Mark 2:2 | Menba, kwônê ɓiɲé daɲji aɲ li wo kiriɲ dê iyôŋ kôba naɲ men, já uɲé kibi iyére to ôbi môriɲ ya hen né a men. Menba, Jésu ay tô derê tô kwôlo Emen biji.
Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More