Luk 3

1Bô elê môj kibi bay wo emê iyére to Tibêr Sésar kelma wo dami wo Rômêɲê hen na, Pos Pilat wo Sésar na ɗiri ôm iyére to Judé men, Hérôd na na kelma sa terare to Galilé men, yêni Pilip na na kelma sa terare to Ituré men, to Trakwonitid a men, Lisaniya na na kelma sa terare to Abilên a a men. 2Si Aan naɲ Kayib ná damné ka damné kaɲ bay bê kwôbe. Bô elê bi wo hen a ná, Emen biɲ Ja kema Jakari kwôli a kibri a derô gwôlê. 3Menba, Ja hena ô gôr sa iyére kêm to yi têm têm kibi cér wo Jurdê hen. Aɲ kôl iyôŋ ba: «Beléŋge cêgerŋge biɲ têriɲ aɲ ken li batêm aɲ bi Emen né ɗiɲ bôri jalê sa têriɲ toŋge a.» 4Ôbi a, kwôlo ôbi kibi Emen Esay na kôl bô magtubu tori a hen ré ô ya têj têj hen. Ôbi na kôl iyôŋ ba: «Bay toy tôô kwôni wo uwôl gura derô gwôlê kôl iyôŋ ba: ‹Ɲanêŋge geré wo Kelma men, ɲanêŋge kam geré kari bi ô derôre a men. 5Tu ɗogé kêm a ligiɲ men, keram naɲ sa gôserew a hera némiɲ naɲ sa terare men, geré wo kwôŋgi a yé derôre men, geré wo yi jerew ba ɲaniɲ némiɲ a men. 6Aɲ ɓiɲé kêm a gelé gelê wo Emen biɲ ɓiɲé hen .› » 7Ja kôliɲ kwônê ɓiɲé ka era bi ôbi ré liji batêm hen iyôŋ ba: «Kenbay ka ken yi môɲ jênêre iyôŋ hen, na i a geléŋge bi kené geriɲ uwoŋge wo Emen wo a era hen ba? 8Bi jé lêreŋge gel wo kené bul cêgerŋge biɲ têriɲ toŋge, aɲ ken ɗi kelê ‹Abraham na ibarni, Abraham na ibarni› hen baa niɲ, wôsa en kelêŋge, jerew wo yi na, Emen a nêmê belé liɲ kamrê biɲ Abraham. 9Haw hen na, tigre yi tô gurô pôn pôn niɲ aɲ gurô wo yôŋ yôŋ wo yêri dô ré ba, a diɲ jôriɲ aɲ uwôliɲ tare a.» 10Kwônê ɓiɲé eŋgere Ja iyôŋ ba: «Na mi a niné lê ba?» 11Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Hena kwôni ré naɲ bargay wôô ba, bi biɲ kwo ôriɲ né hen pôn men, kwo ôriɲ aŋgaɲ emê ba, bi biɲ kwo naɲni hen men.» 12Bay eŋgé wôgê kôba era sa li batêm men, aɲ eŋgeriɲji Ja iyôŋ ba: «Rabi, na mi a niné lê ba?» 13Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Wôgê bi wo bay genge hen a kené eŋgé, ɗiba ken eŋge ani kani a sara ré.» 14Asgarɲê kôba era sa eŋgeriri iyôŋ ba: «A nibay ba, niné li iyeŋ ba?» Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Eŋgéŋge gursu kôbi kwôni a naɲ kabrê iyêrê ré men, piyêŋge kwôlê ɗiɲ kwôni sari a wô uwôɲiɲ gursu toni ré a men. Niɲba, ken cebe turŋge a sa sa kôbreŋge wo bay têbêŋge hen mera.» 15Ɓiɲé mô gem aɲ i ba erem bôri a kôl iyôŋ ba: «Ôbi a na Krist, kwo Emen dôri hen ba?» 16Menba, Ja uwôlji sara kêm kôl iyôŋ ba: «Nôbi ba, en lêŋge batêm na naɲ kam, niɲba, ôbi wo era hen na, na kwo nééri ɗê kuɲê aɲ en nêm beseré gaŋgi garbê kaɲ têri ré. Ôbi a lêŋge batêm naɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê men, naɲ tare a men. 17Ôbi ɓu gwore toɲ péé kaw kôbri a wô labiɲ kiriɲ kaɲ péé kaw kari ya, aɲ a pera kaw kari eraɲ bê a bô béér a. Kurmérji ba, ôbi a uwoyé aɲ bô tare to eŋge bariɲ né yôd hen.» 18Na hen iyôŋ men, naɲ gelé kwôlo ɗaŋgi a men, a Ja ré uwôliɲ béré Kwôlo Dôri biɲ ɓiɲé. 19Men, ôbi na nay kelma Hérôd wô Hérodiyad toɲ tami yêni to ôbi na eŋge hen men, wô aŋga habiɲ kêm ka ôbi li hen a men. 20Wôsa nôm a sa têriɲ tori hende to kêm hen na, Hérôd bi bay ɓu Ja uwôli daŋgay a a sôŋ. 21Kiriɲa Ja na liɲ ɓiɲé kwône batêm hen na, Jésu kôba li batêm men. Ôbi uwôl Emen menba, kiriɲ bay ka hen, derômaraŋ bôliɲ, 22aɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê herbo mega derare iyôŋ sari a aɲ tô kwôni hena derômaraŋ a kôl iyôŋ ba: «Ju na Keman, en purem damaŋ men, en li yi derê wô sam damaŋ a men.» 23Kiriɲa Jésu ayiɲ tô lê jé wori hen na, elêri na tôre subu ley. Ɓiɲé kêm erem wo ôbi ré na kema Josêp wo tô môɲ wori a nà hen: Josêp woɲ kema Éli, 24kema Matat, kema Lébi, kema Mêlki, kema Iyanay, kema Josêp, 25kema Matatiyas, kema Amôs, kema Nayum, kema Êsli, kema Nagay, 26kema Maat, kema Matatiyas, kema Séméyin, kema Iyôsêk, kema Iyôda, 27kema Iyôwanan, kema Résa, kema Jorobabêl, kema Salatiyêl, kema Néri, 28kema Mêlki, kema Adi, kema Kwosam, kema Êlmadam, kema Er, 29kema Jésu, kema Eliyêsêr, kema Iyôrim, kema Matat, kema Lébi, 30kema Siméɲôn, kema Juda, kema Josêp, kema Iyônam, kema Eliyakim, 31kema Méléya, kema Ména, kema Matata, kema Natan, kema Dabid, 32kema Jesé, kema Obêd, kema Bohoj, kema Sala, kema Nasôn, 33kema Aminadab, kema Admin, kema Arni, kema Esrôm, kema Parês, kema Juda, 34kema Jakwôb, kema Isak, kema Abraham, kema Tara, kema Nakôr, 35kema Séruk, kema Rago, kema Palêk, kema Ebêr, kema Sala, 36kema Kaynam, kema Arpasad, kema Sêm, kema Nowé, kema Lamêk, 37kema Matusala, kema Énôk, kema Iyarêt, Maléléyêl, kema Kaynam, 38kema Enôs, kema Sêt, kema Adam, kema Emen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\