Mark 15

1Tô kiriɲ cud menba, damné kaɲ bay bê kwôbe daɲji naɲ surɲê men, bay derê tô tôô to Emen naɲ Sanédrên kêm ka ba hen a men. Kiriɲa bay harê Jésu menba, bay ôriɲ naɲ ɗi ô biɲ Pilat. 2Pilat eŋgereri iyôŋ ba: «Ju na kelma ôbi emê sa iyé Jubɲê bi ba?» Menba, Jésu uwôli sara iyôŋ ba: «Jôbi a kelê hen.» 3Damné kaɲ bay bê kwôbe karê kwôlê wo kwôni ɗiɲ Jésu a sari a. 4Menba, Pilat hô eŋgereri iyôŋ ba: «Ju uwôli kwôlê wôni sa kwôlê wo bay kôl kêm hen né ba? Toy kwôlê wo bay pôy ɗém kem a hen.» 5Menba, Jésu uwôli kwôlê wôni sara ré aɲ li wo tini Pilat ge kay. 6Elê elê naɲ sa geserê Pak ba, Pilat uwôl kwôni pôn ta bô daŋgay a. Na kwôni wo ɓiɲé gey bi bay ré uwôli ta. 7Gawra wo pôni bay uwôgeri Barabas yi daŋgay a naɲ bandiɲê wôsa bay na gey bi kelma ré ômji ré, menba, bay na duu gawra pôn. 8Kwônê ɓiɲé eraji si iyé Pilat aɲ bay kôliɲ Pilat ré li aŋga kwo ré lêrê gaŋ gaŋ hen biji. 9Menba, Pilat uwôlji sara iyôŋ ba: «Ken gey bi ené ulêŋge kelma wo Jubɲê ta ba?» 10Wôsa ôbi hôn wo ré na terbére a ré liji aɲa damné kaɲ bay bê kwôbe ré ɓeriɲ Jésu bi hen. 11Menba, damné kaɲ bay bê kwôbe gwôsiji ɓiɲé ré kôliɲ Pilat ré uwôl Barabas ta ɗi. 12Pilat hô eŋgereji iyôŋ ba: «Na mi a ené lê naɲ kwo bay uwôgeri kelma wo Jubɲê hen ba?» 13Menba, bay kêm kôli kibriji pôn iyôŋ ba: «Diri aɲ ju ɓééri sa gurô tagelê.» 14Pilat eŋgereji iyôŋ ba: «Na mi ka habiɲ a ôbi ré li ba?» Menba, bay hô kôli kêm iyôŋ ba: «Ɓééri sa gurô tagelê.» 15Pilat gey lê aŋga bôrji gey hen aɲ ôbi uwôl Barabas ta men, ôbi bi bay yêmnê Jésu naɲ tinêre aɲ nôgiri biɲ asgarɲê bi ré ô ɓééri haji niɲ. 16Asgarɲê ôriɲ naɲ Jésu kini merê Pilat a menba, bay uwôge tô kwônê ɓiɲé kaji ka ba hen. 17Bay dôbiɲ Jésu bargay ka hendi silim silim men, bay gaa jabga woɲ kenare naɲ gesem dôbri sari a a men. 18Menba, bay liri dosé kôl iyôŋ ba: «Dosé tom, kelma wo Jubɲê.» 19Menba, bay sêri sari a naɲ gusera men, bay tibiri kalê a sari a men, bay cubu gubarji tumôri a mega wo ciré biri kwôlê iyôŋ a men. 20Kiriɲa bay sili hen iyôŋ niɲ na, bay dô bargay ka hendi silim silim ka bay ré dôbri yiri a hen men, bay hô tôbri bargay kari hôriɲ aɲ bay siɲ naɲ ɗi nô wô erê ɓééri sa gurô tagelê. 21Simô wo na gawra wo Sirên uwo tô nonore a ô erê wori. Ôbi na iba si Alêksander naɲ Rupus. Menba, asgarɲê ɓiri ereŋ biri ay gurô tagelê wo Jésu. 22Menba, asgarɲê ôriɲ naɲ Jésu kiriɲ ka bay uwôgeji Gwôlgwota. Gwôlgwota na, iyayriri na ibé sa gawra. 23Bay gey ciré biɲ Jésu care toɲ kam tiɲaɗor naɲ kalmê ka bay uwôgeji miir hen bô bi ôbi ré yi, niɲba, Jésu kaɲ. 24Asgarɲê ɓér Jésu sa gurô tagelê aɲ pôrji bargay kari céɲji naɲ geré wo jalaw terê. 25Kiriɲa bay ɓééri sa gurô tagelê hen iyôŋ na, tare na deŋgêse toɲ tô kiriɲ. 26Sa gurô wo bay ɓééri ya hen na, bay li magtubu di ya uwôliɲ kwôlê sari a kôl iyôŋ ba: «Kelma wo Jubɲê.» 