Luk 9

1Jésu day bay tôri ka môj kibi wôô hen aɲ biji néé naɲ damɲare bi bay ré dagiɲ tunu to habiɲ kêm men, ôbi biji bi bay ré berare bay ômɲare a men. 2Ôbi jéji ulê béré emê iyére to Emen men, bi bay ré berare ɓiɲé a men. 3Aɲ ôbi kôlji iyôŋ ba: «Ayêŋge ani kani kôbreŋge a ré: kwoore ré men, magela ré men, kwô ré men, gursu ré a men. Perêŋge bargay wôô wôô ré men. 4Iyére to yôŋ yôŋ to ken ô ya aɲa bay ré ɓeréŋge yirji a na, ken mô kiriɲ bay ka hen kwôy ken ôriɲ ta. 5Kiriɲ ka yôŋ yôŋ ka ken ô ya aɲa ɓiɲé ré ɓeréŋge yirji a ré na, kiriɲa ken ô ta ba, ken gage beni têrŋge aɲ. Ôbi a na aŋgaɲ gelé ka a ulê kwôlê sarji a.» 6Menba, bay tô Jésu ô naɲ sa iyére iyére uwôliɲ béré Kwôlo Dôri men, berariɲ ɓiɲé naɲ kiriɲ kiriɲ a men. 7Hérôd ôbi emê iyére to Galilé toy kwôli are bay ka li are hen kêm niɲba, ôbi hôn aŋgaɲ lê ré. Wôsa ka pôni kôl ré na Ja ré a so perê ɓiɲé ka ma bulo hera hen. 8Ka pôni kôl ré na Eli a ré hera hen men, ka pôni kôl ré na ôbi kibi Emen wo cay a ré jê sé hen men. 9Hérôd kôl iyôŋ ba: «Ja na, nôbi a na bé bi bay na jô sari na, menba, kwôni wo en toy kwôli jé lêri na ba, na i ba?» Menba, ôbi woge ɗiré geléri. 10Kiriɲa bay jé ka Jésu bulo hera menba, bay dôriɲ Jésu kwôli aŋga ciré la hen. Ôbi ôriɲ naɲ ci wolé piniji si kwa iyére to bay uwôgere Bêtsayda. 11Kiriɲa kwônê ɓiɲé hôn wo bay ré ô si Bêtsayda menba, bay ô tôrji a. Jésu ɓerji a yiri a aɲ dôrji kwôli emê iyére to Emen men, ôbi berare ka ômiɲ a men. 12Kiriɲ kô niɲ menba, bay tô Jésu ka môj kibi wôô hen eraji ligiri a sa kôli iyôŋ ba: «Kôliɲ ɓiɲé bi bay ré erê sa kam iyére to dê dê hen ô wogé kiriɲ kaɲ yé men, wogeré aŋgaɲ emê a men, wôsa kiriɲ ka nà ná, na derô gwôlê.» 13Niɲba Jésu kôlji iyôŋ ba: «Kenbay ken biji aŋgaɲ emê.» Menba, bay kôli iyôŋ ba: «Nini ôriɲ naɲ mapa bay men, kuyê wôô a men mera. Hena ré na hen iyôŋ ba, niɲa erê kelé a dema ré nêmê kwônê ɓiɲé bay ka hen ɗê?» 14Ɓiɲé bay ka hen na, na imɲê dubu bay. Jésu kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: «Biŋgeji bi bay mô tôŋ naɲ gwogelérji gwogelérji tôre bay bay.» 15Bay li mega bi wo ôbi kôlji hen iyôŋ aɲ biji mô tôŋ kêm. 16Jésu pô mapa wo bay naɲ kuyê ka wôô hen aɲ bô kiriɲ si derômaraŋ, liɲ Emen dosé wô sa mapa naɲ kuyê bay ka hen aɲ ɓiilê mapa bi wo hen aɲ biɲ bay tôri ré céɲ ɓiɲé. 17Ɓiɲé bay ka hen ôm uyirê aɲ tôri wo baa na, bay tô Jésu pô gwaɲê môj kibi wôô. 18Wulê pôni Jésu ô uwôlê Emen wolé aɲ bay tôri ô naɲ ɗi menba, ôbi eŋgeriji iyôŋ ba: «Ɓiɲé kôl ené na i ba?» 19Bay uwôli sara iyôŋ ba: «Ka pôni kôl jeré Ja ôbi lê batêm men, ka pôni jeré na Eli men, ka pôni jeré ôbi kibi Emen wo cay a jê sé hen men.» 20Ôbi kôlji iyôŋ ba a kenbay ba, ken kôl ené na i ba? Menba, Piyêr kôli iyôŋ ba: «Ju na Krist, kwo Emen dôri hen.» 21Ôbi ay tôô biji bay ré kôliɲ kwôni ré pa pa, 22aɲ kôlji iyôŋ ba: «Dé wo nôbi Kema Gawra ené geliɲ gusiɲ damaŋ men, surɲê men, damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay derê tô tôô to Emen a kaɲen men, bay a deren a men, aɲ sa wôô, subu tori menba, na jê sé kamɲê.» 