Mark 13

1Kiriɲa Jésu so bô iyéy Emen a na, ôbi tôri wo pôni kôli iyôŋ ba: «Ca! Rabi, gel keram naɲ iyére ka hen.» 2Menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Ju gel iyére hende to damné hen ba? Keram wôni wo a ba ta sa megari a ba naɲ, bay kêm a mêniɲ.» 3Jésu mô sa Keram wo Olibiyé aɲ biliɲ kwini si sa iyé iyéy Emen. Menba, Piyêr, Jak, Ja naɲ André eŋgeriri kwôlê kiriɲa bay ré môriɲ piniji naɲ ɗi hen. 4Bay kôli iyôŋ ba: «Kelêni, kiriɲa yôŋ a are bay ka kêm hen ré sa ba? Men na mi a gelé mega are bay ka hen ré ca kerê niɲ ba?» 5Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a bi kwôni lamêŋge naɲ kwôlê woɲ benare ré. 6Wôsa ɓiɲé kwône a ayêji henen aɲ a kelêji: ‹Na nôbi a na Krist, kwo Emen dôri hen.› Aɲ bay a lamiɲ ɓiɲé kwônê. 7Kiriɲa ka toyé kwôli kumbul ôm ɗa réba kelaŋ naɲ ken na, ɗéŋge bôrŋge hare ré wôsa are bay ka hen a sa môj môj dem, niɲba, na gerɲé wulê bi wo hen né tô. 8Tô yê pôn a lê kumbul naɲ tô yê wo ɗaŋgi men, emê iyére pôn a séɲ naɲ to ɗaŋgi men, terare a yebagiɲ naɲ sa iyére gay gay men, kurôŋ a lê kiriɲ a men, niɲba, are bay ka kêm hen na, yi mega yê wo ay tô lê iyore iyôŋ.» 9«Ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a wôsa bay a ôriɲ naɲ ken tumô bay jerê kwôlê men, bay a sêŋge naɲ tinêre bô iyéy daɲare a men, bay a ôriɲ naɲ ken tumô kilmé men, tumô bay emê iyére a men, wô san, aɲ bi kené uwôliɲ béré Kwôlo Dôri. 10Na mi mi kôba béré Kwôlo Dôri wo Emen a uwôliɲ naɲ kiriɲ kiriɲ bi tô yê ɓiɲé kêm toy dema are bay ka hen ré sa tô. 11Kiriɲa bay ôriɲ naɲ ken tumô bay jerê kwôlê a na, ken sun tumô wô kwôlê wo kené erê kelê hen né, niɲba, ken kôl kwo Emen a béŋge kiriɲ bay ka hen. Wôsa na kenbay a iyêlê ré, niɲba, na Tunu toɲ hendi bô bôrê a bêŋge kwôlê kebreŋge a. 12Gawra a desé sa yêni aɲ bi bay ré diri men, iba kema a liɲ kemari hen iyôŋ hende to hen men, kamrê kôba a perê sa balêrji bi bay ré derji a men. 13Ɓiɲé kêm a tôrɲêŋge wô kibi henen, niɲba, kwôni wo ɓu bôri iyêre kwôy deriɲ kibi ba, ôbi a gelê.» 14«Kiriɲa ka gelé kwoɲ ôbi mênê kiriɲ wo habiɲ hen ô merê, kiriɲ ka ôbi ré merê ya ré hen na, kwôni wo dêŋse na bi hôn dô. Kiriɲ bay ka hen na, bi ɓiɲé ka Judé ba, ge sa keram a men, 15kwôni wo mô tô tunu a nô ba, bi era ira wô erê ayê ani bô iyére tori a ré niɲ men, 16kwôni wo ɗebe bô yagê ba, bi hera uwo wô ayê bargay kari ré a men. 17Wulê bi wo hen na, bô emê wo dami a lê yébé kaɲ bay kwoo men, ka