27Bay ɓér bay gemsare ka pôni wôô naɲ Jésu, kwo pôni sa kôbri maa men, kwo pôni sa kôbri gusurô men. [ 28Na hen iyôŋ a kwôlo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Bay dayri pôn naɲ bay gemsare» hen ré ô naɲ geréri têrê têrê .] 29Ɓiɲé ka ô tô geré hen kôba, tiiré Jésu aɲ liɲ sarji ômiɲ ya ya aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Jôbi ju kôl jeré té iyéy Emen aɲ jeré hô ɗé hôriɲ sa subu dêj hen na, 30gôliɲ naɲ yem aɲ ju herbo tôŋ sa gurô tagelê niɲa gelé.» 31Damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay derê tô tôô to Emen ayrê Jésu kôliɲji perêrji a iyôŋ ba: «Ôbi gôliɲ naɲ ɓiɲé menba, ôbi nêm gôliɲ naɲ yiri ré. 32Ôbi wo na Krist, kwo Emen dôri hen, Kelma wo Israyêl bi herbo sa gurô tagelê tôŋ bi niɲa gelé aɲ niɲa bê bôrni sari a.» Ɓiɲé ka bay ɓéérji kwari a hen kôba, tiréri a men. 33Kiriɲa tare ɗubu ɗiŋne na, kiriɲ hendu sa terare a nà kêm kwôy tare tô yébé ayiɲ sa tôɲne ta hen. 34Kiriɲa tare to yébé ayiɲ sa tôɲne ta hen nêm menba, Jésu jô gura wo dami kôl iyôŋ ba: «Elwa, Elwa lema sabaktani?» (Bôri na: «Emen wuɲê, Emen wuɲê wô mi a jeré ɗén aɲ hen iyôŋ ba?») 35Ɓiɲé ka pôni ka ɗebe ya hen na, kiriɲa bay toy tôri hen iyôŋ, menba, bay kôl iyôŋ ba: «Toyéŋge, ôbi uwôge Eli.» 36Menba, kwo pôni ge ô dôbê kibi bargay bô kam tiɲaɗor ka bay uwôgeji binêger hen aɲ dôbe kibi gurô biɲ Jésu bi ôbi ré yi, aɲ kôl iyôŋ ba: «Ɗi jan, naa gelé sé Eli a so sa herberi sa gurô tagelê ba?» 37Menba, Jésu jô gura naɲ tôri to dami menba, kibri wôm men. 38Bargay ka bay ha jôriɲ bô iyéy Emen a hen na, yêgiɲ derôre a wôô ayiɲ tôri ta kwôy uwôl tôŋ. 39Dami wo asgar wo ɗebe si tumô gel temayri hen na, kôl iyôŋ ba: «Gawra bi wo hen na, na Kema Emen bi tiri a men.» 40Kiriɲ bay ka hen na, yébé ka pôni ɗebe ya sêd wolé gel. Perêrji a na Mari to Magdala men, Mari toɲ yo si Jak wo dê naɲ Josês men, Salomé men. 41Yébé bay ka hen na ôrji tô Jésu a men, na li aŋgaɲ emê biri a men, kiriɲa ôbi na baɲ Galilé. Men, yébé ka ɗaŋgi kwône ka na ôrji naɲ Jésu Jérusalêm a hen ya men. 42Kiriɲa tare kuriɲ niɲ na, mega wo na sa ɓéré sa tê sa sa merê ta menba, 43Josêp wo Arimaté sa, ôbi na Sanédrên wo dami wo bay biri kwôlê perê megêri a men, ôbi mô gem emê iyére to Emen ta a era hen. Ôbi ay harê uwôl aɲ ô iyé Pilat a ô eŋgéreri temay Jésu. 44Tini Pilat ge kay wo Jésu ré ma niɲ. Menba, ôbi jé uwôga dami wo asgarɲê aɲ eŋgeri séé Jésu ré ma na ca yeŋ ba? 45Kiriɲa dami wo asgarɲê kôli mega wo Jésu ré ma na tiri na, Pilat ay tôô bi bay ré ɗi Josêp ré ayê temayri. 46Josêp kelo kibi bargay ka bôri aɲ, dô temay Jésu tôŋ sa gurô tagelê aɲ lêgeriri naɲ bargay ka bôri aɲ ô eméri bô iyom wo bay kerge bô keram a, menba, gerŋge kulmaŋ keram legiɲ kibi kamɲê ta. 47Mari to Magdala naɲ Mari toɲ yo Jak gelji kiriɲ ka bay emiɲ Jésu ya hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\