Mark 11

1Kiriɲa bay eraji ɗa naɲ Jérusalêm na, bay siji si kwa Bêtpajé men, Bétani men, kwa Keram wo Olibiyé a, menba, Jésu jé bay tôri wôô, 2aɲ kôlji iyôŋ ba: «Erêŋge iyére to tumôrŋge hen, kiriɲa ka biɲ na, ka uɲé kema kura hariɲ tôŋ wo kwôni dayri ré tô, bisiréŋgeri ken eraɲ. 3Aɲ hena kwôni ré eŋgeréŋge iyôŋ ba: ‹Wô mi a kené busereri ba?› ba, ken kôli: ‹Na Kelma a geyé.› Aɲ kiriɲ bay ka hen ôbi a ɗéŋge ka eraɲ.» 4Bay ôrji menba, bay uwôɲ kema kura hariɲ nô bêŋgê geré ɗa kibi ira. Aɲ bay dôri. 5Ɓiɲé ka pôni ka ɗibiji ya hen eŋgereji: «Wô mi a kené buser kema kura wo hen ba?» 6Menba, bay tô Jésu uwôlji sara mega ôbi ré kôlji iyôŋ, menba, bay ɗiji ô. 7Bay eraɲ naɲ kema kura na biɲ Jésu aɲ bay bi bargay kaji cêgi kura aɲ Jésu ɗay mô sara. 8Ɓiɲé kwônê bi bargay kaji tô geré, ka pôni pôy germé nono sa biji tô geré a men. 9Ka pôni ô tumôri a men, ka pôni ba cêgeri a men aɲ bay ka gura ôm: «Hosana, terê kibi yi gengiɲ sa kwôni wo era naɲ hini Kelma. 10Bi terê kibi yi gengiɲ sa emê iyére to era hen, na emê iyére to môyrena kelma Dabid. Hosana yi derômaraŋ a ta .» 11Jésu sa Jérusalêm, aɲ ôbi ô bô iyéy Emen a. Kiriɲa ôbi kôbe kiriɲ gel kêm na, ôbi ô Bétani naɲ bay tôri ka môj kibi wôô hen wôsa tare pôô gaɲ niɲ. 12Sa pôn cêgê kiriɲa Jésu naɲ bay tôri henaji Bétani hen na, kurôŋ li Jésu. 13Ôbi bô kiriɲ kelaŋ dê menba, gel tôgôre to mare lebé ôbi ô gelé yaŋ ba ɗiré uɲé yêre, niɲba, kiriɲa ôbi era ɗa menba, uwôɲ na mare mera wôsa na geserêre ré tô. 14Menba, Jésu kôliɲ tôgôre hende to hen iyôŋ ba: «Kwôni a emê yêrê cêgê ré niɲ.» Bay tôri toy kwôlê wo ôbi kôl hen. 15Bay sa biɲ Jérusalêm, menba, Jésu ô derô haba wo iyéy Emen a menba, ôbi dage ɓiɲé kêm ka eraɲ naɲ aŋgaɲ gara men, ka era wô kelé are a men hen. Men, ôbi nôgerê tabel to bay keraŋgê gursu naɲ to bay ɗére derare gara hen hee a men. 16Ôbi ɗi kwôni ay ani kani pôn iyôŋ siɲ si bô iyéy Emen ré. 17Menba, Jésu halji kôl iyôŋ ba: «Liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Iyére tiɲê a yé na iyére to tô môɲ wo ɓiɲé a era wô uwôlê Emen ya ré ba?› Menba, kenbay ken ay liɲ kini merê bandi .» 18Damné kaɲ bay bê kwôbe men, bay derê tô tôô to Emen men na, toy kwôlê bi wo hen iyôŋ menba, wogéji geré wô deré Jésu. Bay hareri wôsa gelé are kari ɗê sa kwônê ɓiɲé men, dôrji a men. 19Kiriɲa tare kuriɲ menba, Jésu naɲ bay tôri siji sa iyére hende to hen ôrji aɲ. 20Tô kiriɲ, kiriɲa bay ré ôrji tô geré na, bay tô Jésu gelji tôgôre hay kwôy ɗi hanêre a. 21Piyêr erem sa kwôlê wo Jésu na kôliɲ tôgôre tumô hen menba, ôbi kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Rabi, gel tôgôre to na ju tômne hen hay.» 22Jésu ay kwôlê kôlji iyôŋ ba: «Bêŋge bôrŋge sa Emen a. 23Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, hena kwôni ré kôliɲ keram wo hen iyôŋ ba: ‹Dô yem wolé aɲ ju ô kuriɲ a bô cér a› aɲa ôbi ré bi bôri sara na, are bay ka a liɲ ôbi a gelé naɲ tiri, wôsa ôbi gaanê ré, niɲba, bi bôri sa kwôlê wo ôbi kôl hen. 24Na bi wo hen aɲa ené kelêŋge, aŋga yôŋ yôŋ ka ken uwôliɲ Emen na, dô wo ken bi bôrŋge sara mega wo kené uwoɲ niɲ, menba, are bay ka hen a liɲ béŋge. 25Men, sa pôn pôn kiriɲa ken hena wô uwôlê Emen aɲa kené ôriɲ naɲ kwôlê wôni naɲ kwôni na, ɗéŋge bôrŋge jal sara aɲ bi Ibareŋge Emen wo mô derômaraŋ a kôba bi ɗi bôri jal sa têriɲ lêreŋge a men. [ 26Niɲba, hena kené ɗi bôrŋge jal ré na, Ibareŋge Emen wo mô derômaraŋ a kôba a ɗé bôri jalê sa têriɲ lêreŋge a ré men.]» 27Jésu naɲ bay tôri hô heraji Jérusalêm menba, kiriɲa Jésu ô derô haba wo iyéy Emen a menba, damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay derê tô tôô to Emen naɲ surɲê eraji ligiri a. 28Aɲ bay eŋgeriri iyôŋ ba: «Na naɲ tôô to yôŋ a jeré liɲ are bay ka kêm hen ba? I a bem tôô hende to hen a jeré liɲ are bay ka hen ba?» 29Menba, Jésu hô uwôlji sara iyôŋ ba: «En gey eŋgeréŋge kwôlê pôn aɲ ken uwôlen sara. Aɲ na kelêŋge naɲ tôô to yôŋ a ené liɲ are bay ka kêm hen. 30Batêm to Ja na liɲ ɓiɲé hen na, hena na derômaraŋ a laba na ligi gawrê ba? Uwôlenge sara.» 31Niɲba, bay kôl perêrji a kôl iyôŋ ba: «Hena nana kôl ré na batêm to ré hena na derômaraŋ a na, ôbi a kelê wô mi a na nana bi bôrna sari a ré ba? 32Hena nana kôl batêm to Ja liɲ ɓiɲé hen ré hena na ligi gawrê na, ɓiɲé a lên kwôlê.» (Bay hare wôsa kwônê ɓiɲé bô Ja mega ôbi kibi Emen na tiri.) 33Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Nini hôn né.» Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Hen iyôŋ na, nôbi kôba na kelêŋge na naɲ tôô to yôŋ ené liɲ are bay ka hen né men.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\