Mark 14

1Ba sa wôô wo bay a lê geserê wo bay uwôgeri Pak hen men, wô liɲ geserê wo mapa wo wubere naɲ bô a hen a men menba, damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay derê tô tôô to Emen woge geré gwosore wô ɓeriɲ Jésu aɲ diiri. 2Niɲba, bay kôl bi ciré ɓiri bôb naɲ sa geserê ré, wô wo ɓiɲé ma ré liɲ kwôlê naɲ ci. 3Kiriɲa Jésu mô Bétani a iyé Simô wo terbare liri hen, menba, iyore to pôni eraɲ naɲ ider wo ɗiɲê dô wo bay li naɲ kalmê ka bay uwôgeji nar wo garari mê hen, bô murda wo bay li naɲ albatre hen kôbre a. Hende usoɲ ligi Jésu a aɲ hende ti kibi murda bi wo hen aɲ wuseri sari a kiriɲa bay mô tôŋ kibi emê a hen. 4Ɓiɲé ka pôni bôrji tarji sara aɲ bay ɲamnê kwôlê kôl iyôŋ ba: «Wô mi a hende ré mêne ider wo ɗiɲé dô hen iyôŋ ba? 5Hena bay ré keléɲ na keléɲare kôba, bay ré uɲé déniyé arew subu lay aɲ céɲ bay nimré ré ba?» Menba, bay nay iyore hende to hen damaŋ. 6Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Ɗéŋgere ɗê iyôŋ. Wô mi a kené dôyrêre hen iyôŋ ba? Aŋga hende lên hen na, na aŋga dôri. 7Wôsa bay nimré a merê perêrŋge a naɲ wulê wulê aɲ ka lê derê naɲ ci kiriɲa ken gey, niɲba, nôbi ba na merê naɲ ken naɲ wulê wulê ré. 8Hende li aŋga hende nêm lê. En ma ré tô, niɲba, hende sa bên ider san a gemiɲ temayren.» 9Menba, ôbi hô kôlji iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené kelêŋge hen, naɲ kiriɲ kêm sa terare a na ka bay a ulê béré Kwôlo Dôri ya hen na, bay a derê kwôli aŋga iyore hende to hen li hen ermiɲ sara.» 10Judas Iskariyôt ôbi tô Jésu wo pôni perê ka môj kibi wôô hen ô uɲé damné kaɲ bay bê kwôbe wô geléji geré ɓeré Jésu. 11Yi damné kaɲ bay bê kwôbe dôrji gaɲ kiriɲa bay toy kwôlê wo ôbi kôlji hen aɲ bay genge ciré biri gursu. Menba, Judas woge geré wo ɗiré ayiɲ sa Jésu biɲ damné kaɲ bay bê kwôbe. 12Wulê woɲ ayê tô lê geserê mapa wo wubere naɲ bô hen na, na sa to bay diriɲ gamgê wô liɲ geserê Pak, bay tô Jésu kôli iyôŋ ba: «Na yôŋ a jeré gey bi niré ô ɓerem sa tê lê geserê Pak ya ba?» 13Jésu jé bay tôri wôô aɲ kôlji iyôŋ ba: «Erêŋge bô iyére to dami a hen. Ka uɲé gawra wo pôni ay kam naɲ téwre sari a eraɲ si tumôrŋge. Erêŋge tôri a. 14Aɲ bô iyére to ôbi a sé bô hen na, ken kôliɲ ôbi iyéy iyére iyôŋ ba: ‹Rabi kôl iyôŋ ba, bô iyére to yôŋ, a ɗiré ômiɲ emê woɲ Pak naɲ bay tôri ya ba?