Mark 1

1Kwôlê wo Dôri wo gengiɲ sa Jésu Krist Kema Emen ayiɲ tôri mega hen iyôŋ. 2Mega ôbi kibi Emen Esay na li bô magtubu to Emen a tumô kôl iyôŋ ba: «Toy, nôbi Emen en jé mana wuɲê tumôm a bi ré ô ɲanê geré wom . 3Na tôô ôbi ulê béré wo ôm derô gwôlê kôl iyôŋ ba: ‹Ɲanêŋge geré wo Kelma men, ɲanêŋge kam geré kari bi ô derôre a men .› » 4Na hen iyôŋ a Ja ré so aɲ ôbi liɲ ɓiɲé batêm derô gwôlê men, uwôliɲ béré kôl iyôŋ ba: «Beléŋge cêgerŋge biɲ têriɲ aɲ ken li batêm aɲ bi Emen né ɗiɲ bôri jalê sa têriɲ toŋge a.» 5Ɓiɲé ka bô emê wo Judé kêm naɲ ka Jérusalêm ôrji sa pôn pôn ligiri a. Ɓiɲé bay ka hen tô tô têriɲ toji ta aɲ ôbi liji batêm bô cér wo Jurdê bi wo hen a. 6Ja tôbe bargay ka bay li naɲ gusiri jambal men, ôbi ha tô bôri naɲ ariɲ a men. Ari emêri na céré men, timne a men. 7Ôbi uwôl béré kôl iyôŋ ba: «Kwo a era cêgen a hen na, néé wori gôliɲ kuɲê men, en nêm deŋgé terê gaŋgi garbê kaɲ têri ré a men. 8Nôbi, en lêŋge batêm na naɲ kam niɲba, ôbi ba a lêŋge batêm naɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê.» 9Na iyôŋ a, Jésu ré hena Najarêt bô emê wo Galilé aɲ biɲ Ja liri batêm bô cér wo Jurdê. 10Kiriɲa Jésu so bô kam a na, ôbi gel derômaraŋ bôliɲ aɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê yi mega derare iyôŋ herbo sari a. 11Aɲ tô kwôni ôm derômaraŋ a kôl iyôŋ ba: «Ju na Keman, en purem damaŋ men, en li yi derê wô sam damaŋ a men.» 12Kiriɲ bay ka hen na, Tunu toɲ hendi bô bôrê dô tumô Jésu ôriɲ naɲ ɗi derô gwôlê. 13Ôbi li wulê tôre pôrbu derô gwôlê menba, Sidan era sa séli. Jésu mô perê tanare to noni niɲba, manê ka derômaraŋ a sa li naɲ ɗi. 14Kiriɲa bay ɓu Ja uwôl daŋgay a na, Jésu ô bô emê wo Galilé. Ôbi uwôl béré Kwôlo Dôri wo hena ligi Emen a. 15Aɲ ôbi kôl iyôŋ ba: «Kiriɲ kô niɲ aɲ emê iyére to Emen era ɗa niɲ. Ɗéŋge jé lêreŋge wo habiɲ hen ba, aɲ ken bêŋge bôrŋge sa Kwôlo Dôri a.» 16Kiriɲa Jésu ô kibi cér wo Galilé na, ôbi gel Simô naɲ yêni André ka na bay uré hen urji kuyê naɲ bera. 17Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Eraŋge tôn a aɲ na béŋge ka yé bay uré ɓiɲé ben.» 18Kiriɲ bay ka hen na, bay ɗéɲ bera toji aɲ, aɲ ôrji tôri a. 19Kiriɲa Jésu ô kelaŋ dê menba, ôbi gel si Jak naɲ yêni Ja kaɲ kami gawra wo bay uwôgeri Jébédé môrji bô bato ɲanji bera toji. 20Kiriɲ bay ka hen na, ôbi uwôgeji menba, bay ɗéɲ ibarji Jébédé hen naɲ bay jé kari bô bato a aɲ ôrji tô Jésu a. 21Bay ôrji a sa iyé Kapêrnayôm. Aɲ naɲ sa sa merê ta a menba, Jésu ô bô iyéy daɲare a ô geliɲ ɓiɲé are. 22Tiniji ge kay sa derê kwôlê wo Jésu dô hen wôsa ôbi iyêl mega kelma ɗiba yi mega bay derê tô tôô to Emen hen né. 23Kiriɲ bay ka hen na, bô iyéy