Mark 5

1Bay era sa biɲ cêgi cér wo bô emê wo Géraséniɲê. 2Menba, Jésu herbe tôŋ menba, gawra wo pôni so si sa kamɲê iyôŋ, aɲ era ligiri a. Na gawra wo tunu to habiɲ mô bôri a. 3Gawra bi wo hen na, kini merêri na sa kamɲê aɲ kwôni nêm ɓeréri harêri naɲ gaŋgi musure ré. 4Wôsa bay ulêri gaŋgi musure têri a men kôbri a men. Niɲba, ôbi ka gaŋgi musure hende to hen aɲ. Aɲ kwôni nêm wo a ɓeréri biɲ né. 5Sa pôn pôn ôbi mô sa kamɲê men, sa keramɲê men, karê kula men, walê yiri naɲ jerew a men. 6Kiriɲa ôbi gel Jésu kelaŋ menba, guro aɲ sa cubu gubari tumôri a. 7Menba, ka kula naɲ néri kôl iyôŋ ba: «Ju gey mi yen a ba, Jésu Kema Emen wo ta, en uwôlem naɲ hini Emen, gelen gusiɲ né.» 8Ôbi kôl hen iyôŋ wôsa Jésu kôl iyôŋ ba: «Tunu to habiɲ si aɲ bô gawra bi wo hen.» 9Menba, Jésu eŋgeriri iyôŋ ba: «Henem na i ba?» Menba, ôbi kôli iyôŋ ba: «Henen na kwônê ɓiɲé, wôsa nini kwône.» 10Menba, ôbi kôliɲ Jésu iyôŋ ba: «En uwôlem dage tunu to habiɲ hende to hen aɲ bô emê woni a.» 11Kiriɲ bay ka hen na, ɗa kwa keram a na, kwônê gwôsiɲô ka ôm are ɗebiji ya. 12Tunu to habiɲ hende to hen uwôliɲ Jésu kôl iyôŋ ba: «Nini uwôlem dagêni bê bô gwôsiɲô ka ɗubu hen.» 13Jésu gey naɲ ci sara. Aɲ tunu to habiɲ hende to hen siji ôrji bô gwôsiɲô bay ka hen, aɲ li wo gwôsiɲô bay ka dubu wôô hen yêseraji ta sa keram a heriɲji bô kam a, aɲ yiji kam maji kêm. 14Bay gemé gwôsiɲô bay ka hen ge ô kôliɲ ɓiɲé derô ira men, kôliɲ ɓiɲé nono men, kwôli are bay ka hen, aɲ ɓiɲé kêm ôrji gelé. 15Bay era ligi Jésu a aɲ gel gawra wo na ôriɲ naɲ tunu to habiɲ bôri a hen. Ôbi mô tôŋ men, tôbe bargay men, tiri iyer dô a men. Kiriɲa bay gel hen iyôŋ, menba, harê liji. 16Ɓiɲé ka ré gel aŋga sa sa gawra bi wo tunu to habiɲ na bôri a hen men, aŋga sa sa gwôsiɲô hen a men hen na, bay ô dôriɲ ɓiɲé. 17Menba, ɓiɲé kêm ay tô eŋgeré Jésu ré si erêɲ bô emê woji a. 18Kiriɲa Jésu ɗay bô bato a menba, gawra wo tunu to habiɲ na bôri a hen, eŋgeriri ɗiré erê naɲ ɗi. 19Jésu jôri aɲ kôli iyôŋ ba: «Ô iɲ tom ligi balêm a aɲ ju kôlji kwôli aŋga Kelma li naɲ ju hen men, na iyeŋ a ôbi ré bô tu ɲa tom ba men.» 20Ôbi ô aɲ kôliɲ ɓiɲé naɲ sa iyére iyére to tôre môj hen kwôli aŋga Jésu ré li naɲ ɗi hen aɲ ɓiɲé kêm tiniji ge kay. 21Jésu ɗay naɲ bato ô si cêgi cér menba, kwônê ɓiɲé hô daɲji ligiri a. Jésu mô na kibi cér a. 22Kiriɲ bay ka hen menba, gawra wo pôni kwo bay uwôgeri Jayrus. Ôbi na kelma woɲ sa iyéy daɲare to pôni. Kiriɲa ôbi gel Jésu menba, ôbi cubu gubari tumôri a, 23aɲ uwôli kôl iyôŋ ba: «Môɲnen to dê ta ma, era ju sa uwôl kôm sara bi hende gôl ben, aɲ bi hende wôl sum sa terare a na.» 24Jésu hena ô naɲ ɗi menba, kwônê ɓiɲé ô tôri a aɲ nôgeriɲ yirji. 