› 15Menba, ôbi a geléŋge bô iyére to dami ta to bay ɲan bôre kô niɲ. Na ya hende to hen a kené ɓeré sa tê Pak ya.» 16Bay tô Jésu ka wôô hen ôrji aɲ sa biɲji derô ira menba, uwoɲji are bay kêm hen mega wo Jésu ré kôlji hen iyôŋ, menba, bay ɓu sa tê Pak ya. 17Kiriɲa tare kuriɲ menba, Jésu naɲ bay tôri ka môj kibi wôô hen saji. 18Kiriɲa bay mô kibi aŋgaɲ emê menba, Jésu kôl iyôŋ ba: «Na tiri, en kelêŋge, kwôni pôn perêrŋge a wo ôm naɲ en hen a sa ayê san.» 19Tu bay tô Jésu ay tô lê ɲa, aɲ i ba eŋgeriɲ Jésu iyôŋ ba: «Na nôbi ré rê?» 20Menba, ôbi uwôlji sara iyôŋ ba: «Kwôni pôn perêrŋge kenbay bay ka môj kibi wôô kwo dôbe kôbri naɲ en bô gwore a hen. 21Nôbi Kema Gawra na erê na mega wo na liɲ bô magtubu to Emen a gengiɲ san hen iyôŋ. Niɲba, bô emê a kuriɲ sa kwôni wo ay san nôbi Kema Gawra hen. Bay henaŋ ré yêri ré kôba ré dô sôŋ.» 22Kiriɲa bay mô ômji emê menba, Jésu ay mapa aɲ tô kibri sara menba, ɓiilê aɲ biɲ bay tôri aɲ kôlji iyôŋ ba: «Eŋgéŋge, ôbi yi mega kurôŋgi yen iyôŋ.» 23Menba, ôbi hô ay gwoy care toɲ yê tiɲaɗor aɲ ôbi liɲ Emen dosé, menba, ôbi biji aɲ bay yi kêm. 24Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Kwo nà ná, yi môɲ kwôbren woɲ biɲare naɲ Emen wo biɲ tôŋ wô kibi ɓiɲé kwône. 25Na tiri, en kelêŋge, na hô yê care toɲ yê tiɲaɗor ré niɲ, kwôy wulê wo na sa yiɲ to kôrbi naɲ ken bô emê iyére to Emen a.» 26Kiriɲa bay kebe kurôŋ menba, Jésu naɲ bay tôri ôrji sa Keram wo Olibiyé. 27Jésu kôlji iyôŋ ba: «Ka juben ɗéɲ kêm wôsa liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: ‹Na deré ôbi abê gamgê menba, bay a useriɲ kêm .› 28Niɲba, cêgê menba, kiriɲa na jê sé kamɲê na, na erê tumôrŋge a Galilé a.» 29Menba, Piyêr kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Kiriɲa megên a ɗém aɲ na, nôbi na ɗém aɲ né.» 30Menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Na tu kwôlê a ené kôlem hen, kemnêŋ bô yoyre hende to hen kura a yelé têê wôô ré aɲ já kelê jeré hônen né têê subu.» 31Niɲba, Piyêr hô kôli iyêre kôl iyôŋ ba: «Hena ré na wo ené ma ré ju kôba, na kelê ené hônem né ré.» Menba, bay kêm kôl mega wo Piyêr kôliɲ hen iyôŋ. 32Menba, Jésu naɲ bay tôri ôrji kiriɲ ka bay uwôgeji Gêtsémané, aɲ Jésu kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: «Merêŋge tôŋ na, aɲ nôbi na erê uwôlê Emen.» 33Jésu ôriɲ naɲ Piyêr, Jak naɲ Ja naɲ ɗi. Ôbi sun men, ôbi aŋge damaŋ a men. 34Ôbi kôlji iyôŋ ba: «Tun li ɲa môɲ teré dun iyôŋ, merêŋge na, aɲ ken yi kum né.» 35Menba, Jésu usu dê tumô, aɲ cubu gubari diɲ kwini tôŋ aɲ uwôl Emen mega wo hena ré nêm wo aŋga ré sa sari a hen na, ré sa ré. 36Ôbi kôl iyôŋ ba: «Aba, Iban, ju nêm lê are kêm. Li bi en yi gwoy kam kaɲ gusiɲ hen né. Iyôŋ hari kôba, li aŋga bôm gey hen ɗiba ka bôn nôbi a geyé hen né.» 37Jésu bulo hera ligi bay tôri a, menba, ôbi uwoɲji tô kum