Luk 4

1Tunu wôn bô Jésu menba, ôbi hena kibi cér wo Jurdê a bulo hera. Hende ôriɲ naɲ ɗi derô gwôlê. 2Sidan séli wulê tôre pôrbu, wulê bi wo hen na, ôbi ôm ani ré kwôy aɲ kiriɲa wulê bi wo tôre pôrbu hen kô niɲ, menba, kurôŋ liri. 3Kiriɲ bay ka hen na, Sidan kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Hena jeré na Kema Emen ba, ju kôliɲ jerew wo yi hen ré beliɲ kwô.» 4Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Na kwô mera a gawra ré emê gôliɲ né .› » 5Menba, Sidan ôriɲ naɲ ɗi sa keram a ta aɲ turna to nana kôliɲ na menba, ôbi gili emê iyére to sa terare a nà kêm. 6Aɲ kôli iyôŋ ba: «Na bem néé woɲ emê iyére hende to hen naɲ hini emê wo yi ya hen wôsa bay na ben na nôbi aɲ na biɲ kwôni wo bôn gey. 7Iyôŋ ba, hena jeré jubu gubam tumôn a ba, na bem kêm.» 8Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Kelma woɲ Emen wom pôn nêŋ hari a jeré jebé gubam tumôri a men, na ôbi a jeré tibéri a men .› » 9Menba, Sidan hô ôriɲ ɗi Jérusalêm a aɲ ayri ɗiri ta yeŋ sa iyéy Emen a aɲ kôli iyôŋ ba: «Hena jeré na Kema Emen ba ju deraɲ kuriɲ tôŋ na gelé, 10wôsa na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Ôbi a ayê tôô biɲ manê ka derômaraŋ a gengiɲ sam bi bay ré sa gemem› 11men, ‹Bay a ayem kôbriji a bi têm ré di keram wôni ré .› » 12Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Kelma Emen wom na, já séléri ré .› » 13Kiriɲa gwosore to ɗiré séliɲ Jésu naɲ niɲ menba, Sidan dô yiri yi Jésu a kwôy gemiɲ wulê wo ɗaŋgi. 14Jésu bulo hera Galilé naɲ néé wo Tunu aɲ hini emê wori ôm gôriɲ kiriɲ kêm sa ira. 15Ôbi geliɲ ɓiɲé are bô iyéy daɲare a naɲ sa iyére iyére aɲ bay kêm ay kibri. 16Jésu hera Najarêt kiriɲ ka ôbi na iyêriɲ ya hen, menba, mega wo ôbi lêrê gaŋ gaŋ hen iyôŋ na, ôbi ô bô iyéy daɲare a naɲ sa sa merê ta aɲ hena ta wô dêŋse magtubu tôô to Emen. 17Bay biri magtubu to lêgeriɲ to Esay ôbi kibi Emen, kiriɲa ôbi bôl menba, uwoɲ kiriɲ ka bay na li kôl iyôŋ ba: 18«Tini Kelma yi san a wôsa ôbi a dôren bi ené uwôliɲ béré Kwôlo Dôri biɲ bay nimré men, wô kôliɲ daŋgayɲê kwôli bêreji ta men, kôliɲ bay tu tiɲ ré geléji kiriɲ hôriɲ men, ka bay geliɲ tirji gusiɲ hen kôba kwôli derêji bô gusiɲ men, 19ulê béré kwôli elê woɲ bô derê wo Kelma biɲ gawrê hen a men .» 20Jésu lêgere magtubu hende to hen ta aɲ biɲ ôbi jé wo pôni aɲ mô tôŋ ɓiɲé kêm ka bô iyéy daɲare a hen na, tirji yi sari a. 21Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Kemnêŋ na, kwôlê bi wo en dêŋse aɲ ken toy hen na, ariri liɲ béŋge niɲ.» 22Ɓiɲé kêm ka mô ya hen na, kôl kwôli dô men, tiniji ge kay sa kwôli bô derê wo ôbi kôlji hen aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Ôbi na kema Josêp ré ba?» 23Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «En hôn kena kôlen gwosoy kwôlo kôl iyôŋ ba: ‹Dôktôr berare yem pa dem.› Ka kelê iyôŋ ba: ‹Bay kelêni kwôli aŋga ju li Kapêrnayôm a. A iyôŋ ba, ju li sa iyére tom a hen iyôŋ men.