Luk 8

1Sem cêgê menba, Jésu ô naɲ sa iyére to dami men, to dê men, wô ulê béré Kwôlo Dôri wo gengiɲ sa emê iyére to Emen, aɲ bay tôri ka môj kibi wôô hen ô naɲ ɗi. 2Yébé ka ôbi dage tunu to habiɲ bôrji a hen men, ka ômɲare to gay gay na liji aɲ ôbi na berareji hen kôba ôrji tôri a men. Perê yébé bay ka hen na, Mari to Magdala to ôbi na dage tunu to habiɲ jurgem bôre a hen kôba, ya men, 3Jan tami Suja ôbi berê sa aŋga kelma Hérôd men, Sujan naɲ yébé ka ɗaŋgi kwône li naɲ Jésu naɲ bay tôri sa aŋga naɲji a hen. 4Ɓiɲé kwônê hena naɲ sa iyére iyére era sa daɲji ligi Jésu a menba, ôbi kôl kwôlê naɲ gwosore kôl iyôŋ ba: 5«Sa to pôni gawra wo pôni ô wusé kay cé. Kiriɲa ôbi wuse hen iyôŋ na, ka pôni heriɲ bêŋgê geré menba, tê ɓiɲé ɗiirê men, ciré gôl ôm men. 6Ka pôni heriɲ perê jerew a, bay si menba, ma lew wôsa bay uwôɲ kiriɲ ka jôbi ré. 7Ka pôni heriɲ perê gesem a, bay ɗebu naɲ gesem na ɓem haji niɲba, gesem na yêrji duu. 8Niɲba, ka pôni heriɲ terare to dôri aɲ sarji si dô. Sa ka pôni gusiɲniji ô arew.» Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Kwôni wo mari ya wô toyiɲ kwôlê bi wo hen ba, bi toy.» 9Menba, bay tôri eŋgeriri iyôŋ ba gwosore hende to hen bôre na iyeŋ ba? 10Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Kwoŋge kenbay ba Emen béŋge ken hôn aŋga gengiɲ sa emê iyére tori ka yi kini uwôbêrji a hen, niɲba, ka ɗaŋgi ba, a kôliɲji na naɲ gwosore. Na hen iyôŋ a, bay ré bô kiriɲ niɲba, bay gel ani ré men, bay ré toy kwôlê niɲba, ré hôn bôri ré a men hen. 11Bô gwosoy kwôlê bi wo hen a na: kaw ba, na kwôlo Emen. 12Kaw bay ka hen na, ka heriɲ tô geré hen na, na ɓiɲé ka toy kwôlê bi wo hen menba, Sidan era sa mêne kwôlê bi wo hen aɲ bôrji a wôsa bay ma ré bê bôrji sara aɲ ma ré gôliɲ. 13Ka heriɲ perê jerew a hen na, na ɓiɲé ka toy kwôlê bi wo hen menba, bi bôrji sara naɲ yi derê niɲba, hanêrji naɲ, bay bi bôrji sara sem iyôŋ niɲba, kiriɲa aŋgaɲ lamê uwoɲji menba, bay ɗéɲ mera. 14Ka heriɲ perê gesem a hen na, na ɓiɲé ka toy kwôlê bi wo hen niɲba, ermé kwôlê men, kwôli ari uɲé men, yi derê wo tôŋ sa terare a nà liji aɲ bay gese tô ayê bôô woji a ré. 15Niɲba, ka heriɲ kiriɲ ka dôri hen na, na ɓiɲé ka toy kwôlê bi wo hen naɲ bôô wo dôri aɲ ɓeriɲ bôrji iyêre liɲ aŋga dôri.» 16Jésu hô eŋgeriji iyôŋ ba: «Kwôni ɗi tare bô lampa aɲ emné baɲa sara réba ɗéré tô kalaŋ a sa pôn ken gel ba? Hena ôbi ré ɗi tare a bô lampa ba, na wô teré ta gurô pal a aɲ bi ɓiɲé ka era ira ba, ré gel peraŋgêre ré ba? 17Wôsa ani ka yi naɲ kini uwôbêrji a ka a ba gelé yirji nô ba, naɲ men, kwôlo ken kôl tô gwôsiɲare a hen na, a hôniɲ men, a yé tu wolé ɗéɲ a men. 18Ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a sa kwôlê wo ken toy a hen. Kwôni wo hôn are ba, Emen a herê biri bi ré hôn ka ɗaŋgi a sara a niɲba, kwo hôn né hen na, ka dê bay ka ôbi hôn aɲ bô mega ré na aŋga ɗiré hôn hen na, Emen a lê aɲ ôbi a henê bay ka ôbi hôn hen ré niɲ.» 19Yoo Jésu naɲ yênêri eraji ciré erê ligiri a niɲba, bay nêm erê ɗa yiri a ré wôsa kwône ɓiɲé. 20Bay ô kôli iyôŋ ba: «Yom naɲ yênêm ɗibiji nô hen ya, bay gey gelem.» 