23Menba, Jésu uwôge bay tôri kêm aɲ kôlji iyôŋ ba: «Hena kwôni ré gey yé ôbi tôn ba, bi tôrɲê yiri men, bi ay gurô tagelê wori woɲ temare sari a naɲ wulê wulê aɲ era tôn a. 24Kwôni wo gey gemé yiri ba, a mênêri, niɲba, kwôni wo uwôl yiri aɲ wô san na, a gôliɲ naɲ ɗi. 25Hena kwôni ré uwoɲ aŋga sa terare a na kêm, aɲa ré mêne merê tu geɲ wori ba, derêri yôŋ ba? 26Wôsa hena kwôni ré dii tayre san a men, sa kwôlê wuɲê a men na, nôbi Kema Gawra na déé tayre sari kiriɲa na buloɲ hera naɲ hini emê wuɲê men, kwo Iban men, naɲ kwo manê ka derômaraŋ a ka yi naɲ jeŋgêrji hen. 27Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen perê ɓiɲé ka nà ná, ka pôni a gelé emê iyére to Emen naɲ tirji dema ré maji tô.» 28Wulê marge cêgê menba, Jésu uwôge Piyêr, Jak naɲ Ja aɲ ôriɲ sa keram wô uwôlê Emen. 29Kiriɲa ôbi uwôl Emen hen iyôŋ menba, tiri biliɲ yi gay men, bargay kari kôba, beliɲ bôrê terij men, jeraɲnê a men. 30Menba, gawrê wôô so sa ɗebu iyêl naɲ ɗi. Na si Moyis naɲ Eli, 31a soji bô peraŋgê wo derômaraŋ a aɲ iyêlji naɲ ɗi kwôli jé wori wo ôbi ré deré kibri naɲ temare Jérusalêm a hen. 32Piyêr naɲ megêri hen na, kum layrêji aɲ kiriɲa bay eŋgeɲji tô kum a menba, bay gel peraŋgê wo Jésu naɲ imɲê ka wôô ka ɗebu naɲ ɗi hen. 33Kiriɲa ɓiɲé bay ka hen ô ta niɲ menba, Piyêr kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Rabi dô wo na merêŋge na, na lêŋge iyéy gergé subu pôn tom men, pôn to Moyis men, pôn to Eli a men.» Wôsa ôbi hôn kwôlo ôbi kôl hen né. 34Kiriɲa Piyêr iyêl ba ya tô menba, kiriɲ ka geri so sa têlji ta aɲ kiriɲa bay gel wo kiriɲ ka geri bay ka hen têlji ta hen iyôŋ menba, harê liji. 35Menba, tô kwôni ôm bô kiriɲ ka geri bay ka hen kôl iyôŋ ba: «Kwo nà ná, ná Keman. En dôôri, toyéŋge kwôlê kibri a.» 36Kiriɲa tô kwôni bi wo hen wôm niɲ menba, bay gel na Jésu a ɗebé pini. Menba, bay wôm cêgêgê aɲ bô wulê bi wo hen na, bay kôliɲ kwôni kwôli aŋga bay gelo hen né. 37Kiriɲ wôl pôn cêgê menba, bay herboji tôŋ sa keram a menba, kwônê ɓiɲé era ligi Jésu a. 38Menba, gawra wo pôni perê kwônê ɓiɲé bay ka hen kôl iyôŋ ba: «Rabi, en uwôlem gel keman wo nà ná ôbi a pôn nêŋ hen hari. 39Kiriɲ ka pôni a na, tunu to habiɲ henaɲ naɲ ɗi aɲ liri ôbi tô gura men, seŋgalêêri men, wôbre era kibri a men, hende séɲ yiri a lew ré a men. Aɲ kiriɲa hende séɲ menba, ôbi merên tulôg tulôg. 40En uwôliɲ bay tôm ré dage tunu to habiɲ hende to hen, niɲba, bay nêm né.» 41Jésu kôlji iyôŋ ba: «Kenbay ka ayê bôô woŋge naɲ aɲ ken mô wô lê habrê hen na, na merê na wô lê naɲ ken yôd ba? Men, na têê iyeŋ a ené ulê bôn jalê sarŋge a ba? Eraɲ naɲ kemam bi ben na.» 42Kiriɲa bay eraɲ naɲ kema bi wo hen biri menba, tunu to habiɲ hende to hen ayri ku terare a aɲ seŋgaliri. Niɲba Jésu ône tunu hende to hen aɲ berare kema bi wo hen aɲ ayri biɲ ibari. 