Mark 2:18

18Kiriɲ bay ka hen na, bay tô Ja ôbi lê batêm naɲ bay tô Parisiɲêɲê jôriɲ bôrji kurôŋ wôsa ayê bôô woji. Ɓiɲé ka pôni era sa eŋgeriɲ Jésu iyôŋ ba: «Wô mi a bay tô Ja ôbi lê batêm naɲ bay tô Parisiɲêɲê ré jôriɲ bôrji kurôŋ wô sa ayê bôô woji menba, bay tom jôbi ba, li hen iyôŋ né wô mi ba?»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More