Luk 7

1Kiriɲa Jésu dôriɲ ɓiɲé kwôlê kô niɲ menba, ôbi ô Kapêrnayôm a. 2Ya hende to hen na, dami wo asgar kaɲ Rômêɲê ka arew hen, mana wori ômiɲ tu temare a men, na lema wo ôbi geyri gaɲ a men. 3Ôbi toy kwôli Jésu menba, jé surɲê kaɲ Jubɲê yiri a ré ô uwôli bi ré era sa berare mana wori bi wo hen biri men. 4Kiriɲa bay sa ligi Jésu a menba, bay maseri aɲ kôli iyôŋ ba: «Ôbi dé wo jeré li aŋga ôbi gey hen biri. 5Wôsa ôbi geyéna nabay kaɲ Jubɲê men, ôbi a ɗé iyéy daɲare hen a men.» 6Jésu hena ô naɲ ci. Kiriɲa bay ba ɗa naɲ iyére menba, dami wo asgarɲê bi wo hen jé milɲéri ô kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Kelma, merên yem iyôŋ né, wôsa en nêm wo jeré uwôl têm kibi iyére tiɲê ré. 7Na ôbi á, ené nêm erê naɲ yen ô uɲem né hen. Ay tom menba, mana wuɲê a berarê mera. 8Nôbi bay san ya men, ena ôbi sa asgarɲê ka ba hen men. Aɲ hena ené kôliɲ kwo pôni iyôŋ ba: ‹Ô› ba, ôbi ô men, hena ené kôli ‹Era› ba, ôbi era men, en kôliɲ mana wuɲê ‹Li aŋga na› ba, ôbi li men, ‹Li ka hen› ba, ôbi li a men.» 9Kiriɲa Jésu toy kwôlo ôbi kôl hen menba, yiri dôri sari a aɲ ôbi bul uɲé kwônê ɓiɲé ka ô tôri a hen aɲ kôl iyôŋ ba: «En kelêŋge sa iyé Israyêl kôba, en uwôɲ kwôni wo ayê bôô wori yi môɲ kwo gawra wo na ba, naɲ.» 10Kiriɲa bay jé heraji uwo menba, bay uwôɲ mana wori na berare niɲ. 11Menba, Jésu hena Kapêrnayôm ô sa iyére to bay uwôgere Nên hen. Bay tôri naɲ kwônê ɓiɲé ôrji naɲ ɗi. 12Kiriɲa bay ba ɗa naɲ iyére menba, bay uwôɲ ɓiɲé ka ay temare ôriɲ ciré erê emé. Kema mana bi wo ma hen na, na pôn nêŋ hari kôbi yori a. Hende na mamne. Ɓiɲé kwône bure ôriɲ sa kamɲê. 13Kiriɲa Kelma bôre menba, ture liri ɲa menba, ôbi kôle iyôŋ ba: «Sôm né.» 14Ôbi uso ɗa aɲ hebe jaare to bay ayiɲ temare hen, ɓiɲé bay ka ay temare hen ɗebe tôŋ menba, ôbi kôl iyôŋ ba: «Kema mana, en kôlem hena ta.» 15Menba, ôbi temare bi wo hen hena mô ta aɲ iyêl kwôlê. Menba, Jésu ɓiri biɲ yori . 16Ɓiɲé kêm tiniji ge kay men, harê liji a men aɲ bay ay kibi Emen kôl iyôŋ ba: «Ôbi kibi Emen wo dami hena perêrna men, Emen uwôl tiri sa gawrê kari a men.» 17Kwôlo bay kôl gengiɲ sa Jésu hen na, ôm naɲ kiriɲ kiriɲ sa iyé Judé men, sa iyére to kwa kwa hen a men. 18Bay tô Ja ô dôriɲ ôbi iyére toji kwôli are bay ka kêm hen menba, ôbi uwôge bay tôri wôô. 19Aɲ jéji ligi Kelma eŋgeriri iyôŋ ba: «Jôbi a na kwo a era hen bi, laba kwo nini mô gemni hen ba ya tô ɗi ba?» 20Bay jé bay ka hen sa biɲ ligi Jésu aɲ kôli iyôŋ ba: «Ja ôbi lê batêm a joni yem a bi niné eŋgerem iyôŋ ba, jeré na kwo ré era hen bi, laba kwo niné mô gemni hen ré ba ya tô ɗi ba?» 21Kiriɲ bay ka hen na, Jésu berare bay ômɲare kwône men, ɓiɲé ka ômɲare to gay gay liji hen men, ka tunu to habiɲ bôrji a hen men, bay tu tiɲ kwône gel kiriɲ dô a men. 22Menba, ôbi uwôliɲ bay jé bay ka hen sara iyôŋ ba: «Herêŋge ken ô kôliɲ Ja kwôli aŋga ken toy men, ka ken gel men hen, bay tu tiɲ gel kiriɲ men, bay moré ô ta dô men, bay terbare berare men, meŋɲê toy kwôlê men, ɓiɲé ka ma béér men, béré Kwôlo Dôri uwôliɲ biɲ bay nimré a men . 23Yi derê yi wô sa kwôni wo ɗi ayê bôô wori aɲ né wô san.» 24Kiriɲa bay jé ka Ja hôrji niɲ menba, Jésu kôliɲ ɓiɲé kwôli iyôŋ ba: «Na ken ô gelé na mi derô gwôlê hen ba? Gusura wo kal yebageri hen laba, 25ken ô gelé na mi ba? Gawra wo tôbe bargay ka dôri laba? Ɓiɲé ka tôbe bargay ka dôri aɲ mô bô derê na, bay mô na iyé kilmé a ɗi. 26Niɲba, na mi a kené ô gelé na mi ɗi ba? Ken ô gelé na ôbi kibi Emen wôni ba? Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, na ôbi kibi Emen bi, aɲ ôbi gôliɲ ôbi kibi Emen aɲ sôŋ. 27Na wô sari ôbi a, na ré liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Toy, en jé mana wuɲê tumôm a bi ré ɲanê geré wom .› 28En kelêŋge perê gawrê ka yébé a yêji hen na, en gel kwôni wo a damɲê môɲ Ja iyôŋ ba naɲ, niɲba, kwo bay bôri môɲ ani ré iyôŋ bô emê iyére to Emen a hen na, na kwo dami ɗêri.» 29Kiriɲa ɓiɲé kêm naɲ bay eŋgé wôgê toy kwôlo Jésu kôl hen menba, bay hôn wo Emen ré na kwôni woɲ derôre aɲ bay biɲ Ja liji batêm. 30Niɲba, Parisiɲêɲê naɲ bay derê tô tôô to Emen kaɲji aŋga Emen genge wô sarji hen aɲ kaɲiɲ bi Ja ré liji batêm. 31Jésu hô kôlji iyôŋ ba: «Ɓiɲé bay ka haw hen, na ayêji gengiɲ na naɲ i ba, en hôn né. Bay geliɲ naɲ i ba, en hôn né. 32Bay yi mega kamrê ka li wôrê tô geré aɲ kôliɲ yirji iyôŋ ba: ‹Nini ibéŋge têgê menba, ken wôô sara ré men, nini kebe kurôŋ temare menba, ken sôm sara ré a men.› 33Wôsa kiriɲa Ja ôbi lê batêm saɲ na, ôbi ôm mapa ré men, yi care ré a men, menba, ken kôl iyôŋ ba: ‹Tunu to habiɲ yi bôri a.› 34Nôbi Kema Gawra en sa aɲ ôm men, yi men, menba, ken kôl iyôŋ ba: ‹Geléŋge ôbi lamê naɲ ôbi kwoyé wo na, ôbi na melaɲ bay eŋgé wôgê naɲ bay têriɲ a men.› 35Niɲba, ɓiɲé ka bi bôrji sa tu melênê wo Emen hen na, bay hôn wo tu melênê bi wo hen ré na kwoɲ derôre.» 36Parisiɲê wo pôni uwôge Jésu ré ô emê are naɲ ɗi menba, Jésu gey aɲ ô merê kibi emê a naɲ ɗi. 37Kiriɲ bay ka hen na, iyore to pôni to sa iyére hende to hen to bay hône gaɲ wô jé lêre wo habiɲ hen so. Hende toy wo Jésu ré mô ôm are iyé Parisiɲê hen ya. Hende aya ider bô murda wo bay li naɲ albatre hen. 38Hende ɗebu si cêgi Jésu si têri. Hende sôm aɲ ɲôm têri naɲ cémne aɲ mô aɲ naɲ gusiri sare men, ibe aɲ wusu ider bi wo hen a. 39Kiriɲa Parisiɲê bi wo uwôga Jésu hen gel hen iyôŋ menba, ôbi kôl bôri a iyôŋ ba: «Hena gawra wo hen henaŋ ré na ôbi kibi Emen ba, ôbi réé henê wo ré na iyore to yôŋ a ré hebiri hen ba men, ôbi réé henê wo hende ré na hendi têriɲ men.» 40Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Simô, na kôlem kwôlê pôn.» Menba, Simô kôli iyôŋ ba: «Kelma kôlen.» 41Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Gawra wo pôni ôriɲ naɲ telare tori sa ɓiɲé wôô, kwo pôni naɲ dubu arew men, kwo pôni naɲ dubu môj men. 42Ôbi gel wo bay ôriɲ naɲ ani kaɲ têbêri ré menba, ôbi ɗiji telare hende to hen mera. Perê ɓiɲé bay ka wôô hen na, kwo yôŋ a geyé gawra bi wo hen ba?» 43Simô uwôli sara iyôŋ ba: «Na kwo telare tori mê gaɲ hen a geyéri damaŋ.» Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Ju kôl na tiri.» 44Ôbi bul si ligi iyore hende to hen aɲ kôliɲ Simô iyôŋ ba: «Ju gel, iyore hende to hen ba? En era iyére tom a menba, ju bên kam sa tên a ré, niɲba, hende pulen tên naɲ cémne men, mô naɲ gusiri sare a men. 45Ju ibe tô man ré hen na, gel wo jeré ɓeren yem a ré, niɲba, kiriɲa hende saɲ yeŋ a ré ibe tên baɲ hen. 46Ju bên weŋ san a ré, niɲba, hende bên ider sa tên a. 47En kôlem, têriɲ tore to kwôni hende to hen dôriɲ sara niɲ, na ôbi a, hende ré puren damaŋ hen. Kwôni wo bay ɗi bôrji jal sa têriɲ tori to dê hen na, ôbi pur dê iyôŋ men.» 48Jésu kôliɲ iyore hende to hen iyôŋ ba: «Têriɲ toré dôriɲ sarê.» 49Ɓiɲé ka mô ôm are naɲ ci hen ɲamniɲ kôl iyôŋ ba: «Gawra wo yôŋ a erê kwôy ɗé bôri jalê sa têriɲ to ɓiɲé hen ba?» 50Jésu kôliɲ iyore hende to hen iyôŋ ba: «Ayê bôô woré gôliɲ naɲ mu, ô naɲ bô jalê.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\