› » 24Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, kwôni wo na ôbi kibi Emen na, sa iyére tori a na, bay a geyé kwôlê wori ré. 25Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, yébé kaɲ mamê na kwône sa iyé Israyêl bô wulê Eli a. Bô elê bi wo hen a na, emen uwôŋge ré li elê subu naɲ geserê jii aɲ kurôŋ wo dami li ɓiɲé sa ira kêm . 26Hen iyôŋ hari kôba Emen jé Eli uɲé yébé bay ka hen né kwôy, niɲba, ôbi jéri ligi mamne to pôni to mô Sérêpta, emê iyére to Sidôn a hen ɗi . 27Menba, ɓiɲé kaɲ bay terbare na kwône sa Israyêl bô wulê wo ôbi kibi Emen Elijé a, niɲba, kwôni pôn perêrji a hen kôba berare ré, niɲba, na Nama wo Siri hen a Elijé ré berari ɗi .» 28Kiriɲa bay toy kwôlê bi wo hen iyôŋ na, bay kêm bô iyéy daɲare bôrji tarji. 29Menba, bay hena naɲ bô tarê ɓu Jésu siɲ naɲ ɗi nô wolé sa ira aɲ. Bay ôriɲ naɲ ɗi kwôy ta sa keram wo bay na ɗiɲ tô sa iyére toji ya hen bi ciré nôgêri kuré aɲ tôŋ. 30Niɲba, ôbi wuɲ perêrji aɲ ô erê wori. 31Jésu ô Kapêrnayôm a to na iyére to ɗaŋgi sa terare to Galilé. Ôbi geliɲ ɓiɲé are naɲ sa sa merê ta. 32Ɓiɲé ka mô ya toy kwôlê kibri a hen na, tiniji ge kay sa derê kwôlê wori bi wo hen, wôsa ôbi iyêl mega kwôni wo ôriɲ naɲ tôô iyôŋ men, naɲ néé iyôŋ a men. 33Bô iyéy daɲare hende to hen na, gawra wo pôni wo tunu to habiɲ yi bôri a hen mô ya. Ôbi kôl naɲ tôri to dami kaŋ a ta kôl iyôŋ ba: 34«Wuge! ju gey na mi yirni a ba, Jésu wo Najarêt? Ju era na wô mênêni ba? En hôn ju na i ba, ju na kwôni wo yi naɲ jeŋgêri gay wo Emen a jori.» 35Jésu ône kôl iyôŋ ba: «Wôm tôŋ aɲ mu séɲ bô gawra bi wo hen a.» Tunu to habiɲ hende to hen dô gawra na ku tôŋ perêrji a aɲ séɲ bôri a niɲba, liri ani ka habiɲ né. 36Tini ɓiɲé kêm ge kay aɲ bay kôliɲ perêrji a kôl iyôŋ ba: «Kwôlo na ba, na kwo yôŋ sôŋ ba? Ôbi ône tunu to habiɲ naɲ néé menba, hende séɲ a men.» 37Menba, hini emê wori ôm naɲ kiriɲ kiriɲ kêm gôriɲ sa iyére to méér Kapêrnayôm ta hen. 38Jésu hena bô iyéy daɲare a era iyé Simô a. Yi mari Simô uwoy damaŋ aɲ hende yi tôŋ menba, bay uwôli ré bô tu ɲa tore men. 39Ôbi deŋge sara aɲ ône yi uwoyé bi wo hen, menba, hende berare aɲ hena kerêd li aŋgaɲ emê biji. 40Kiriɲa tare kuriɲ niɲ menba, ɓiɲé kêm ka ôriɲ naɲ bay ômɲare to gay gay iyére toji a hen na, bay eraɲ naɲ ci biri. Ôbi uwôl kôbri sarji a aɲ berareji. 41Tunu to habiɲ séɲ bô ɓiɲé kwône aɲ kiriɲa bay séɲ bô ɓiɲé hen iyôŋ menba, bay kôl kaŋ a ta iyôŋ ba: «Ju na Kema Emen.» Niɲba, Jésu ôneji bi bay ré wôm tôŋ, wôsa bay hôn wo ôbi ré na Krist kwo Emen dôri hen. 42Kiriɲa kiriɲ wôl menba, Jésu si ô wolé derô gwôlê. Kwônê ɓiɲé wogeri aɲ kiriɲa bay uwôɲni niɲ menba, bay gey bi ôbi ré ɗebu naɲ ci wô wo ôbi ma ré erê aɲê sôŋ. 43Niɲba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Yi gengiɲ san bi ené ô ulê béré Kwôlo Dôri wo emê iyére to Emen sa iyére to ɗaŋgi a wôsa na wô bi wo hen a, Emen né joon hen.» 44Aɲ ôbi ô ulê béré bô iyéy daɲare a sa terare to Judé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\