a. Menba, Jésu kôliɲ Piyêr ba: «Simô, ju yi kum! Ju nêm merê tu geɲ sem né ba? 38Merêŋge tu geɲ aɲ ken uwôl Emen bi kené heriɲ bô aŋgaɲ lamê ré. Ken gey merê tu geɲ haŋge niɲba, na néérŋge a nêmê ré ɗi.» 39Jésu hô dô tôri aɲ ligi bay tôri ka subu hen aɲ uwôl Emen mega wo tumô iyôŋ sôŋ. 40Jésu hô bulo hera menba, uwoɲji tô kum a wôsa bay nêm merê geɲ né. Menba, bay hôn kwôlê woɲ kelêri ré. 41Jésu hô bulo hera jôgiɲ têê subu wori menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Yéŋge kum aɲ ken dô bul haŋge niɲ. Kô niɲ. Gel, tayriri sa wo nôbi Kema Gawra na uwôliɲ kôbi bay têriɲ a. 42Henaŋge ta, na erêŋge, gel ôbi ayê san biɲ ɓiɲé bi, sa niɲ.» 43Jésu iyêl ba ya tô menba, Judas ôbi tô Jésu perê ka môj kibi wôô hen so naɲ kwônê ɓiɲé ka naɲ yebere toɲ kaskar men, ka naɲ kwore a men. Damné kaɲ bay bê kwôbe men, bay derê tô tôô to Emen naɲ surɲê a joji. 44Judas woɲ ôbi ayê sa Jésu hen na, na kôliɲ kwônê ɓiɲé bay ka hen iyôŋ ba: «Kwôni wo na ibé tô mari liri dosé hen na, na ôbi a kené ɓiri, aɲ ken ôriɲ naɲ ɗi men, ken bôri dô a men.» 45Kiriɲa bay sa menba, Judas era ligi Jésu a aɲ uwôgeri «Rabi» aɲ ibe tô mari. 46Menba, kwônê ɓiɲé bay ka hen selam Jésu ɓu. 47Kwôni wo pôni perê ɓiɲé ka ɗebe ya hen na, dô yebere toɲ kaskar tori aɲ diɲ maa mana wo dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe jô. 48Menba, Jésu ay kwôlê kôlji iyôŋ ba: «Ken eraɲ naɲ yebere toɲ kaskar men, kwore men kôberŋge a wô ɓerenare mega wo kené kena ɓeré na gemsa iyôŋ. 49En mô perêrŋge a sa pôn pôn geliɲ ɓiɲé are bô iyéy Emen a menba, ken era sa ɓeren né wô mi ba? Niɲba, yi hen iyôŋ bi kwôlo na liɲ bô magtubu to Emen a hen na, ariri ré liɲ.» 50Menba, bay tô Jésu kêm gerji ɗiri aɲ. 51Kema mana wo pôni bi Jésu. Kema mana bi wo hen dôbe bargay ka lebari a yiri a. Asgarɲê ka ɓu Jésu hen na, sa heriɲ sa mana bi wo hen aɲ ɓiri. 52Niɲba, ôbi ɲu bargay kari aɲ, aɲ ge yiri seŋge. 53Bay ôriɲ naɲ Jésu iyé dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe menba, damné kaɲ bay bê kwôbe ka ɗaŋgi men, surɲê men, bay derê tô tôô tô Emen a men, saji wô daɲare. 54Piyêr ô tô Jésu a dôriɲ tôri baɲ cêgê dê dê kwôy ôriɲ karaŋ derô haba wo dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe a. Ôbi mô iyêbe tare naɲ bay gemé kibi iyé dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe bi wo hen. 55Damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ Sanédrên kêm woge geré wo ciré ɗiri kwôlo dami sari a aɲ ciré deriɲni, niɲba, bay uwoɲ geréri ré. 56Wôsa ka pôni kôl kwôlê woɲ benare gengiɲ sari. Niɲba, kwôlê woji bi wo hen biɲ pôn né. 57Ka pôni hena aɲ kôl kwôlê woɲ benare gengiɲ sari kôl iyôŋ ba: 58«Nini toy wo ôbi kôl iyôŋ ba: ‹Na té iyéy Emen to gawrê a ɗé naɲ kôbriji hen aɲ sa subu na herê ɗé to ɗaŋgi hôriɲ aɲ na to gawrê a ɗé naɲ kôbriji ré.