daɲare hende to hen na, gawra wo pôni wo tunu to habiɲ yi bôri a hen soo ira. 24Aɲ hende kôl iyôŋ ba: «Wuge! ju gey na mi yirni a ba? Jésu wo Najarêt. Ju era na wô mênêni. En hôn ju na i ba, ju na kwôni wo yi naɲ jeŋgêri gay wo Emen a jori.» 25Jésu ône kôl iyôŋ ba: «Wôm tôŋ aɲ mu séɲ bô gawra bi wo hen.» 26Menba, tunu to habiɲ hende to hen séɲ bôri a aɲ liri ôbi ka kula men, gwôrêri men. 27Ɓiɲé kêm hare gaɲ, aɲ bay eŋgeriɲ yirji na ba ré na mi a ré yé hen iyôŋ ba. Derê kwôlê wo kôrbi wo na ba, ré na kwo naɲ néé. Wôsa gawra bi wo hen ay tôô biɲ tunu to habiɲ menba, hende biri kwôlê. 28Aɲ hini emê wo Jésu ôm gôriɲ kiriɲ kêm bô emê wo Galilé. 29Kiriɲa Jésu men, Simô men, André men, soji bô iyéy daɲare a na, bay ôrji iyé si Simô naɲ André aɲ si Jak naɲ Ja kôba naɲ ci men. 30Wulê bi wo hen na, mari Simô kal dere aɲ yi ira menba, bay kôliɲ Jésu kwôle. 31Jésu ô kiriɲ ka hende yiɲ ya hen, aɲ ɓu kôbre buru hena ta, menba, hende berare aɲ hende li aŋgaɲ emê biji. 32Kiriɲa tare kuriɲ niɲ menba, ɓiɲé ka sa iyére hende to hen eraɲji naɲ bay ômɲare kêm men ɓiɲé ka tunu to habiɲ yi bôrji a hen a men biɲ Jésu. 33Aɲ ɓiɲé kêm ka sa iyére hende to hen daɲji tumô iyére to Jésu môriɲ ya hen. 34Jésu berare ɓiɲé kêm ka naɲ ômɲare to gay gay to geliɲ tirji gusiɲ hen men, ôbi dage tunu to habiɲ bô ɓiɲé ka pôni a a men. Niɲba, Jésu jôriɲ tunu to habiɲ iyêlê wôsa hende hôni dô. 35Kiriɲa kiriɲ ba hende ɗurum ɗurum tô na, Jésu hena si nô ô wolé derô gwôlê ô uwôbê aɲ uwôl Emen. 36Simô naɲ ɓiɲé ka mô naɲ ɗi hen siji ô wogeri, 37aɲ uwoɲni. Bay kôli iyôŋ ba: «Ɓiɲé kêm wogem.» 38Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Na erêŋge naɲ sa iyére iyére bi na erê ulê béré yaŋ men. Na wô bi wo hen a ené soɲ nô wolé hen.» 39Aɲ Jésu ô gôr bô emê wo Galilé uwôliɲ béré bô iyéy daɲare a men, dagiɲ tunu to habiɲ a men. 40Gawra wo pôni wo terbare liri era ligi Jésu a aɲ kuriɲ tôŋ di tiɲare tumôri a aɲ uwôli ré bô tu ɲa tori aɲ kôli iyôŋ ba: «Hena jeré gey ba já beraren.» 41Jésu jé kôbri hebiɲni aɲ kôl iyôŋ ba: «Ew, en gey bi terbare tom hende to hen ré dôriɲ sam a.» 42Kiriɲa Jésu kôli hen iyôŋ na, terbare dôriɲ sa gawra bi wo hen, lew, menba, ôbi berare. 43Jésu dageri aɲ nayri aɲ kôli kwôlê wo iyêre kôli iyôŋ ba: 44«Kôliɲ kwôni kwôlê wôni ré, niɲba, ju ô geliɲ ôbi bê kwôbe yem aɲ ju li sarga naɲ tôô to Moyis na ay hen aɲ bi bay ré gel wo jeré na kwo séli tumô Emen a.» 45Niɲba, kiriɲa ôbi terbare ô na, ôbi ay tô kôliɲ ɓiɲé kêm, aɲ li wo Jésu nêm erê sa iyére tôni a ba wo ɓiɲé ré hôn né ba naɲ. Jésu ɗubu sêd nono aɲ ɓiɲé sooro gay gay era ligiri a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\