Luk 7:22

22Menba, ôbi uwôliɲ bay jé bay ka hen sara iyôŋ ba: «Herêŋge ken ô kôliɲ Ja kwôli aŋga ken toy men, ka ken gel men hen, bay tu tiɲ gel kiriɲ men, bay moré ô ta dô men, bay terbare berare men, meŋɲê toy kwôlê men, ɓiɲé ka ma béér men, béré Kwôlo Dôri uwôliɲ biɲ bay nimré a men .

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More