Luk 5

1Wulê wo pôni kiriɲa Jésu ɗibiɲ kibi cér wo dami wo Génésarêt a menba, ɓiɲé nôgeriɲ yirji si ligiri wô toyiɲ kwôlo Emen. 2Menba, ôbi gel bato wôô yi kibi cér wo dami bi wo hen na. Bay uré ka li jé bô a hen herbe tôŋ wô ɲanê bura toji. 3Bato bi wo wôô hen na, kwo pôni na kwo Simô. Jésu ɗay mô bô aɲ kôli ôbi ré ôriɲ naɲ ɗi dê iyôŋ si bô cér. Menba, ôbi mô tôŋ bô bato bi wo hen a aɲ geliɲ kwônê ɓiɲé Kwôlo Dôri. 4Kiriɲa ôbi dôriɲ kwônê ɓiɲé kwôlo Emen kô niɲ na, ôbi kôliɲ Simô iyôŋ ba: «Ôriɲ naɲ bato dê iyôŋ a bô ɗogé cér a aɲ ken bi bura toŋge bô kam a uriɲ.» 5Simô uwôli sara iyôŋ ba: «Rabi, nini ur kwôy kiriɲ wôl sarni a aɲ nini ɓu ani ré niɲba, na jôbi a kelê hen na, na hô bê bura kam a gelé sôŋ.» 6Kiriɲa bay bi bura kam a menba, bay pô kuyê wôn ɓerêj aɲ yêgerê bura toji hende to hen. 7Bay liɲ megêrji ka bô bato wo pôni a hen kôbriji ré era sa li naɲ ci men. Bay pô kuyê wôn bato bi wo wôô hen ɓerêj ɓerêj aɲ li wo bato ɗa dermiɲ. 8Kiriɲa Simô Piyêr gel hen iyôŋ na, ôbi kuriɲ tôŋ cubu gubari tumô Jésu a aɲ kôl iyôŋ ba: «Kelma, dô tôm aɲ yen a wôsa ena ôbi têriɲ.» 9Ôbi kôl hen iyôŋ wôsa bay naɲ megêri tiniji ge kay aɲ harê liji sa uré woɲ geɲê ka bay ur a hen. 10Si Jak naɲ Ja kam Jébédé kaɲ megêri bay uré hen kôba, tiniji ge kay aɲ harê liji men. Menba, Jésu kôliɲ Simô iyôŋ ba: «Hare ré wôsa ayiɲ tôri kemnêŋ na, na gawrê a jeré uré niɲ.» 11Bay heraɲ naɲ bato sa haarê tôŋ kibi cér men, bay ɗi aŋgaji kêm aɲ a men aɲ ôrji tô Jésu. 12Wulê wo pôni kiriɲa Jésu ô sa iyére to ɗaŋgi menba, gawra wo pôni wo terbare elemné yiri kêm so. Kiriɲa ôbi gel Jésu menba, bôy meremne tumôri a aɲ uwôli kôl iyôŋ ba: «Kelma, hena jeré gey ba, já beraren.» 13Jésu jé kôbri hebiɲni aɲ kôl iyôŋ ba: «Ew, en gey bi terbare tom hende to hen ré dôriɲ sam a.» Kiriɲ bay ka hen na, terbare naɲ yiri a. 14Jésu kôli iyôŋ ba: «Kôliɲ kwôni ré pa pa. Niɲba, ô ju ô gelé yem tumô ôbi bê kwôbe a aɲ ju li sarga naɲ tôô to Moyis na ay hen aɲ bi bay ré gel wo jeré na kwo séli tumô Emen a.» 15Bay kôl kwôli Jésu naɲ kiriɲ kiriɲ men, ɓiɲé kwône era wô toyé kwôlê wori men, ka era bi ôbi ré berareji men. 16Niɲba, ôbi ba, dô yiri wolé kwôy kwôy derô gwôlê aɲ uwôl Emen. 17Wulê wo pôni Jésu mô wô geliɲ ɓiɲé are menba, Parisiɲêɲê naɲ bay derê tô tôô to Emen kôba mô ya men. Bay hena sa iyé Galilé a kêm men, sa iyé Judé a kêm naɲ sa iyé Jérusalêm a kêm a men. Aɲ néé wo Kelma baa naɲ ɗi aɲ ôbi berare ɓiɲé. 18Ɓiɲé ka pôni aya gawra sa jaare a soɲ, na gawra woɲ ôbi merayê, bay woge ciré siɲ naɲ ɗi kiriɲ ka Jésu môriɲ ya hen aɲ uwôli tumôri a. 19Niɲba, bay uwoɲ geré ré sa kibi kwônê ɓiɲé. Bay ɗayiɲ naɲ ɗi ta sa ira aɲ kergeji sa iyére hende to hen aɲ herbiɲni naɲ jaare tori hende hen ɗéɲ tumô Jésu a kiriɲ ka ôbi môriɲ ya hen. 20Kiriɲa Jésu gel