kamniji yi kuba ba ya tô hen a men. 18Uwôlêŋge Emen bi are bay ka kêm hen bi sa terbére a ré. 19Wôsa wulê bi wo hen na, bô emê wo ɓiɲé a lê hen na, na bô emê wo dami wo kwôni gel sa pôn né ayiɲ tôri wo Emen na ɗiɲ tô terare kwôy kemnêŋ hen men, kwôni a herê gelé bô emê bi wo iyôŋgi hen ré niɲ a men. 20Aɲ hena Emen né jô kibi sa hende to hen ta ré na, kwôni pôn nêŋ iyôŋ kôba a uɲé gelê ré. Niɲba, ôbi ɓu kibi kiriɲ dê wôsa ɓiɲé kari ka ôbi tôrji hen. 21Hena kwôni ré kelêŋge iyôŋ ba: ‹Krist, kwo Emen dôri hen ré ná nà› ley, ‹ré ná yaŋ› ley na, ken bi bôrŋge sa kwôlê wori a ré. 22Wôsa Kristɲê kaɲ bay benare hen naɲ bay kibi Emen kaɲ bay benare kwône a lê aŋgaɲ gelé naɲ kaɲ giɲê wô lamiɲ ɓiɲé men, ɓiɲé ka Emen kôba bay a masê wo ciré lamêji a men. 23Kenbay kôba ken berêŋge dô wôsa en kelêŋge kêm kô tumô niɲ.» 24«Menba, kiriɲ bay ka hen na, cêgi bô emê bi wo a lê ɓiɲé hen na, tare to tay a berarê ré niɲ men, geserê a ené ré niɲ men, 25têbêŋne a heriɲ ta men, aŋgaɲ néé ka derômaraŋ a a yebagiɲ mêniɲ a men . 26Menba, bay a gelen nôbi Kema Gawra hera perê kiriɲ ka geri a naɲ néé wo dami men, naɲ damɲare to dami a men . 27Kiriɲ bay ka hen na, na jé manê kaɲê ka derômaraŋ a dayrê sa ɓiɲé ka na en tôrji hen sa terare a na kêm a men .» 28«Ayêŋge tôgôre ken gengiɲ kiriɲ, kiriɲa tôgôre jubu aɲ libé hen na, ken kôl kami emen ré ba ɗa niɲ. 29Kenbay kôba kiriɲa ken gel wo are bay ka hen sa niɲ na, ken hôn wo nôbi Kema Gawra ené ɗa kibi geré niɲ. 30Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, gawrê ka haw hen na, ka pôni a ba geɲ kiriɲa are bay ka hen a saɲ. 31Derômaraŋ naɲ sa terare a naɲê niɲba, kwôlê wuɲê na, a naɲê ré kwôy.» 32«Kwôlo gengiɲ sa wulêri naɲ tayriri na, kwôni pôn nêŋ iyôŋ hôn né men, manê ka derômaraŋ a hôn né men, Kema kôba hôn né a men, niɲba, na Ibari pôn nêŋ hari a henê mera. 33Berêŋge dô, yéŋge kum né wôsa ken hôn kiriɲa yôŋ a are bay ka hen ré saɲ né. 34Yi mega gawra wo ɗa erê kergare iyôŋ. Ôbi ɗéɲ iyére tori aɲ biɲ manê kari jé a kôbriji a. I ba naɲ lê jéri. Ôbi ay tôô biɲ ôbi gemé kibi iyére ré yi kum né. 35Merêŋge tu geɲ wôsa ken hôn kiriɲa yôŋ a kelma ôbi iyé iyére ré saɲ né. Na perare, na sa kiriɲ ka jali, na yelé kwôrê, na tô kiriɲ ba, kwôni hôn né. 36Merêŋge tu geɲ bi kiriɲa ôbi sa dus ba, uɲéŋge tô kum a ré. 37Kwôlê wo en kelêŋge hen na, en kôliɲ na ɓiɲé kêm: merêŋge sa têrŋge a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\