› » 59Gengiɲ sa kwôlê wo iyére bi wo hen kôba, kwôlê woji biɲ pôn né. 60Menba, dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe hena ta perê kwônê ɓiɲé aɲ eŋgere Jésu iyôŋ ba: «Ju uwôl kwôlê sa kwo gawrê bay ka hen kôl gengiɲ sam hen né ba?» 61Jésu wôm tôŋ. Ôbi uwôl kwôlê wôni sara ré. Menba, dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe hô eŋgeri kôl iyôŋ ba: «Ju na Krist, kwo Emen dôri hen, Kema Emen wo nêm ayê kibi hen ba?» 62Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Ena ôbi bi a merê hen. Aɲ ka gelen nôbi Kema Gawra na merê sa kôbi gusurô wo Emen woɲ ôbi néé hen men, ka gelen na hera perê kiriɲ ka geri a derômaraŋ a.» 63Menba, dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe yêgerê bargay ka yiri a hen aɲ aɲ kôl iyôŋ ba: «Nana hô gem na i dema ré kelêna kwôli sôŋ ba? 64Ken toy tiiré wo ôbi tiiré Emen ôm hen niɲ na, kwôli mi a kené erem niɲ ba?» Menba, bay kêm uwôli kwôlê sari a kôl iyôŋ ba: «Ôbi na kwoɲ deré.» 65Menba, ɓiɲé ka pôni ay tô tibéri kalê a sari a men, bay ha tiri ta aɲ bay esuge kôbriji cibiɲni aɲ bay kôli iyôŋ ba: «Li yem môɲ jeré na ôbi kibi Emen iyôŋ aɲ ju kelêni i a dêm hen ba?» Menba, bay gemé kibi iyé dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe hen kôba, sêri tô mari a a men. 66Kiriɲa Piyêr ré môriɲ tôrji a tôŋ derô haba hen na, hende lê jé iyé dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe to pôni a sa. 67Hende gel Piyêr wo iyêbe tare môriɲ hen menba, hende bôri ɗééɲ aɲ kôli iyôŋ ba: «Jôbi kôba na ju ô naɲ Jésu wo Najarêt men ré ba?» 68Menba, Piyêr uwôser kôl iyôŋ ba: «En hôn né. En hôn bô kwôlê wo me kôl hen né.» Menba, ôbi si ô si kibi geré nô. 69Hende gili menba, hô kôliɲ ɓiɲé ka ɗebe ya hen iyôŋ ba: «Ôbi na kwo gawrê bay ka hen men.» 70Piyêr hô uwôser têê pôn a sôŋ. Sem cêgê menba, ɓiɲé ka ɗebe ya hen na, kôliɲ Piyêr iyôŋ ba: «Na tiri wo jôbi kôba ju na kwo ɓiɲé bay ka hen wôsa ju na kwo Galilé men.» 71Menba, Piyêr dusu yiri kôl iyôŋ ba: «Hena ené kôl ya ré ba, bi Emen deren. Gawra wo ken kôl kwôli hen na, en hôni ré.» 72Kiriɲ bay ka hen têê wôô wori menba, kura yel. Menba, bô Piyêr jibri sa kwôlo Jésu na kôli kôl iyôŋ ba: «Já uwôserê jeré hônen né têê subu dema kura ré yilé têê wôô.» Menba, ôbi si nô aɲ sôm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\