Mark 6

1Jésu erêɲ kiriɲ bay ka hen aɲ hô sa iyére tori a aɲ bay tôri ôrji naɲ ɗi. 2Kiriɲa sa sa merê ta nêm menba, Jésu ay tô geliɲ ɓiɲé are bô iyéy daɲare a. Kwônê ɓiɲé ka mô ya hen na, toy kwôlo ôbi kôl hen menba, tiniji ge kay aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Gelé aŋga na ba, hena na yôŋ sôŋ ba? Tu melênê wo na ba, i a biri ba? Iyeŋ a ôbi ré li giɲê wo yi iyôŋ ba? 3Jésu na ôbi albê gurô ré ba? Mari a na yori ré ba? Jak men, Josês men, Jud men, Simô a men a na yênêri ré ba? Yênêri kaɲ yébé môrji perêrna nà ya ré ba?» Kiriɲ bay ka hen na, ermé woji liji kwôy aɲ bay kaɲni. 4Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Ôbi kibi Emen na, kiriɲ ka ɗaŋgi a ba bay a biri kwôlê haji, niɲba, sa iyére tori men, perê balêri a men na, bay biri kwôlê ré.» 5Kiriɲ bay ka hen na, Jésu li aŋgaɲ giɲê kani pôn né kwôy, niɲba, ôbi berare bay ômɲare ka pôni uwôliɲ kôbri sarji a. 6Bê wo bay bi bôrji sari a ré hen na, ɗê sari. Jésu ô naɲ sa iyére ɗa ɗa hen wô geliɲ ɓiɲé are. 7Na hen iyôŋ a, ôbi ré uwôge bay tôri ka môj kibi wôô aɲ jéji wôô wôô aɲ biji néé bi bay ré dagiɲ tunu to habiɲ. 8Jésu kôlji iyôŋ bay ré ay ani kani pôn kôbriji a ré. Bay ré ay saade wôni ré men, magela wôni ré men, selé tôni ré men, niɲba bay ré ay na kwoore kôbriji a mera. 9Bay ré dôbe garbê têrji a, niɲba, bay ré tôbe bargay wôô wôô ré. 10Jésu hô kôlji iyôŋ ba: «Kiriɲa ken si bô iyére tôni a na, ken mô ya kwôy jéɲ kiriɲa ken ôriɲ ta. 11Kiriɲ ka yôŋ yôŋ ka ken ô ya aɲa bay ré ɓeréŋge yirji a ré men, bay toy kwôlê kebreŋge a ré a men na, ken gage beni têrŋge. Ôbi a na aŋgaɲ gelé ka a ulê kwôlê sarji a.» 12Bay tô Jésu ôrji aɲ uwôlji béré biɲ ɓiɲé aɲ bi bay ré bul cêgeriji biɲ têriɲ toji. 13Bay dage tunu to habiɲ kwône men, bay ɓu sa bay ômɲare kwône naɲ weŋ aɲ bay berare. 14Kelma Hérôd toy kwôlê wo ɓiɲé kôl hen wôsa wulê bi wo hen na, hini Jésu ôm gôriɲ kiriɲ. Aɲ bay kôl ôbi ré na Ja ôbi lê batêm a ré so hera perê ɓiɲé ka ma a na wô bi wo hen a ôbi ré ôriɲ naɲ néé woɲ liɲ aŋgaɲ geɲê kêm hen. 15Men, ka pôni kôl iyôŋ ba: «Na Eli», ka ɗaŋgi kôl iyôŋ ba: «Na ôbi kibi Emen mega ka ca tumô hen.» 16Kiriɲa Hérôd toy kwôli aŋga Jésu li hen menba, ôbi kôl iyôŋ ba: «Na Ja ôbi lê batêm wo na en bi bay naa, jô sari hen a hô hera sôŋ hen.» 17Wôsa Hérôd naɲ yiri a na bé bay na ɓu Ja ôbi lê batêm aɲ bay harêri naɲ gaŋgi musure aɲ bay uwôli daŋgay a. Ôbi li hen iyôŋ wô kibi Hérodiyad toɲ tami yêni Pilip to ôbi ayre liɲ tamni hen. 18Ja ôbi lê batêm na kôliɲ Hérôd iyôŋ ba: «Dé wo jeré ayê tam yênem liɲ tamnem ré.» 19Hérodiyad bôre tare gaɲ sa kwôlo Ja ôbi lê batêm kôl hen aɲ hende gey teré deréri, niɲba, hende nêm né. 20Hérôd kemnaɲ Ja ôbi lê batêm gaɲ. Wôsa ôbi ré na kwôni wo ré li are naɲ gerérji men, ôbi ré na ôbi bô bôrê a men. Menba, Hérôd jô sari. Kiriɲa Ja ôbi lê batêm kôliɲ Hérôd kwôlê hen iyôŋ na, Hérôd dôbe mari dô toyiɲ men, kwôlê wori bi wo hen dôyrêri damaŋ a men, niɲba, ôbi toyri naɲ yi derê. 21Sa to pôni a na Hérodiyad uwoɲ geré. Sa hende to hen na, na sa lê yi derê gengiɲ geserê sa yê Hérôd. Hérôd li aŋgaɲ emê uwôgeriɲ ɓiɲé ka li jé naɲ ɗi hen men, dami ka asgarɲê men, bay uɲé ka damné damné ka bô emê wo Galilé a men. 22Kiriɲ bay ka hen na, môni Hérodiyad soo bô ira naɲ wôrê. Menba, wôrê wore bi wo hen dôriɲ Hérôd gaɲ men, dôriɲ kergê kari gaɲ a men. Menba, kelma Hérôd kôliɲ môni temale hende to hen iyôŋ ba: «Eŋgeren aŋga mu gey mera aɲ na béré.» 23Hérôd dusu yiri buru kôl iyôŋ ba: «Aŋga yôŋ yôŋ ka mu gey na, na béré, hena ré na soré kwa emê iyére tiɲê bi meré emê kôba na béré.» 24Hende si kiriɲ ka hende ré wôriɲ hen aɲ, aɲ ô eŋgeré yore iyôŋ ba: «Na mi a ené eŋgere ba?» Menba, yore uwôle sara iyôŋ ba: «Eŋgere sa Ja ôbi lê batêm.» 25Hende hô bul hô lew bô iyére to kelma Hérôd môriɲ ya hen. Hende ô ligiri a aɲ kôli iyôŋ ba: «En gey bi jeré ben sa Ja ôbi lê batêm lew bô subra.» 26Menba, tiri mêne damaŋ. Niɲba, wô tôô to ôbi ré ay hen men, wô tu kwônê kergê kari a men na, ôbi gey jôriɲ mône hende to hen aŋga hende eŋgere hen né. 27Kelma Hérôd bi asgar pôn era lew aɲ kôli ré ô jera sa Ja ôbi lê batêm daŋgay a eraɲ. Asgar bi wo hen ô jerê sa Ja ôbi lê batêm daŋgay a, 28aɲ ula bô subra eraɲ aɲ biɲ môni temale hende to hen aɲ hende ôriɲ biɲ yore. 29Kiriɲa bay tô Ja toy hen iyôŋ na, bay era sa ay temayri ô emé. 30Bay jé daɲji ligi Jésu a aɲ bay kôli kwôli aŋga ciré la hen men, kwôli gelé wo ciré geloɲ ɓiɲé are hen a men. 31Menba, Jésu kôlji iyôŋ ba: «Eraŋge naɲ en na erêŋge wolé sêd aɲ derô gwôlê aɲ ken dô bul dê.» Ôbi kôlji hen iyôŋ wôsa ɓiɲé kwône era ligirji a men, hôrji aɲ bay uwoɲ kiriɲ kaɲ emê ani ré kwôy. 32Jésu naɲ bay tôri ɗayji bô bato wô erê wolé derô gwôlê kelaŋ naɲ iyére. 33Ɓiɲé kwône gelji wo bay ô hen menba, ɓiɲé kwône hônji aɲ ɓiɲé naɲ sa iyére iyére gerji naɲ têrji saji tumô kiriɲ ka Jésu naɲ bay tôri ca erê ya hen. 34Kiriɲa Jésu herbo tôŋ bô bato a menba, ôbi gel kwônê ɓiɲé menba, tirji liri ɲa wôsa bay yi môɲ gamgê ka ôbi abêrji naɲ iyôŋ. Menba, ôbi ay tô halêji gengiɲ sa are kwône. 