Mark 2

1Wulê sem cêgê menba, Jésu bulo hera Kapêrnayôm. Ɓiɲé toy mega wo ôbi ré ira hen ya. 2Menba, kwônê ɓiɲé daɲji aɲ li wo kiriɲ dê iyôŋ kôba naɲ men, já uɲé kibi iyére to ôbi môriɲ ya hen né a men. Menba, Jésu ay tô derê tô kwôlo Emen biji. 3Bay eraɲ naɲ gawra wo meray biɲ Jésu, ɓiɲé pôrbu a ayari eraɲ. 4Niɲba, bay nêm saɲ naɲ ɗi ligi Jésu a ré, sa kibi kwônê ɓiɲé. Menba, bay surge sa iyére ɗéɲ a kiriɲ ka Jésu ɗibiɲ ya hen aɲ herbiɲji ôbi merayê naɲ jaare to ôbi yi sara hen. 5Kiriɲa Jésu gel ayê bôô woji hen iyôŋ menba, ôbi kôliɲ ôbi merayê bi wo hen iyôŋ ba: «Melaɲnen, têriɲ tom dôriɲ sam a.» 6Kiriɲ bay ka hen na, bay derê tô tôô to Emen kôba môrji ya men. Bay erem kwôlê bôrji a 7iyôŋ ba: «Wô mi a gawra wo hen ré iyêl hen iyôŋ ba? Ôbi tiiré na Emen. I a na ôbi ɗé bôri jalê sa têriɲ a ba? Emen pôn nêŋ a na ôbi ɗé bôri jalê sa têriɲ lê gawra.» 8Kiriɲa bay erem hen iyôŋ na, Jésu hôn kwôlo yi bôrji a niɲ aɲ kôlji iyôŋ ba: «Wô mi a kené erem kwôlê wo hen iyôŋ bôrŋge a ba? 9Kôliɲ ôbi merayê ‹Têriɲ tom dôriɲ sam a› a derê kelê lew, laba kôli ‹Hena ta ay jaare tom aɲ ju ô› a derê kelê lew ɗi ba? 10Haw hen, ka henê wo nôbi Kema Gawra ené ôriɲ naɲ néé sa terare a nà, wô dôriɲ têriɲ sa ɓiɲé.» Menba, ôbi kôliɲ ôbi merayê na iyôŋ ba: 11«En kôlem, hena ta ay jaare tom ôriɲ iɲ.» 12Menba, kiriɲ bay ka hen, ôbi hena ta aɲ ay jaare tori lew siɲ nô. Kiriɲ bay ka hen tu ɓiɲé kêm na sari a. Tiniji ge kay aɲ bay ay kibi Emen kôl iyôŋ ba: «Sa pôn nini gel aŋga geliɲ hen iyôŋ né kwôy.» 13Jésu si nô si kwa cér wo dami a. Ɓiɲé kêm era yiri a aɲ ôbi halji. 14Kiriɲa Jésu ô tô geré menba, ôbi gel Lébi, woɲ kema Alpé, mô kini eŋgé wôgê sa gasugo a menba, Jésu kôli iyôŋ ba: «Era tôn a.» Menba, ôbi hena ô tôri a. 15Jésu naɲ bay tôri ômji are iyé Lébi a menba, bay eŋgé wôgê kwône naɲ bay lê têriɲ môrji ya naɲ ci men. Sa hende to hen na, bay kwône kôbji tôri. 16Bay derê tô tôô to Emen kaɲ bay tô Parisiɲêɲê gelji wo Jésu ôm are naɲ bay eŋgé wôgê men, naɲ bay lê têriɲ a men, menba, bay kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: «Wô mi a Jésu ré ôm are naɲ ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen ba?» 17Kiriɲa Jésu toy kwôlê wo bay kôl hen menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Na ɓiɲé ka ômiɲ a geyé dôktôr ɗiba na ka berari a geyé dôktôr ré. En era sa terare a nà, na wô uwôgê ɓiɲé ka dôrɲê ré, niɲba, en era na wô uwôgê bay lê têriɲ ɗi.» 18Kiriɲ bay ka hen na, bay tô Ja ôbi lê batêm naɲ bay tô Parisiɲêɲê jôriɲ bôrji kurôŋ wôsa ayê bôô woji. Ɓiɲé ka pôni era sa eŋgeriɲ Jésu iyôŋ ba: «Wô mi a bay tô Ja ôbi lê batêm naɲ bay tô Parisiɲêɲê ré jôriɲ bôrji kurôŋ wô sa ayê bôô woji menba, bay tom jôbi ba, li hen iyôŋ né wô mi ba?» 19Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka era kini kurô hen ba ka ɗé bi bay ré jôriɲ bôrji kurôŋ kiriɲa ôbi iyéy kurô ba ya naɲ ci tô hen ba? Hena ôbi ré mô naɲ ci ba ya tô na, bay a nêmê kaɲê emê ré. 20Wulê wo bay a derê ôbi kurô perêrji a aɲ hen na, na wulê bi wo hen a bay ré jôriɲ bôrji kurôŋ.» 21«Kwôni ayrê bargay ka kôrbi uwôliɲ tu ka ôli sa pôn ba? Hena kwôni ré ay bargay ka kôrbi uwôliɲ tu ka ôli na, bargay ka ôli hen na, a yêgiɲ a tumô tumô. 22Kwôni a bê care to kôrbi bô gwolé woɲ ariɲ wo ôli a ba? Hena ré na iyôŋ na, care hende to hen a anê gwolé bi wo hen. Aɲ care men gwolé a men na, na aŋga a mêniɲ kêm. Dô wo care to a wubé tô hen na, bi biɲ bô gwolé wo kôrbi a.» 23Sa to pôni a na sa sa merê ta menba, Jésu naɲ bay tôri ôrji si bô yagê kaw ka bay uwôgeji blé hen, menba, bay tôri pôy sa kaw bay ka hen kôbriji a ôriɲ ta. 24Menba, Parisiɲêɲê kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «Wô mi a, bay tôm ré li aŋga tôô to Moyis jô lê naɲ sa merê ta hen ba?» 25Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Na ken dêŋse kwôli aŋga kelma Dabid na li kiriɲa bay ôriɲ naɲ aŋgaɲ emê ré aɲ kurôŋ na liji naɲ ɓiɲé kari hen né ba? 26Ôbi na si bô iyéy Emen a wulê wo Abiyatar na na ôbi bê kwôbe wo dami hen, aɲ kelma Dabid naɲ ɓiɲé kari ômji mapa bi wo bay tibiɲ Emen hen . Mapa bi wo hen, na yi gengiɲ sa bay bê kwôbe mera hen ba, na li iyeŋ ba?» 27Menba, Jésu hô kôlji iyôŋ ba: «Na Emen a biɲ gawra sa sa merê ta ɗiba, Emen na ɗi gawra bi ré uwôl hini emê sa sa merê ta a ré. 28Hen iyôŋ na, nôbi Kema Gawra ena Kelma sa sa merê ta men.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\