Mark 3

1Jésu hô bô iyéy daɲare. Gawra wo pôni wo kôbri ma mô ya. 2Ɓiɲé ka mô ya hen bô Jésu ciré gelé sé ôbi ré berarê gawra bi wo hen naɲ sa sa merê ta wô uwôliɲ kwôlê sari a. 3Menba, Jésu kôliɲ gawra wo kôbri ma bi wo hen iyôŋ ba: «Hena ta ju era sa ɗebe derôre a na.» 4Menba, Jésu eŋgeriɲ ɓiɲé ka ɗebe naɲ ɗi hen iyôŋ ba: «Lê derê men, lê habrê men naɲ sa sa merê ta a ba, na kwo yôŋ a derê ba? Berarê kwôni laba deréri ɗi ba?» Menba, bay mô wôm sidiŋ. 5Jésu bôrji pôn pôn naɲ bô tarê men, naɲ tu ɲa a men, wô kibi bô deŋgelé woji. Menba, Jésu kôliɲ ôbi kôbi ma bi wo hen iyôŋ ba: «Jé kôm.» Menba, ôbi ay kôbri ta menba, kôbri bi wo hay hen hô dô hôriɲ kini a. 6Kamaŋ Parisiɲêɲê siji nô bô iyéy daɲare a aɲ wogéji geré naɲ ɓiɲé ka kelma Hérôd wô deré Jésu. 7Jésu naɲ bay tôri dôrji yirji wolé kibi cér wo Galilé. Ɓiɲé kwône ka hena sa iyére to Galilé men, ka hena sa iyére to Judé biri ôriɲ. 8Ka hena Jérusalêm men, ka hena sa iyé Idumé men, ka hena si cêgi cér wo bay uwôgeri Jurdê hen naɲ ka hena sa iyé Tir a naɲ sa iyé Sidôn. Ɓiɲé kwône era ligiri a wôsa bay toy kwôli are kêm ka ôbi li. 9Jésu kôliɲ bay tôri bay ré ɓu sa tê bato biri wô wo kwônê ɓiɲé ma ré ɗirêri. 10Jésu li hen iyôŋ wôsa ôbi berare ɓiɲé gaɲ niɲ, aɲ ka ôriɲ naɲ ômɲare yirji a hen nôgeriɲ yirji si ligiri wô hebé yiri aɲ ciré uwôɲiɲ gelé. 11Kiriɲa tunu to habiɲ gel Jésu, menba, cibji gubarji tumôri a aɲ kôl kaŋ a ta kôl iyôŋ ba: «Ju na Kema Emen na tiri.» 12Menba, Jésu ɓaŋji dô bi bay ré li bi ɓiɲé ré hôn wo ɗiré na i ba ré pa pa. 13Jésu hena ô si sa keram a. Ôbi uwôge ɓiɲé ka ôbi tôrji aɲ bay eraji ligiri a. 14Aɲ tô môj kibi wôô perêrji a aɲ uwôgeji bay jé men, bay ré ba naɲ ɗi aɲ ôbi jéji ô ulê béré. 15Men, bi bay ré uwôɲ néé wô dagiɲ tunu to habiɲ. 16Imɲê ka môj kibi wôô ka Jésu tôrji hen na, heniji a na: Simô, Jésu biri hini wo ɗaŋgi ré na Piyêr. 17Si Jak naɲ yêni Ja kaɲ kam Jébédé Jésu biji hini ré na Bowanêrjês, iyayriri na ‹enê emen›. 18Jésu uwôge André, Pilip, Bartélémi, Matiyé, Tomas, Jak woɲ kema Alpé, Tadé, Simô woɲ kema iyére hen 19naɲ Judas Iskariyôt wo a sa derê tumô bay bayi Jésu aɲ bi bay ré sa ɓiri hen. 20Menba, Jésu bulo hera ô ira menba, kwônê ɓiɲé hô daɲji sôŋ aɲ li wo Jésu naɲ bay tôri uwoɲji kini emê ani ré kwôy. 21Kiriɲa bay gel yi hen iyôŋ na, balê Jésu sa dôri ôriɲ wôsa bay kôl iyôŋ ba: «Ôbi gal.» 22Menba, bay derê tôô to Emen ka hena Jérusalêm kôlji iyôŋ ba: «Béyêljébul mô bôri a, na kelma wo tunu to habiɲ hende to hen a biri nééri aɲa ôbi ré dagiɲ tunu to habiɲ.» 23Jésu uwôge ɓiɲé ligiri a aɲ kôlji kwôlê naɲ gwosore kôl iyôŋ ba: «Sidan sa pôn dagerê yiri sôŋ ba? 24Hena ɓiɲé ka bô emê iyére tôni a ré kariɲji aɲ sêɲji ba, emê iyére hende to hen a yé sem né. 25Hena ɓiɲé ka pôn bô ira kariɲji aɲ sêɲji ba, bô iyére hende to hen a yé sem né. 26Hena Sidan né sêɲ naɲ yiri gaŋ na, néé wori a naɲê.» 27«I a nêmê wô piyê kibi geré wo ôbi néé aɲ siɲ ira ô pôriɲ aŋgari ba? Hena kwôni ré gey lê hen iyôŋ na, ôbi a harêri tumô pa dem aɲa ré ɗiɲ yiri pôriɲ aŋgari tô.» 28«Na tu kwôlê a ené ena kelêŋge hen, têriɲ to ɓiɲé kêm men kiriɲa bay a kelê kwôlo habiɲ gengiɲ sa Emen a men na, têriɲ toji hende to hen a dôriɲ sarji a. 29Niɲba, i i wo kôl kwôlo habiɲ gengiɲ sa Tunu toɲ hende bô bôre na, têriɲ tori hende to hen a dôriɲ né yôd. Wôsa na têriɲ to yi naɲ kunu a ôbi ré li hen.» 30Jésu kôl hen iyôŋ, wôsa bay kôl tunu to habiɲ ré yi bôri a. 31Yoo Jésu naɲ yênêri saji aɲ ɗibiji nô, bay jé uwôge Jésu. 32Kwônê ɓiɲé mô mééri ta menba, bay kôli: «Ju toy, yom naɲ yênêm ɗibiji nô hen ya. Bay geyem.» 33Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka yôŋ a na yon men, yênên men ba?» 34Menba, Jésu bô kwônê ɓiɲé ka mô tôŋ kwari a hen aɲ kôbji, menba, ôbi kôl iyôŋ ba: «Berêŋge nà, ken gel kwônê ɓiɲé ka yi hen na, bay a yé mega yon men, yênên men iyôŋ. 35Kwôni wo li aŋga Emen gey hen na, ôbi a na yênen men, yêren men, yon men.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\