21Niɲba, ôbi kôliɲ ɓiɲé iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka toy kwôlo Emen aɲ liɲ ariri na, bay a na yon men, yênên men.» 22Wulê wo pôni Jésu ɗay bô bato a naɲ bay tôri menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Na ɗayêŋge tera cér wo dami hen.» Menba, bay ɗay ô. 23Kiriɲa bay tôri ô wô jibé bato hen iyôŋ menba, Jésu ba yi kum men. Kiriɲ bay ka hen na, kal wo dami ay tô geré aɲ di kam bê a bô bato a. Aɲ bay mô kibi temare a wôsa bato toji hende to hen ta dermiɲ. 24Bay era sa eŋni aɲ kôli iyôŋ ba: «Rabi, Rabi, naa mêniɲ.» Ôbi eŋgiɲ tô kum a, menba, ône kal naɲ mêw, menba, kiriɲ iyer iyêêr mera. 25Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Ayê bôô woŋge na yôŋ niɲ ba?» Kiriɲ bay ka hen na, harê liji men, tini ge kay a men aɲ bay kôl perêrji a kôl iyôŋ ba: «Ôbi na i aɲa kal naɲ mêw kôba, ré biri kwôlê hen ba?» 26Bay era sa biɲ kibi cér wo bô emê wo Géraséniɲê si tera imê wo Galilé. 27Kiriɲa ôbi herbe tôŋ bô bato a menba, gawra wo pôni wo iyére hende to bay herbiɲ ya era ligiri a, na gawra wo tunu to habiɲ bôri a. Aɲ ca yeŋ na, ôbi tôbe bargay ré men, yi bô ira ré a men. Kini yéri na sa kamɲê ɗi. 28Kiriɲa ôbi gel Jésu menba, era sa kuriɲ sa têri a kôl kaŋ a ta kôl iyôŋ ba: «Ju gey mi yen a ba, Jésu Kema Emen wo ta, en uwôlem gelen gusiɲ né.» 29Ôbi kôl hen iyôŋ wôsa Jésu ône tunu hende to hen ré si aɲ bô gawra bi wo hen a. Wôsa têê kwône wo tunu hende to hen geliɲ tiri gusiɲ. Bay harêri naɲ gaŋgi musure men, bay uwôli musure têri a men, wô geméri niɲba, ôbi ka musure hende to hen aɲ, aɲ tunu to habiɲ hende to hen tôri ôriɲ derô gwôlê. 30Jésu eŋgeri iyôŋ ba: «Henem na i ba?» Menba, ôbi kôli iyôŋ ba: «Henen na kwônê ɓiɲé.» Wôsa tunu to habiɲ kwône mô bôri a. 31Menba, tunu to habiɲ hende to hen uwôliɲ Jésu ré dageji bê a bô iyom wo ɗogi a ré. 32Kiriɲ bay ka hen na, gwôsiɲô kwône ômji are ɗibiɲ sa keram a menba, tunu to habiɲ hende to hen uwôliɲ Jésu ré ɗiji ciré sééré bô gwôsiɲô bay ka hen menba, ôbi gey naɲ ci sara. 33Tunu hende to hen si bô gawra bi wo hen a aɲ aɲ ôrji bô gwôsiɲô bay ka hen, aɲ li wo bay yêseraji ta sa keram a heriɲji bô cér a aɲ yiji kam maji kêm. 34Kiriɲa bay gemé gwôsiɲô gel hen iyôŋ na, bay ge ô kôliɲ ɓiɲé derô ira men, kôliɲ ɓiɲé nono men, kwôli are bay ka hen. 