25Kiriɲ bay ka hen na, iyore to pôni kwôbe ô yere a li elê môj kibi wôô. 26Hende li tu ɲa gaɲ kiriɲa ɓiɲé gay gay woge geré ciré berarêre men, hende mêne kôbre gaɲ a men, niɲba, hende berare ré. Yere hô lere ôriɲ tumô tumô. 27Iyore hende to hen toy kwôli Jésu naɲ aŋga ôbi li hen menba, hende era perê kwônê ɓiɲé si cêgeri aɲ hende hebe bargay kari. 28Wôsa hende kôl bôre a iyôŋ ba: «Hena ené hebe bargay kari mera kôba, na berarê seŋge.» 29Kiriɲ bay ka hen na, kwôbe wo na ô yere a hen na, naɲ aɲ yere gware aɲ hende berare. 30Jésu bô mega kwa nééri ré dôri menba, ôbi bul hô perê kwônê ɓiɲé aɲ kôl iyôŋ ba: «Na i a hebé bargay kaɲê ba?» 31Menba, bay tôri kôli iyôŋ ba: «Ju gel kwônê ɓiɲé ka nôgerem hen né aɲ jeré kôl: ‹Na i heben ba?› » 32Menba, Jésu bô kwari ɗiré gelé i a ré heberi hen ba. 33Iyore hende to hen na, hare aɲ wuré wôsa hende hôn aŋga sa sara hen. Menba, hende era sa cubu gubare tumô Jésu a aɲ kôli aŋga ré li are hen. 34Menba, ôbi kôle iyôŋ ba: «Yêren, ayê bôô woré gôliɲ naɲ mu, ô naɲ bô jalê aɲ bi ômɲare toré hende to hen dôriɲ sarê yôd.» 35Kiriɲa Jésu iyêl ba ya tô menba, ɓiɲé ka bô iyé kelma woɲ ôbi sa iyéy daɲare hen saji sa kôliɲ kelma bi wo hen iyôŋ ba: «Môɲnem na ma niɲ, menba, ju dôyrê Rabi wô mi sôŋ ba?» 36Niɲba, Jésu toy kwôlê bi wo bay kôl hen menba, ôbi kôliɲ kelma woɲ sa iyéy daɲare hen iyôŋ ba: «Hare ré, bi bôm san a.» 37Jésu jô wo kwôni ré biri niɲba, ɓiɲé ka ô naɲ ɗi a na Piyêr men, Jak naɲ yêni Ja men. 38Bay saji iyé kelma woɲ ôbi sa iyéy daɲare a. Kiriɲ bay ka hen Jésu gel wo ɓiɲé herage men, ka pôni sôm men, karêji kula a men. 39Ôbi si bô ira aɲ kôlji iyôŋ ba: «Wô mi a kené herage gaɲ men, sômnê a men iyôŋ ba? Mône to nà ná, ma ré, hende yi na kum.» 40Menba, bay ayrêri. Kiriɲ bay ka hen na, Jésu dageji kêm nô aɲ ay iba mône naɲ yore men, ɓiɲé ka ré biri hen men, ôriɲ naɲ ci bô iyére to mône hende to hen yiɲ ya hen. 41Jésu ɓu kôbi mône aɲ kôl iyôŋ ba: «Talita kum.» (Iyayriri na: «Mône hena ta, en kôlê.») 42Kiriɲ bay ka hen na, hende hena aɲ ô ta. Mône hende to hen na elêre na môj kibi wôô. Ɓiɲé ka ɗubu ya hen na, tiniji ge kay damaŋ. 43Jésu kôlji iyôŋ ba, kwôlê wo hen na, bay ré kôliɲ kwôni ré pa pa. Menba, ôbi kôlji bay ré bure aŋgaɲ emê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\