wo bay bi bôrji sari a hen iyôŋ menba, ôbi kôl iyôŋ ba: «Melaɲnen, têriɲ tom dôriɲ sam a.» 21Bay derê tô tôô to Emen naɲ Parisiɲêɲê erem bôrji a kôl iyôŋ ba: «Na i bi a tiiré Emen hen iyôŋ ba? Hena ré na Emen mera ré ba, i wo ɗaŋgi a na ôbi derê têriɲ sa gawra ba?» 22Jésu hôn ermé woji menba, uwôlji sara iyôŋ ba: «Wô mi a kené erem kwôlo hen iyôŋ bôrŋge a ba? 23Kelê iyôŋ ba: ‹Têriɲ tom dôriɲ sam a› a derê kelê lew, laba kelê ‹Hena ta ju ô› a derê kelê lew ɗi ba? 24Haw hen ka henê wo nôbi Kema Gawra ené ôriɲ naɲ néé sa terare a nà wô dôriɲ têriɲ sa ɓiɲé.» Menba, ôbi kôliɲ ôbi merayê na iyôŋ ba: «En kôlem, hena ta ay jaare tom ôriɲ iɲ.» 25Kiriɲ bay ka hen na, ôbi hena tu ɓiɲé kêm aɲ ay jaare tori ôriɲ iɲ aɲ ayiɲ kibi Emen. 26Ɓiɲé kêm tiniji ge kay. Menba, bay heram Emen naɲ harê aɲ bay ɲamniɲ kôl iyôŋ ba: «Naa gel aŋgaɲ geɲê kemnêŋ.» 27Cêgeri wori menba, Jésu si ô menba, gel gawra wo pôni wo bay uwôgeri Lébi ôbi eŋgé wôgê hen mô kini eŋgé wôgê wori a. Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Era tôn a.» 28Menba, ôbi ɗéɲ aŋgari kêm aɲ hena ô tôri a. 29Ôbi li emê wo mêy uwôgiɲ Jésu iyére tori a men, bay eŋgé wôgê kêm men, ɓiɲé ka ɗaŋgi kôba sa ômji are naɲ ci a men. 30Menba, Parisiɲêɲê naɲ bay derê tô tôô to Emen kaji ɲamniɲ aɲ kôliɲ bay tô Jésu iyôŋ ba: «Wô mi a kené ôm men, yi men naɲ bay eŋgé wôgê men, bay têriɲ men ba?» 31Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Na ɓiɲé ka berari a geyé dôktôr ré, niɲba, na bay ômɲare ɗi. 32En era na wô uwôgê ɓiɲé ka bô yirji môɲ bay lê aŋgaɲ derô hen né, niɲba, en era na wô bay têriɲ aɲ bi bay ré ɗi tô lê têriɲ ba.» 33Parisiɲêɲê naɲ bay derê tô tôô to Emen kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Bay tô Ja naɲ kamaŋ kani jôô yirji sa emê, uwôliji Emen a men ta ta niɲba, bay tôm jôbi ba ômji men yiji men.» 34Jésu kôlji iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka era kini kurô hen ba ka ɗé bi bay ré jôriɲ bôrji kurôŋ kiriɲa ôbi iyéy kurô ba ya naɲ ci tô hen ba? 35Wulê wo bay a derê ôbi kurô perêrji a aɲ hen na, na wulê bi wo hen a bay ré jôriɲ bôrji kurôŋ.» 36Jésu kôlji gwosoy kwôlo pôni kôl iyôŋ ba: «Sa pôn kwôni yêge kibi bargay ka kôrbi wô uwôliɲ tu ka ôli ba? Hena ré na iyôŋ na, bargay ka kôrbi hen yêgiɲ men, kibriji wo kôrbi bi wo yêgiɲ hen kôba a biɲ naɲ ka ôli hen né a men. 37Men, sa pôn kwôni bêêrê care to kôrbi bô gwolé woɲ ariɲ wo ôli a ba? Hena ré na iyôŋ ba, care to kôrbi hende to hen a anê gwolé wo ôli bi wo hen aɲ care a uwôsiɲ men, gwolé bi kôba a mêniɲ a men. 38Iyôŋ ba, bi care to kôrbi biɲ bô gwolé wo kôrbi a men. 39Kwôni wo yi care to ôli hende to hen na, gey to kôrbi hen né niɲ, wôsa ôbi erem mega wo care to ôli hen a ré na to dôri ɗi.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\