43Menba, ɓiɲé kêm tiniji ge kay sa damɲare to Emen a. Mega wo ɓiɲé kêm tiniji ge kay sa are kêm ka Jésu li a hen menba, ôbi kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: 44«Dôbêŋge marŋge dô ken toyiɲ kwôlo na kelêŋge hen: ‹Bay a ɓeren nôbi Kema Gawra biɲ ɓiɲé.› » 45Niɲba bay hôn bô kwôlo ôbi kôl hen né, wôsa ôbi bi kwôlê bi wo hen yi kini uwôbêri a hen iyôŋ bi bay ré hôn bôri ré. Men, né bay hare eŋgeréri men. 46Bay tô Jésu nariɲ na ba, i a ré kwo dami perêrji a ba? 47Jésu hôn ermé woji menba, ɓu kema wo dê sa ɗi kwari a 48aɲ kôlji iyôŋ ba: «Kwôni wo ɓu kema wo dê mega kwo na yiri a naɲ henen na, ôbi ɓeren na nôbi yiri a hen men, kwo ɓeren yiri a ba, ɓu na kwo joon hen yiri a hen men. Niɲba henêŋge mega wo kwôni wo na kwo dê perêrŋge a kêm hen na, ôbi a na kwo dami.» 49Menba, Ja kôli iyôŋ ba: «Rabi, nini gel gawra wo pôni dage tunu to habiɲ naɲ henem menba, nini jôri sara, wôsa ôbi na ôbi tôm mega nibay iyôŋ né.» 50Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Jôreŋgiri ré, wôsa kwôni wo na ôbi bareŋge ré ba, na kwoŋge.» 51Kiriɲa wulê wo ôbi a ɗéɲ sa terare ba ɗa menba, Jésu ay geré ré na mi mi kôba ɗiré erê Jérusalêm a. 52Ôbi jé ɓiɲé tumôri a. Bay ô menba, biɲ môni iyére to Samari a wô ɓeré sa tê saari. 53Niɲba ɓiɲé ka Samari ɓiri yirji a ré, wôsa ôbi ô na wô erê Jérusalêm a. 54Kiriɲa si Jak naɲ Ja bay tô Jésu gel hen iyôŋ menba, bay kôl iyôŋ ba: «Kelma, ju gey bi niné kôliɲ tare ré hena derômaraŋ a sa uwoyréji aɲ ba?» 55Menba, Jésu bul uɲéji aɲ nayji damaŋ. [Aɲ kôl iyôŋ ba: «Ken hôn tunu to yi bôrŋge a aɲ lêŋge ken kôl kwôlê bi wo hen né. Wôsa nôbi Kema Gawra en era sa terare a nà, ná wô mênê gawrê ré niɲba, ná wô gôliɲ naɲ ci ɗi.»] 56Kiriɲ bay ka hen na, bay ô sa iyére to ɗaŋgi a. 57Kiriɲa bay baɲ geré tô menba, gawra wo pôni era sa kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Kiriɲ ka yôŋ yôŋ ka já erê ya hen na, na erê tôm a.» 58Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Heŋɲê naɲ iyomniji men, ciré naɲ gwonérji a men, niɲba, nôbi Kema Gawra ba kiriɲ ka na dôbiɲ san ya ba, naɲ.» 59Men, Jésu hô kôliɲ kwo ɗaŋgi «Era tôn a.» Menba, gawra bi wo hen kôli iyôŋ ba: «Kelma, ɗi jan, ɗén na erê emé iban dem.» 60Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Ɗi ɓiɲé ka yi môɲ temare iyôŋ hen bi em megare temare aɲ jôbi ju ô ulê béré emê iyére to Emen.» 61Gawra wo ɗaŋgi kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Nôbi en gey erê tôm a Kelma niɲba, ɗén na erê liɲ kamaŋ ka iyére tiɲê dosé dem.» 62Jésu kôli iyôŋ ba: «Kwôni wo ɓu tô mire to kelbê yagiɲ aɲa ré bare cêgeri ba, na kwôni wo dô wô jé wo emê iyére to Emen né.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\