35Kiriɲa kiriɲ kô gaɲ niɲ, menba, bay tô Jésu era ligiri a aɲ kôli iyôŋ ba: «Kiriɲ ka nà ná, kelaŋ men, kiriɲ kôba kô a men, 36dô wo ju kôliɲ ɓiɲé bi bay ô sa kam iyére ka ɗa ɗa na ô wogé ani kelé emê.» 37Menba, Jésu uwôlji sara iyôŋ ba: «Kenbay ken biji aŋgaɲ emê.» Menba, bay kôli iyôŋ ba: «Hen ba, niɲa erê kelé mapa na tu déniyé arew wôô dema niné biji a bay ré emê ba?» 38Menba, Jésu eŋgeriji iyôŋ ba: «Ken naɲ mapa iyeŋ ba? Erêŋge ken ô gelé.» Menba, bay ô gelé aɲ kôli iyôŋ ba: «Mapa na bay naɲ kuyê wôô.» 39Kiriɲ bay ka hen Jésu kôliɲ bay tôri iyôŋ ba: «Biɲge ɓiɲé ré mô tôŋ naɲ gwogelérji gwogelérji sa kalmê ka geɲ a hen.» 40Menba, ɓiɲé mô naɲ gwogelérji, gwogelérji hen iyôŋ. Ka pôni na arew men ka pôni tôre bay men. 41Jésu pô mapa wo bay hen naɲ kuyê ka wôô hen kôbri a aɲ ôbi bô kiriɲ si derômaraŋ aɲ liɲ Emen dosé aɲ ɓiilê mapa kôbri a aɲ biɲ bay tôri ré céɲ ɓiɲé. Ôbi hô ka kuyê ka wôô hen aɲ biji bi bay ré céɲ ɓiɲé kêm a sara. 42Ɓiɲé bay ka hen ôm uyirê. 43Aɲ tô mapa wo ba naɲ tô kuyê ka ba hen na, bay pô wiinê gwaɲê môj kibi wôô. 44Perê ɓiɲé ka ôm mapa bi wo hen na, imɲê na dubu bay. 45Kiriɲa ɓiɲé ôm mapa kô hen iyôŋ niɲ na, Jésu bi bay tôri ɗay bato a ré ôrji tera tumô si kwa wo Bêtsayda aɲ ɗôbi ɗiré ba cêgê wô kôliɲ ɓiɲé ré irê iɲ niɲ, dema ɗiré erê tôrji a tô. 46Kiriɲa Jésu kôliɲ ɓiɲé ré irê iɲ niɲ, menba, liji dosé aɲ ɗiɲ yiri ô sa keram a wô uwôlê Emen. 47Kiriɲa tare kuriɲ na, bato wo bay tô Jésu ɗubu derô cér a bôb menba, Jésu ɗubu terare a pini. 48Jésu bô wo bay tôri geliɲ gusiɲ sa jibé bato bô cér a wôsa kal ge si tumôrji menba, kiriɲa kwôrê ka tumô yel niɲ hen menba, ôbi era sa kam a si ligirji menba, ô mega ɗiré dêji jerê iyôŋ. 49Kiriɲa bay tôri gili wo ôbi era sa kam a hen iyôŋ menba, bay erem yaŋ ba ré na, kamɲê menba, harê liji aɲ bay bi gura. 50Wôsa bay geli kêm aɲ harê liji gaɲ. Kiriɲ bay ka hen, menba, Jésu iyêlji kwôlê kôl iyôŋ ba: «Harêŋge ré, na nôbi Jésu ɗéŋge bôrŋge jal.» 51Menba, ôbi ɗay naɲ ci bô bato a menba, kal iyer men. Menba, tiniji ge kay damaŋ. 52Wôsa bay na hôn bô geɲê wo gengiɲ sa mapa wo na tumô hen né wô kibi bô deŋgolé woji. 53Kiriɲa bay di cér jô menba, bay saji bô emê wo Génésarêt menba, bay wuro bato sa ha kwoŋgé cér a. 54Kiriɲa bay herbe tôŋ bô bato a menba, ɓiɲé bô Jésu hôn. 55Menba, bay guroji naɲ sa iyére iyére peraji bay ômɲare naɲ jaare ôriɲji kiriɲ ka yôŋ yôŋ ka bay toy wo Jésu ré ô ya hen. 56Kiriɲ ka yôŋ yôŋ ka Jésu ô ya na, ré na sa iyére to dê, ré na to dami a kôba ɓiɲé eraɲ naɲ bay ômɲare bô gêgêre a aɲ bay uwôli bi ré ɗiji ciré hebé kibi bargay kari ka yi serem serem hen. Kiriɲ bay hen na, ɓiɲé kêm ka hebiri menba, berare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\