Mark 16

1Kiriɲa sa sa merê ta di jô niɲ menba, Mari to Magdala men, Mari yo Jak men, Salomé men, kelji ider wo ɗiɲé dô bi ciré erê wusé sa temay Jésu a. 2Sa pôn cêgi sa sa merê ta a naɲ sa demas menba, yébé bay ka hen ôrji tô kiriɲ pulôl sa kamɲê kiriɲa tare aya gubeŋ hen. 3Bay kôliɲ yirji iyôŋ ba: «I a gerŋgé kulmaŋ keram wo yi kibi kamɲê hen béna ba?» 4Bay ay tirji menba, gelji kulmaŋ keram wo dami bi wo hen kwôni gerŋgeri wolé. 5Bay si bô kamɲê aɲ gelji kema mana pôn mô si sa kôbi gusurô sa kamɲê. Kema mana bi wo hen dôbe bargay ka bôri aɲ yêŋge. Menba, yébé bay ka hen harê liji. 6Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Harêŋge né. Ken woge na Jésu wo Najarêt wo bay na ɓééri hen né ba? Ôbi ji si kamɲê. Ôbi naɲ na. Geléŋge kiriɲ ka bay emiɲni ya hen a nà. 7Herêŋge ken ô kôliɲ bay tôri men, Piyêr a men, mega wo Jésu ré ô tumôrŋge a Galilé. Na yaŋ a kené erê geléri mega wo ôbi na kelêŋge hen iyôŋ.» 8Yébé bay ka hen soji bô kamɲê gerji men, bay wuré men, harê liji a men. Bay kôliɲ kwôni kwôlê wôni ré wôsa harê liji gaɲ. [ 9Jésu ji si kamɲê tô kiriɲ cud sa pôn cêgi sa sa merê ta menba, ôbi si sa Mari to Magdala to ôbi na dage tunu to habiɲ jurgem a yere a. 10Mari to Magdala ô kôliɲ megêre ka na naɲ ɗi hen ka uwôbe aɲ sôm hen mega wo teré uɲa Jésu. 11Kiriɲa bay toy wo Jésu ré ji si kamɲê men, hende gelori a men na, bay nare sara. 12Cêgeri wori menba, Jésu gel yiri gay biɲ bay tôri ka wôô perêrji a ka ôrji nono hen. 13Menba, bay heraji a Jérusalêm a sa kôliɲ tô megêrji ka ba hen, ciré uɲa Jésu menba, megêrji bay ka hen na naɲ ci. 14Cêgê menba, Jésu si sa bay tôri ka môj kibi pôn hen kiriɲa bay mô ôm emê menba, Jésu nayji wôsa bô deŋgelé woji men, wô wo bay bi bôrji sa kwôlê wo ɓiɲé ka uwoɲni tô jê sé kamɲê hen na ré a men. 15Menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Erêŋge naɲ sa iyére iyére sa terare a nà aɲ ken uwôl béré Kwôlo Dôri biɲ gawrê kêm. 16Kwôni wo bi bôri sa Kwôlo Dôri bi wo hen a men, li batêm a men ná, a uɲé gelê. Niɲba, kwôni bi bôri sara ré na kwôlê a ɓeré sari. 17Geléŋge aŋgaɲ giɲê ka a uɲé ɓiɲé ka bi bôrji sa Kwôlo Dôri a a nà: naɲ henen ná, bay a dagê tunu to habiɲ men, bay iyêlê kibi kwôlê wo ɗaŋné a men. 18Hena bay ré ɓu kalaw naɲ kôbriji ley, yiji hana wo maɲ a men kôba, ani kani a liji ré. Hena bay ré uwôl kôbriji sa bay ômɲare a ná, bay a berarê.» 19Kelma Jésu kiriɲa ôbi kôliɲ bay tôri hen iyôŋ menba, Emen ayri ôriɲ ta derômaraŋ a aɲ ôbi ô merê sa kôbri woɲ gusurô. 20Menba, bay tôri ôrji ulê béré naɲ kiriɲ kêm. Kelma li naɲ ci aɲ ôbi bi bay li aŋgaɲ giɲê biɲ tô kwôlê wo bay kôl hen mega wo ré na tu kwôlê.] [Menba, Mari to Magdala men, Mari toɲ yo Jak men, naɲ Salomé a men, ôrji lew ô kôliɲ Piyêr naɲ megêri kwôlê wo kema mana wo ré kelaji hen. Cêgeri wori menba, Jésu naɲ yiri jéji si tô emen men, si kini kuriɲare tare a men, ulê béré kwôlo yi naɲ jeŋgêri hen men, kwo a mêniɲ né hen men, kwo kwôni a uwôɲiɲ gelé wo naɲ kwini hen a men hen.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\