɲba, bay bô kwôlê bi wo hen yi mega dilemne iyôŋ tirji a, ɗiba, bay bi bôrji sa kwôlo yébé bi wo hen a ré. 12Niɲba, Piyêr ge ô sa kamɲê, ôbi doŋge niɲba, gel na bargay ka bay na lêgeriɲ Jésu hen mera, menba, ôbi bul hô aɲ tini ge kay sa are bay ka li are hen. 13Wulê bi wo hen na, bay tôri wôô perêrji a hen ôrji ca erê Emayus a. Emayus na, na kilomêter môj kibi wôô naɲ Jérusalêm. 14Bay dô kwôli are bay ka kêm ka ré li are hen. 15Kiriɲa bay iyêl hen iyôŋ menba, Jésu si sarji a aɲ ô naɲ ci. 16Niɲba, ani jôrji bi bay ré hôni. 17Ôbi kôlji iyôŋ ba: «Na kwôli mi a, kené iyêl ôriɲ hen ba?» Menba, bay ɗebu tôŋ, menba, tirji mêne. 18Kwo pôni perêrji a hen bay uwôgeri Kléyopas uwôli sara iyôŋ ba: «Jôbi pôn nêŋ ham Jérusalêm a hen a henê aŋga li are bô wulê bi wo hen a ré!» 19Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Na mi a lê are ba?» Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Kwôlo gengiɲ sa Jésu wo Najarêt wo na ôbi kibi Emen woɲ ôbi néé men, ôbi kôl kwôlê men, li are a men, naɲ néé tumô Emen a men, tumô gawrê a men. 20Damné kaɲ bay bê kwôbe kana naɲ kilmé ɓiri ɗiri kwôli temare sari a aɲ bay ɓééri sa gurô tagelê. 21Nibay ba, nini kôl yaŋ ba ôbi a ré derê Israyêl bô lemnare a. Niɲba, sa are bay ka kêm hen na, li sa subu niɲ wo are bay ka kêm li are. 22Niɲba, yébé kani ka pôni li tinini ge kay wôsa bay ô sa kamɲê naɲ tô kiriɲ cud menba, 23bay uwôɲ temayri ré menba, bay hera sa kôl iyôŋ ba manê ka derômaraŋ a ré jôrji aɲ ré kôlji ôbi ré mô geɲ. 24Megêrni ka pôni ô sa kamɲê menba, uwoɲji are bay ka hen mega yébé ré kôliɲ iyôŋ niɲba, ôbi ba, bay gili ré.» 25Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Ayi! gawrê ka henê aŋgaji naɲ hen, ken jal sa bê bôrŋge sa kwôlo bay kibi Emen na kôl, kôl iyôŋ ba: 26Krist, kwo Emen dôri hen ré geliɲ gusiɲ dema ré merê bô derê a tô ré ba?» 27Ôbi dôrji bô magtubu to Emen to kôl gengiɲ sari. Aɲ ayiɲ tôri sa magtubu to Moyis a kwôy saɲ sa magtubu to bay kibi Emen a. 28Kiriɲa bay ba ɗa naɲ iyére to bay ca erê ya hen menba, ôbi li môɲ ɗiré erê kelaŋgê iyôŋ. 29Menba, bay jôri môj môj kôl iyôŋ ba: «Mô naɲ ni wôsa tare kuriɲ niɲ men, kiriɲ kô niɲ a men.» Menba, ôbi ô ira naɲ ci. 30Kiriɲa ôbi mô emê naɲ ci menba, ôbi ay mapa aɲ liɲ Emen dosé menba, ɓôl aɲ biji. 31Kiriɲ bay ka hen menba, tirji yêgiɲ aɲ bay hôni menba, bay gili ré niɲ. 32Menba, bay kôl iyôŋ ba: «Ani ré uwoy bôrna môɲ tare iyôŋ kiriɲa ôbi ré derêna bô magtubu tô geré hen né ba?» 33Kiriɲ bay ka hen na, bay bul hô Jérusalêm a, bay uwôɲ bay tôri ka môj kibi pôn hen naɲ ka ɗaŋgi daɲji. 34Aɲ ka daɲji hen, kôliɲ ka uwo Emayus a hen iyôŋ ba: «Kelma ji si kamɲê na tiri, aɲ ôbi si sa Simô a.» 35Menba, bay dô kwôli aŋga ré li are tô geré hen men, jôriɲare to tirji ré jôriɲ sari a kiriɲa ôbi ré ɓôl mapa biji hen men. 36Bay iyêl hen iyôŋ baa ya tô menba, Jésu si ɗebu derôrji a aɲ kôlji iyôŋ ba: «Bi bô jalê wo Emen ba, naɲ ken.» 37Harê duu bay tô Jésu aɲ bay kôl yaŋ ba ciré gel na kamɲê kani. 38Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Ken hare wô mi ba? Wô mi a kené meremné ba? 39Geléŋge kôben naɲ têên, na nôbi naɲ yen. Hebenge ken gel, tunu ôriɲ naɲ kurôŋgi ré men, ibé ré men, mega wo ken gel yen a hen iyôŋ.» 40Ôbi kôl hen iyôŋ menba, gelji kôbri naɲ têêri. 41Yirji dôrji derê wo bay nêm bê bôrji sara ré men, tiniji ge kay baa ya a men, aɲ ôbi kôlji iyôŋ ba: «Ken ôriɲ naɲ ani kaɲ emê ré ba?» 42Menba, bay biri kuyê kaɲ payê. 43Ôbi eŋge aɲ ôm tirji a. 44Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Na kwôlo na en kelêŋge kiriɲa na en baɲ naɲ ken ôbi a hen: kwôlo na kôliɲ gengiɲ san bô magtubu tôô to Moyis a men, bay kibi Emen naɲ kurôŋ kibé a men, hen a ariri ré liɲ hen.» 45Kiriɲ bay ka hen menba, ôbi bi tirji jôriɲ bi bay ré hôn bô magtubu to Emen. 46Aɲ kôlji iyôŋ ba: «Na mega wo na liɲ kôl iyôŋ ba: Krist, kwô Emen dôri hen, a geliɲ gusiɲ aɲ sa wôô, subu tori menba, ôbi a jê sé kamɲê. 47Men, bay a ulê béré biɲ tô yê ɓiɲé ré ɗi tô têriɲ lêreji baa aɲ bi Emen ré ɗiɲ bôri jal sarji a kêm, ayiɲ tôri Jérusalêm a tumô. 48Na ken gel are bay ka hen naɲ turŋge aɲ kenbay a yé bay dôriɲ ɓiɲé kwôliji. 49Nôbi na joɲ naɲ aŋga Iban na ayiɲ tôô ben hen. Kenbay ba, ken mô na hende to hen kwôy wo ka uwôɲiɲ néé wo hena derômaraŋ a.» 50Menba, ôbi ôriɲ naɲ ci si Bétani iyôŋ aɲ pô kôbri ta tôriɲ kibri a sarji a. 51Kiriɲa ôbi tô kibri sarji a baa ya tô menba, Emen ayri ôriɲ ta derômaraŋ a. 52Kwoji bay ba, kiriɲa bay di kwiniji tôŋ aɲ heramiri menba, bay bul hô Jérusalêm a naɲ yi derê wo dami. 53Aɲ sa pôn pôn bay mô derô haba wo iyéy Emen a ayiɲ kibi Emen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\