35Ɓiɲé guro wô gelé are bay ka hen. Bay sa ligi Jésu a menba, bay gel gawra wo tunu to habiɲ na bôri a hen mô tôŋ tê Jésu a. Ôbi tôbe bargay men, tiri iyer dô a men, menba, harê liji. 36Ɓiɲé ka ré ɗebu ya gel wo tunu hende to hen séɲ bôri a hen na, dôrji kwôli gawra bi wo hen biɲ ka era cêgê hen. 37Kiriɲ bay ka hen na, ɓiɲé ka bô emê wo Gêraséniɲê uwôliɲ Jésu ré ô aɲ sa iyére toji a wôsa harê liji damaŋ menba, ôbi ɗay bô bato a bul hô Galilé. 38Gawra wo Jésu ré dage tunu to habiɲ bôri a hen si ô eŋgeré Jésu ɗiré erê naɲ ɗi, niɲba, Jésu dageri aɲ kôli iyôŋ ba: 39«Hô iɲ aɲ ju ô kôliɲ ɓiɲé kwôli aŋga Emen li naɲ ju.» Menba, ôbi ô aɲ kôliɲ ɓiɲé kêm kwôli aŋga Jésu ré li naɲ ɗi. 40Kiriɲa Jésu hera Galilé menba, ɓiɲé kêm jô kwini wôsa bay mô gemni. 41Kiriɲ bay ka hen na, Jayrus kelma sa iyéy daɲare sa. Ôbi cubu gubari tumôri a aɲ uwôli ré era iyére tori a, 42wôsa môɲni to pôn nêŋ to elêre môj kibi wôô hen ômiɲ ta ma. Kiriɲa Jésu ô naɲ ɗi menba, ɓiɲé kwône nôgeriɲ yirji ligiri. 43Kiriɲ bay ka hen na, iyore to pôni mô ya, kwôbe ô yere a li elê môj kibi wôô. Hende mêne ari uɲére kêm iyé bay kerbê a, niɲba, kwo pôn wo berare ba naɲ. 44Hende era si cêgê aɲ hebe kibi bargay kari, menba, kiriɲ bay ka hen na, kwôbe wo na ô yere a hen na, naɲ aɲ hende berare. 45Jésu eŋgere iyôŋ ba: «Na i a heben na ba?» Bay kêm uwôser menba, Piyêr kôli iyôŋ ba: «Kelma, na ɓiɲé ka nôgeriɲ hen.» 46Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Kwôni heben wôsa néé wo en ôriɲ hen kwari dôriɲ.» 47Iyore hende to hen bô wo Jésu ré hôn hen iyôŋ na, harê lere aɲ wuré aɲ era sa cubu gubare tumô Jésu a aɲ kôli tu ɓiɲé wô mi a teré heberi ba, men, kwôli berarê wo teré berare peraŋ hen a men. 48Menba, Jésu kôle iyôŋ ba: «Yêren, ayê bôô woré gôliɲ naɲ mu, ô naɲ bô jalê.» 49Kiriɲa Jésu iyêl ba ya tô menba, gawra wo iyé kelma sa iyéy daɲare hen era sa kôli iyôŋ ba: «Môɲnem ma niɲ ɗiba ju dôyrê Rabi ré.» 50Kiriɲa Jésu toy hen iyôŋ menba, ôbi kôliɲ kelma ôbi sa iyéy daɲare hende to hen iyôŋ ba: «Hare ré, bi bôm san a mera aɲ môɲnen a béré.» 51Kiriɲa ôbi sa biɲ iyé kelma ôbi sa iyéy daɲare hende to hen na, ôbi jôriɲ ɓiɲé erê ira naɲ ɗi niɲba ɗi si Piyêr Ja naɲ Jak men, yo mône naɲ ibare a men a erê naɲ ɗi. 52Ɓiɲé kêm sôm men, ɓar men sare a. Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Sômêŋge ré hende ma ré, niɲba, yi na kum.» 53Bay ayrêri wôsa bay hôn wo hende ré ma. 54Niɲba Jésu ɓu kôbre aɲ uwôgere «Môɲnen eŋgiɲ ta.» 55Kiriɲ bay ka hen na, tune uwo yere a aɲ hende hena ta. Aɲ Jésu kôlji bay ré buru aŋgaɲ emê. 56Balê mône tiniji ge kay, menba, Jésu kôlji bay ré kôliɲ kwôni ré pa pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\